Zpět na seznam

AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elektronická řadicí páka 1

R: zpětný chod

N: neutrál

D: automatický režim

P : parkování, tlačítko 2

Na displeji přístrojové desky se zobrazí zařazený rychlostní stupeň.

Výběr jedním dotykem

Posuňte řadicí páku 1 o jeden nebo dva zuby nahoru nebo dolů k zařazení požadované polohy (R, N nebo D) a potom páku uvolněte. Vrátí se do stabilní polohy.

Zařazená poloha se rozsvítí na přístrojové desce.

Pokud některé podmínky zabraňují řazení z jedné polohy do druhé, aktuální poloha na přístrojové desce bliká.

K zařazení polohy P

Při zastaveném vozidle, běžícím motoru a zapnutém zapalování stiskněte tlačítko 2 pro zařazení polohy P.

K vyřazení polohy P

Se stojícím vozidlem a běžícím motorem sešlápněte brzdový pedál a přemístěte řadicí páku 1 nahoru nebo dolů podle požadované polohy.

Pokud brzdový pedál není zcela sešlápnutý, na přístrojové desce se objeví zpráva „Sešlápnout pedál brzdy“ a rozsvítí se varovná kontrolka Ó .

Pro zařazení neutrálu

Při stojícím vozidle a běžícím motoru zařaďte N, je nutné sešlápnout brzdový pedál před pohybem řadicí páky 1 o jeden zub nahoru nebo dolů.

Před opuštěním vozidla zkontrolujte, zda je kontrolka P na přístrojové desce aktivní.

Nebezpečí ztráty znehybnění vozidla.

Jízda v automatickém režimu

Pokud vozidlo stojí, motor běží a je sešlápnutý brzdový pedál, přemístěte řadicí páku 1 o dva zuby dolů pro zařazení polohy D.

Rychlostní stupně se řadí automaticky a ve správný okamžik, při odpovídajících otáčkách motoru, protože automatický systém zohledňuje zatížení vozidla, profil vozovky a zvolený styl jízdy.

Poznámka: při běžícím motoru a vozidle jedoucím rychlostí mezi 0 a 8 km/h se zařazenou polohou (N) nebo (R) není pro zařazení polohy (D) nutné sešlapávat brzdový pedál.

Hospodárná jízda

Při jízdě po silnici nechávejte páku vždy v poloze D, udržujte pedál akcelerace mírně sešlápnutý, rychlostní stupně se při nižších otáčkách zařadí automaticky.

Zrychlení a podřazení

Důrazně a na doraz sešlápněte pedál akcelerace (až do překročení tuhého bodu pedálu).

Pro zařazení zpětného chodu

Pokud vozidlo stojí a motor běží, posuňte řadicí páku 1 o dva zuby nahoru pro zařazení polohy R.

Pokud není brzdový pedál sešlápnutý, ozve se zvukový signál, na cca 5 sekund se ve schématu zobrazeném na přístrojové desce rozbliká zobrazení polohy R a na cca 5 sekund se objeví zpráva „Sešlápnout pedál brzdy“.

Poznámka: při běžícím motoru a vozidle jedoucím rychlostí mezi 0 a 8 km/h se zařazenou polohou (N) nebo (D) není pro zařazení polohy (R) nutné sešlapávat brzdový pedál.

Zvláštní případy

V některých jízdních situacích (vyžadujících např. ochranu motoru, spuštění dynamické kontroly jízdy ESC atd.) může automatizovaný systém samostatně zařadit rychlostní stupeň.

Stejně tak, aby bylo zamezeno „nesprávným manévrům“, může být změna převodového stupně „automatikou“ odmítnuta: v takovém případě Vás na to upozorní blikání zobrazení rychlostního stupně po dobu několika sekund.

Výjimečné situace

- Pokud typ vozovky nebo stav počasí (prudké kopce, náhlé prudké svahy, hluboký sníh, písek nebo bláto) způsobují obtíže automatickému režimu. U vozidel vybavených řadicími páčkami je vhodné přepnout do manuálního režimu pomocí páček. Důvodem je předcházení postupnému řazení rychlostních stupňů, požadovaných „automatikou“ při jízdě do svahu, a dosažení brzdění motorem, v případě sjíždění z dlouhých svahů.

- Při chladném počasí, abyste předešli zhasnutí motoru, počkejte před opuštěním polohy P nebo N několik sekund a uveďte páku do polohy Dnebo R.

Zaparkování vozidla

Poloha P se zařadí automaticky a elektronická parkovací brzda (pokud je ve výbavě) se zatáhne v těchto případech:

- dojde k vypnutí motoru;

- dojde k odepnutí pásu řidiče a zastavení vozidla;

a

- dojde k otevření dveří řidiče a zastavení vozidla.

Na přístrojové desce je zobrazeno P.

Jelikož se poloha P automaticky zařadí při zastavení motoru, v některých situacích (např. při používání některých automyček) může být nutné zařadit polohu N:

- Při běžícím motoru stiskněte tlačítko P, posuňte řadicí páku 1 o jeden zub nahoru nebo dolů a poté zastavte motor.

- Při vypnutém motoru a zapnutém zapalování posuňte řadicí páku 1 o jeden zub nahoru nebo dolů.

Při dalším nastartování motoru se automaticky zařadí poloha P v souladu s výše popsanými případy.

Poloha P se smí používat pouze při stojícím vozidle.

Při zastavení ve svahu nenechávejte nohu na plynu.

Hrozí nebezpečí přehřátí automatické převodovky.

Z bezpečnostních důvodů nikdy nevypínejte zapalování před úplným zastavením vozidla.

Pravidelnost údržby

Informaci, zda automatická převodovka vyžaduje pravidelnou údržbu naleznete v servisní knížce vašeho vozidla nebo se obraťte na autorizovaného prodejce značky.

Pokud servis nevyžaduje, není třeba dolévat olej.

Funkční problémy

- Pokud se během jízdy na přístrojové desce zobrazí zpráva „Zkontrolovat převodovku“, znamená to poruchu.

Co nejdříve kontaktujte značkový servis.

- Pokud se během jízdy na přístrojové desce zobrazí zpráva „Přehřátí převodovky“ nebo „Zchladit přev.: Dočasná zastávka“, co nejdříve zastavte, aby převodovka vychladla, a vyčkejte, dokud zpráva nezmizí;

- během jízdy, pokud se na přístrojové desce zobrazí zpráva „Riziko poškození převodovky”, výkon motoru je záměrně omezen, aby se nepoškodila převodovka.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

- Řešení potíží vozidla s automatickou převodovkou ODTAHOVÁNÍ: porucha.

V případě poruchy motoru nebo elektrické poruchy (porucha akumulátoru) ovlivňující funkci automatické převodovky zajistěte řádné znehybnění vozidla.

Pokud se na přístrojové desce zobrazí zpráva „Závada pozice P aut. převodovky“, nemusí být možné zabrzdit parkovací brzdu. Ujistěte se, že jste zajistili vozidlo elektronickou parkovací brzdou a obraťte se na autorizovaný servis.

V případě nárazu na podvozek vozidla při parkovacím manévru (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete vozidlo poškodit (např. deformace nápravy).

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.