Zpět na seznam

VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ A SIGNALIZACE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Denní světla

Otáčejte kroužkem 3, dokud se symbol „AUTO“ nebude nacházet proti značce 2.

Denní světla se rozsvítí automaticky bez manipulace páčkou 1, když nastartujete motor, a zhasnou se při vypnutí motoru.

boční světla

Otáčejte kroužkem 3, dokud se neobjeví odpovídající symbol proti značce 2. Tato kontrolka se rozsvítí na přístrojové desce.

k Tlumená světla

Ruční funkce

Otáčejte kroužkem 3, dokud se neobjeví odpovídající symbol proti značce 2. Tato kontrolka se rozsvítí na přístrojové desce.

Automatická funkce

Otáčejte kroužkem, 3 dokud se symbol „AUTO“ nebude nacházet proti značce 2: při běžícím motoru se tlumená světla automaticky zapínají a vypínají podle intenzity venkovního světla; není nutná žádná další manipulace s kroužkem k výběru osvětlení 1.

V závislosti na typu vozidla se tlumená světla zapnou automaticky po několika cyklech stěračů čelního skla.

V případě, že se v určité zemi jezdí vlevo a ve Vašem vozidle je místo řidiče vlevo (nebo obráceně), je nezbytné, pro dobu pobytu v dané zemi, dočasně seřídit světla NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ.

Před noční jízdou zkontrolujte řádnou funkčnost elektrických zařízení a seřiďte světlomety (pokud vozidlo není naloženo obvyklým způsobem). Vždy dbejte na to, aby světla nebyla zacloněna (nečistota, bláto, sníh, převážené předměty atd.).

Adaptivní systém předních světel

(podle typu vozidla)

Tato funkce automaticky upravuje šířku a dosah tlumených světel podle rychlosti a povětrnostních podmínek.

Otáčejte kroužkem 3, dokud se symbol „AUTO“ nebude nacházet proti značce 2: při běžícím motoru.

Tato funkce může být deaktivována; viz návod multimediálního systému.

Funkční problémy

Když se na přístrojové desce objeví zpráva „Zkontrolovat auto. rozsvícení“, je systém deaktivován. Obraťte se na autorizovaný servis.

Funkce pro „špatné povětrnostní podmínky“

(podle typu vozidla)

Tato funkce je součástí adaptivního systému předních světel. Nahrazuje použití předních mlhových světel. Lze ji aktivovat za mlhy nebo sněžení nebo v jakémkoli jiném případě špatné viditelnosti.

Chcete-li tuto funkci aktivovat, otáčejte kroužkem 3, dokud se neobjeví symbol „AUTO“ naproti značce 2a poté stisknutím otočného přepínače nastavte značku 4 v souladu se symbolem 5.

Kontrolka se zobrazí na přístrojové desce.

Zhasnutí

Chcete-li funkci deaktivovat, stiskněte znovu otočný spínač, aby se značka 4 srovnala se symbolem 5.

Kontrolka na přístrojové desce zhasne.

Zhasnutí vnějšího osvětlení vede ke zhasnutí světel pro špatné povětrnostní podmínky.

Pomocné světlo do zatáčky

(podle typu vozidla)

Tato funkce při jízdě vpřed, pokud jsou rozsvícena potkávací nebo dálková světla a podle natočení volantu přizpůsobuje šířku světelného paprsku tak, aby se zlepšila viditelnost v zatáčce nebo na křižovatce.

á Dálková světla

Při běžícím motoru a rozsvícených potkávacích světlech zatlačte na páčku 1 (pohyb A).

Tato kontrolka se rozsvítí na přístrojové desce.

Pro návrat do polohy pro potkávací světla zatlačte na páčku 1 znovu.

Automatická dálková světla

U některých typů vozidel tento systém rozsvěcí a zhasíná dálková světla automaticky.

K detekci vozidel před vámi a vozidel jedoucích z protisměru využívá tato funkce kameru umístěnou za vnitřním zpětným zrcátkem.

Poznámka: v noci se v městských oblastech s pouličním automatická dálková světla automaticky vypnou.

Dálková světla se rozsvítí automaticky pokud:

- osvětlení vně vozidla je slabé;

- není detekováno žádné jiné vozidlo ani osvětlení;

- rychlost vozidla překročí cca 40 km/h.

Pokud není splněna jedna z výše uvedených podmínek, systém přepne na potkávací světla.

Poznámka: ujistěte se, že čelní sklo není znečištěné (nečistoty, bláto, sníh, zamlžení atd.).

Aktivace/deaktivace

Aktivace automatických dálkových světel

Otáčením kroužku 3 vyrovnejte symbol „AUTO“ se značkou 2 a poté stiskněte spínač 6.

Pokud jsou rozsvícena potkávací světla, rozsvítí se na přístrojové desce kontrolka .

Deaktivace automatických dálkových světel:

Stiskněte spínač 6 a kontrolka na přístrojové desce zhasne.

Automatická dálková světla (pokračování)

Poznámka: zatlačením páčky 1 se funkce automatických dálkových světel deaktivuje, na přístrojové desce zhasne kontrolka a vozidlo aktivuje dálková světla.

Funkční problémy

Když se na přístrojové desce objeví zpráva „Zkontrolovat auto. rozsvícení“, je systém deaktivován.

Obraťte se na značkový servis.

Systém může být za určitých podmínek rušen, zejména :

- při extrémních klimatických podmínkách (déšť, sníh, mlha atd.);

- zakryté čelní sklo nebo kamera;

- pokud má vozidlo jedoucí před Vámi nebo proti Vám málo viditelné nebo zakryté osvětlení;

- špatné seřízení předních světlometů;

- reflexní systémy;

- ...

Noční používání přenosného navigačního systému umístěného pod kamerou v oblasti čelního skla může rušit fungování systému „automatická dálková světla“ (riziko odlesků na čelním skle).

Systém „automatická dálková světla“ v žádném případě nenahradí ostražitost a zodpovědnost řidiče s ohledem na osvětlení vozidla a na přizpůsobení se světelným podmínkám, viditelnosti a dopravní situaci.

Adaptivní dálková světla

Podle typu vozidla jsou adaptivní dálková světla rozdělena do několika nezávislých svislých segmentů. Tato funkce využívá kameru 7 umístěnou za vnitřním zpětným zrcátkem pro detekci vozidel před vámi a vozidel jedoucích z protisměru.

Poznámka: ujistěte se, že čelní sklo není znečištěné (nečistoty, bláto, sníh zamlžení atd.).

Při zjištění vozidla se segmenty osvětlující tuto oblast automaticky vypnou, aby vozidlo neoslňovaly.

Za určitých podmínek se jas adaptivních dálkových světlometů upraví, aby se optimalizovalo osvětlení:

- při přiblížení k reflexním značkám bude výkon osvětlení lokálně snížen, aby se omezilo oslnění;

- na dálnici se paprsek zmenší, aby se minimalizovalo obtěžování účastníků silničního provozu jedoucích v protisměru.

Zapnutí

Na multimediálním displeji 8 v nabídce „Vozidlo“ vyberte nabídku „Vozidlo“, potom „Venku“ a následně „Osvětlení“.

Aktivujte nebo deaktivujte „Adaptivní vidění“.

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Adaptivní dálková světla (pokračování)

Dálková světla se rozsvítí automaticky pokud:

- osvětlení vně vozidla je slabé;

- rychlost vozidla je vyšší než práh.

Pokud není splněna jedna z výše uvedených podmínek, systém přepne na potkávací světla.

Poznámka: V noci se v městských oblastech s pouličním osvětlením adaptivní dálková světla automaticky vypnou.

Systém „adaptivní dálková světla“ v žádném případě nenahradí ostražitost a zodpovědnost řidiče s ohledem na osvětlení vozidla a povinnost přizpůsobit se světelným podmínkám, viditelnosti a dopravní situaci.

Aktivace/deaktivace

Aktivace adaptivních dálkových světel:

Otáčením kroužku 3 vyrovnejte symbol „AUTO“ se značkou 2 a poté stiskněte spínač 6.

Pokud jsou rozsvícena potkávací světla, rozsvítí se na přístrojové desce kontrolka .

Deaktivace adaptivních dálkových světel:

Stiskněte spínač 6 a kontrolka na přístrojové desce zhasne.

Systém může být za určitých podmínek rušen, zejména:

- při extrémních klimatických podmínkách (déšť, sníh, mlha atd.);

- zakryté čelní sklo nebo kamera;

- pokud má vozidlo jedoucí před Vámi nebo proti Vám málo viditelné nebo zakryté osvětlení;

- špatné seřízení předních světlometů;

- reflexní systémy;

- ...

Adaptivní dálková světla (pokračování)

Zvláštnost

Adaptivní osvětlení dálkových světel se adaptuje podle vybraného My Sense/ECO/Comfort/Sport) režimu jízdy. Prahové rychlosti aktivace a deaktivace se liší:

- V režimu My Sense, ECO nebo Comfort se adaptivní dálková světla zapnou, pokud rychlost vozidla překročí cca 40 km/h, a vypnou se, pokud rychlost klesne přibližně pod 20 km/h.

Výkon dálkových světel se přizpůsobí rychlosti vozidla v těchto režimech a mezi těmito prahy.

- V režimu Sport se adaptivní dálková světla zapnou, pokud rychlost vozidla překročí cca 40 km/h, a vypnou se, pokud rychlost klesne pod 30 km/h.

Zhasnutí světel

Světla zhasnou po zastavení motoru, při otevření dveří řidiče, při zamknutí vozidla nebo minutu po vypnutí motoru.

V tomto případě se při následujícím spuštění motoru světla znovu rozsvítí v poloze kroužku 3.

Zvuková signalizace při nezhasnutých světlech

V případě rozsvícení světel po vypnutí motoru se při otevření dveří řidiče ozve zvukový signál jako připomínka, že zůstala rozsvícena světla.

Funkční problémy

Podle vozidla platí, že pokud se zobrazí zpráva „Zkontrolovat osvětlení“ doprovázená kontrolkou © nebo na přístrojové desce bliká kontrolka k, značí to poruchu osvětlení.

Obraťte se na značkový servis.

Funkce uvítání a rozloučení

(podle typu vozidla)

Pokud je funkce aktivována, denní světla a zadní obrysová světla se rozsvítí automaticky při detekci karty Renault nebo při odemknutí vozidla.

Automaticky zhasínají:

- přibližně patnáct sekund po jejich zapnutí;

- při spuštění motoru v závislosti na poloze páčky osvětlení;

nebo

- při zamknutí vozidla.

Aktivace/deaktivace funkce

Informace o aktivaci nebo deaktivaci funkce vnějšího uvítání naleznete v uživatelské příručce multimediálního systému.

„Doprovodné vnější osvětlení“

Tato funkce umožňuje přechodně rozsvítit obrysová světla a tlumená světla (např. pro osvětlení otevření vrat apod.).

S vypnutým motorem, po otevření dveří řidiče, s kroužkem 3 v poloze „AUTO“ přitáhněte páčku 1 k sobě: obrysová světla a potkávací světla se rozsvítí na přibližně 30 sekund spolu s kontrolkami šk na přístrojové desce.

Pro prodloužení této doby můžete přitáhnout páčku až čtyřikrát (celkový čas je omezen přibližně na dvě minuty).

Pro potvrzení této akce se zobrazí na přístrojové desce zpráva „ _ _ _“ doprovázená dobou rozsvícení. Nyní můžete zamknout vozidlo.

Deaktivace funkce „see-me-home lighting“ (doprovodné vnější osvětlení)

Vypnutí osvětlení ještě před jeho automatickým vypnutím provedete otočením kroužkem 3 do kterékoli polohy a poté návratem do polohy „AUTO“.

Poznámka: Je-li aktivována funkce uvítání a rozloučení, tak je po vypnutí motoru nutné před zatažením za páčku provést postup deaktivace funkce „Doprovodné vnější osvětlení“ (jinak zůstanou světla rozsvícená funkcí uvítání a rozloučení).

Zadní mlhové světlo

Chcete-li tuto funkci aktivovat, otáčejte kroužkem 3, dokud se neobjeví symbol „AUTO“ naproti značce 2a poté stisknutím otočného přepínače nastavte značku 4 v souladu se symbolem 7.

Kontrolka se zobrazí na přístrojové desce.

Funkce závisí na zvolené poloze vnějšího osvětlení - na přístrojové desce se rozsvítí příslušná kontrolka.

Abyste neobtěžovali ostatní účastníky silničního provozu, nezapomeňte tato světla vypnout, nebude-li již jejich použití nezbytné.

Zhasnutí

Chcete-li funkci deaktivovat, stiskněte znovu otočný spínač, aby se značka 4 srovnala se symbolem 7.

Kontrolka na přístrojové desce zhasne.

Zhasnutí vnějšího osvětlení vede ke zhasnutí zadních mlhových světel.

V případě mlhy, sněhu nebo přepravy předmětů přesahujících střechu, není automatické rozsvícení světel systematické.

Mlhová světla ovládá řidič: kontrolky na přístrojové desce vás informují, zda jsou zapnutá (kontrolka svítí) nebo vypnutá (kontrolka nesvítí).

světla a automatické přepínání