Zpět na seznam

ELEKTRONICKÁ PARKOVACÍ BRZDA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Asistovaná funkce

Zatažení automatické parkovací brzdy

Při zastaveném vozidle lze elektronickou parkovací brzdu použít ke znehybnění vozidla:

- stisknutím tlačítka spuštění/zastavení motoru 1;

nebo

- když není bezpečnostní pás řidiče zapnutý;

nebo

- při otevření dveří řidiče;

nebo

- pokud je zařazena poloha P.

Ve všech ostatních případech, například při zhasnutí motoru, se elektronická parkovací brzda automaticky nezatáhne. Musíte tedy použít ruční režim. U modelů pro některé konkrétní země není funkce asistovaného zatažení brzdy aktivována. Přejděte na odstavec „Ruční funkce“.

Zatažení elektronické parkovací brzdy je potvrzeno kontrolkou } na přístrojové desce a kontrolkou 2 na spínači 3.

Po vypnutí motoru kontrolka 2 zhasne několik minut po zatažení automatické parkovací brzdy a kontrolka } zhasne při zamknutí vozidla.

Elektronickou parkovací brzdu lze použít k znehybnění vozidla. Před tím, než opustíte vozidlo, zkontrolujte řádné zatažení pomocné parkovací brzdy. Zatažení signalizuje na přístrojové desce kontrolka 2 na spínači 3 a kontrolka } rozsvícená až do zamknutí dveří. V závislosti na vozidle se v horní části čelního skla nachází nálepka, která vám tuto skutečnost připomíná.

Automatická funkce (pokračování)

Poznámka: v některých situacích (poruchy automatické parkovací brzdy, ruční povolení parkovací brzdy atd.), se ozve zvukový signál a na přístrojovém panelu se zobrazí zpráva „Zatáhnout parkovací brzdu“ s varováním, že automatická parkovací brzda byla uvolněna.

- motor běží: při otevření dveří řidiče;

- motor zastaven (např. v případě zhasnutí motoru): při otevření předních dveří.

V takovém případě zatáhněte za spínač 3 a následně jej uvolněte, abyste zatáhli automatickou parkovací brzdu.

Asistované uvolnění parkovací brzdy

Parkovací brzda se uvolní:

- jakmile vozidlo začne zrychlovat;

nebo

- při přesunu z polohy P.

Ruční funkce

Automatickou parkovací brzdu můžete aktivovat ručně.

Ruční zatažení elektronické parkovací brzdy

Zatáhněte za spínač 3. Kontrolka 2 a kontrolka } na přístrojové desce se rozsvítí.

Elektronickou parkovací brzdu lze použít k znehybnění vozidla. Před tím, než opustíte vozidlo, zkontrolujte řádné zatažení pomocné parkovací brzdy. Zatažení signalizuje na přístrojové desce kontrolka 2 na spínači 3 a kontrolka } rozsvícená až do zamknutí dveří.

V závislosti na vozidle se v horní části čelního skla nachází nálepka, která vám tuto skutečnost připomíná.

Ruční uvolnění elektronické parkovací brzdy

Stiskněte spínač 1 bez sešlápnutí pedálů a zapněte zapalování. Sešlápněte brzdový pedál a pak stiskněte spínač 3: na přístrojovém panelu zhasnou kontrolka 2 na spínači a kontrolka }.

Okamžité zastavení

Ruční aktivace automatické parkovací brzdy (při stání na červenou nebo při stojícím vozidle s běžícím motorem atd.): zatáhněte a uvolněte spínač 3. Uvolnění brzdy je provedeno automaticky při opětném rozjezdu vozidla.

Zvláštní případy

Pro parkování na svahu nebo např. s přívěsem zatáhněte za spínač 3 na několik sekund, abyste dosáhli maximální zabrzdění.

Pro parkování s uvolněnou pomocnou parkovací brzdou (například při námraze):

- zařaďte polohu P: hnací kola budou mechanicky zajištěna z hnací hřídele;

- zastavte motor stisknutím tlačítka 1 pro spuštění/vypnutí motoru;

- uvolněte bezpečnostní pás řidiče;

- otevřete dveře řidiče;

- ručně uvolněte elektronickou parkovací brzdu (viz informace v části „Ruční uvolnění elektronické parkovací brzdy“ na předchozí stránce);

- v závislosti na typu vozidla se parkovací brzda zabrzdí automaticky. Budete ji muset uvolnit ručně.

Viz předchozí oprava téhož textu (= Pokud nejsou údaje na přístrojové desce čitelné, jedná se o poruchu. V takovém případě okamžitě vozidlo odstavte v souladu s podmínkami silničního provozu. Zajistěte, že vozidlo je správně zaparkováno a obraťte se na značkový servis.

Nikdy neopouštějte vozidlo bez zařazení polohy P a vypnutí motoru. Pokud je totiž vozidlo zastaveno, motor běží a je zařazena rychlost, může se vozidlo rozjet, pokud dojde k pohybu pedálu akcelerace.

Hrozí nebezpečí nehody.

Funkční problémy

- V případě závady se na přístrojové desce zobrazí kontrolka © spolu se zprávou „Zkontrolovat parkovací brzdu“, v určitých případech spolu s kontrolkou }. Obraťte se urychleně na autorizovaný servis.

- V případě závady automatické parkovací brzdy se rozsvítí kontrolka ® spolu se zprávou „Brzdový systém porucha“ a zvukovým signálem, v některých případech navíc s rozsvícením kontrolky }. To znamená, že musíte co nejdříve zastavit v souladu s podmínkami silničního provozu.

Poznámka: při otevřených nebo špatně zavřených dveřích řidiče a běžícím motoru je z bezpečnostních důvodů automatické uvolnění deaktivováno (aby bylo zamezeno samovolnému rozjetí vozidla bez řidiče).

Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Uvolnit parkovací brzdu“ ve chvíli, kdy řidič sešlápne pedál akcelerace.

Zobrazí-li se zpráva „Elektrická porucha“ nebo „Zkontrolujte akumulátor“ nebo „Brzdový systém porucha“, musíte vozidlo znehybnit zařazením polohy P nebo zatažením spínače 3 po dobu přibližně 10 sekund.

Pokud to sklon a podmínky vyžadují, umístěte pod kola vozidla klín.

Nebezpečí ztráty znehybnění vozidla.

Kontaktujte značkový servis.

automatická parkovací brzda a funkce autohold