Zpět na seznam

AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Schéma A polohy řadicí páky 3

1: klidová poloha páky

2: tlačítko P : parkování

R: zpětný chod

N: neutrál

D: automatický režim

+: Ruční přechod na vyšší stupeň

-: Ruční přechod na nižší stupeň

Schéma B na přístrojové desce

- Zařazený rychlostní stupeň je označený v oblasti 5;

- Dostupné funkce jsou v náladové barvě, kterou si řidič vybere;

- Nedostupné funkce se zobrazují šedě, s výjimkou polohy P 4, která zmizí ze schématu při rychlosti vyšší než cca 3 km/h.

K zařazení polohy P (tlačítko 2)

Při zastaveném vozidle, běžícím motoru a zapnutém zapalování stiskněte tlačítko 2 pro zařazení polohy P. Kontrolka na tlačítku 2 se rozsvítí oranžově, jakmile je v převodovce zařazena poloha Parkování.

K vyřazení polohy P

Při stojícím vozidle a běžícím motoru sešlápněte brzdový pedál a přemístěte páku do požadované polohy R, N nebo D.

Pokud není brzdový pedál zcela sešlápnutý, na přístrojové desce se objeví zpráva „Sešlápnout brzdu“ a kontrolka .

Jakmile je poloha R nebo D vyřazena, na přístrojové desce se zobrazí N a kontrolka tlačítka 2 zhasne.

Poznámka

- Jakmile řidič otevře své dveře, aby opustil vozidlo, a není zařazená poloha P, zazní zvukový signál a na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Není zařazena poloha P“.

- Kontrolka se zobrazí pokaždé, když je nutné sešlápnout brzdový pedál pro změnu polohy automatické převodovky.

Pro zařazení neutrálu

Při stojícím vozidle a běžícím motoru sešlápněte brzdový pedál a přemístěte páku 3 doleva:

- držte ji po dobu cca 1 sekundy v této poloze, dokud se na přístrojové desce bíle nezobrazí zpráva N, a poté ji uvolněte;

nebo

- okamžitě ji uvolněte.

Poznámka: pokud je zařazený rychlostní stupeň R nebo D, sešlápnutí brzdového pedálu pro zařazení polohy N není nutné.

Než vystoupíte z vozidla, zkontrolujte, zda kontrolka P na přístrojové desce a kontrolka integrovaná v tlačítku 2 jsou správně aktivovány.

Nebezpečí ztráty znehybnění vozidla.

Objeví-li se zpráva „Zkontrolovat převodovku“, „Závada polohy P BVA“ nebo „NEBEZPEČÍ elektro porucha“ nebo v případě selhání akumulátoru znehybněte vozidlo pomocí automatické parkovací brzdy.

Jízda v automatickém režimu

Při stojícím vozidle, běžícím motoru a poloze P, N nebo R sešlápněte brzdový pedál a přemístěte páku doleva a následně vzad, poté ji uvolněte.

Pokud jedna z podmínek není splněna, po dobu cca 5 sekund bliká D a na přístrojové desce se cca na 15 sekund zobrazí „Sešlápnout brzdu“.

Ve většině dopravních podmínek, se kterými se setkáte, nebudete muset s pákou dále manipulovat: rychlostní stupně se řadí automaticky a ve správný okamžik při odpovídajících otáčkách motoru, protože automatika zohledňuje zatížení vozidla, profil vozovky a zvolený styl jízdy.

Poznámka: Při běžícím motoru, pohybu vozidla rychlostí mezi 0 a 8 km/h a zařazené poloze N nebo R musíte pro zařazení polohy D sešlápnout brzdový pedál. To je užitečné při parkovacích manévrech vyžadujících více postupných pohybů střídavě vpřed a vzad.

Hospodárná jízda

Při jízdě po silnici nechávejte páku vždy v poloze D, udržujte pedál akcelerace mírně sešlápnutý, rychlostní stupně se při nižších otáčkách zařadí automaticky.

Zrychlení a podřazení

Důrazně a na doraz sešlápněte pedál akcelerace (až do překročení tuhého bodu pedálu).

Je také možné zařadit nižší rychlostní stupeň výhradně za účelem předjíždění zatlačením páky do polohy -.

Pro zařazení zpětného chodu

Se stojícím vozidlem, běžícím motorem a zařazenou polohou P, N nebo D sešlápněte brzdový pedál a přemístěte páku doleva a následně vpřed. Pak ji uvolněte.

Po zařazení zpětného chodu se rozsvítí couvací světla.

Pokud není brzdový pedál sešlápnutý, ozve se zvukový signál, zobrazení polohy R bliká po dobu cca 5 sekund ve schématu zobrazeném na přístrojové desce a objeví se zpráva „Sešlápnout brzdu“ cca na 15 sekund.

Poznámka: Když běží motor a vozidlo jede rychlostí mezi cca 0 a 8 km/h se zařazenou polohou N nebo D, není pro zařazení polohy R nutné sešlapávat brzdový pedál. To je užitečné při parkovacích manévrech vyžadujících více postupných pohybů střídavě vpřed a vzad.

Jízda v ručním režimu

Dočasná jízda v ručním režimu

Ruční režim může být vybrán, pouze pokud byl D předtím zařazen automatický režim a rychlost vozidla je vyšší než cca 10 km/h.

Jakmile je D zařazen, přemístěte páku 3:

- směrem vzad +, pro zařazení vyššího rychlostního stupně;

- směrem vpřed -, pro zařazení nižšího stupně.

Na pravé straně od D na přístrojové desce se zobrazí zařazený rychlostní stupeň.

Zvláštní případy

V některých jízdních situacích (např.: ochrana motoru, spuštění dynamické kontroly jízdy: ESCapod.) může automatický systém sám zvolit rychlostní stupeň.

Požadovaný rychlostní stupeň bude udržován po dobu určenou automatickým systémem v závislosti na charakteristice svahu a stylu jízdy řidiče.

Automatika bude znovu aktivní po uplynutí tohoto času a bude moci spustit změnu na automatické řazení.

Stejně tak, aby bylo zamezeno „nesprávným manévrům“, může být změna převodového stupně automatikou odmítnuta: v takovém případě vás na to upozorní blikání převodového stupně + nebo - po dobu několika sekund, doprovázené zvukovým signálem.

Trvalá jízda v ručním režimu

Trvalý Ruční režim může být zvolen, pouze pokud byl dříve zařazen automatický režim D a rychlost vozidla je vyšší než cca 10 km/h.

Jakmile je D zařazen, přemístěte a přidržte páku 3 přibližně po dobu 1 sekundy:

- směrem vzad + pro zařazení vyššího rychlostního stupně;

- směrem vpřed - pro zařazení nižšího rychlostního stupně.

Nejprve se zařazený rychlostní stupeň objeví na pravé straně od D na přístrojové desce, poté se zobrazí M a vzápětí zařazený rychlostní stupeň pod +, jakmile je Ruční režim permanentně aktivní.

Pro opuštění trvalého Ručního režimu a návrat do automatického režimu přemístěte páku k D.

Jakákoli jiná žádost o dostupnou změnu rychlostního stupně, P nebo R nebo N, způsobí opuštění trvalého Ručního režimu.

Zvláštní případy

V určitých případech jízdy (např: ochrana motoru) změna rychlostního stupně může proběhnout automaticky v případě, kdy hrozí riziko příliš vysokých nebo příliš nízkých otáček. Trvalý Ruční režim však zůstane zapnutý. Podobně může převodovka změnu rychlostního stupně odmítnout, aby nedošlo k „nežádoucímu pohybu“. V takovém případě vás displej u požadované změny rychlostního stupně + nebo - upozorní tím, že bude několik sekund blikat.

Zaparkování vozidla

Poloha P se zařadí automaticky a elektronická parkovací brzda (pokud je ve výbavě) se zatáhne v těchto případech:

- dojde k vypnutí motoru;

- bezpečnostní pás je rozepnutý;

- dveře řidiče jsou otevřené a vozidlo stojí.

Na přístrojové desce se zobrazuje P a svítí kontrolka tlačítka P.

Zvláštní případy

Jelikož poloha P je automaticky zařazena při zastavení motoru, je v některých případech nutné uvést vozidlo do polohy N, například v některých mycích stanicích.

Poloha N může být zařazena před otevřením dveří řidiče a nejdéle cca 25 sekund po zastavení motoru.

Po uplynutí této doby nebo po otevření dveří řidiče bude nutné znovu zapnout zapalování, aby bylo možno polohu P vyřadit.

Při běžícím motoru s automatickou převodovkou v poloze D, R, N nebo M a s uvolněným brzdovým pedálem se na přístrojové desce zobrazí zprávy „Není zařazena poloha P“ a „Přesunout páku do pozice P“, pokud se otevřou dveře řidiče.

Při zastaveném motoru a s automatickou převodovkou v poloze N (neutrál) se na přístrojové desce zobrazí zpráva „Není zařazena poloha P“.

V případě ztráty informací na přístrojové desce zastavte a znehybněte vozidlo pomocí automatické parkovací brzdy nebo tlačítka P.

Nikdy nevystupujte z vozidla při běžícím motoru, aniž byste nejdříve zařadili polohu Parkování P.

Zvláštnost u funkce Stop and Start: Pokud se chystáte odepnout bezpečnostní pás řidiče předtím, než se motor povelem funkce Stop a Start přepne do pohotovostního stavu, zkontrolujte, že převodovka je v poloze P. Toto nastavení se potvrdí rozsvícením kontrolky P na přístrojové desce. Nebezpečí ztráty znehybnění.

Výjimečné situace

- Pokud profil silnice a zatáčky neumožňují udržovat automatický režim (např. v horách), doporučujeme přejít na trvalý nebo dočasný ruční režim.

Důvodem je předcházení postupnému řazení rychlostních stupňů požadovaných automatikou při jízdě do svahu a dosažení brzdění motorem v případě sjíždění z dlouhých svahů.

- Při chladném počasí, abyste předešli zhasnutí motoru, počkejte před opuštěním polohy P nebo N několik sekund a uveďte páku do polohy D nebo R.

Za velmi chladného počasí může systém zakázat řazení v ručním režimu, dokud převodovka nedosáhne správné teploty.

Pravidelnost údržby

Informaci, zda automatická převodovka vyžaduje pravidelnou údržbu naleznete v servisní knížce vašeho vozidla nebo se obraťte na autorizovaného prodejce značky.

Pokud servis nevyžaduje, není třeba dolévat olej.

Funkční porucha

- Pokud se během jízdy na přístrojové desce zobrazí zpráva „Zkontrolovat převodovku“, znamená to poruchu.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

- Pokud se během jízdy na přístrojové desce zobrazí zpráva „Přehřátí převodovky“, zastavte a nechte převodovku vychladnout.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

- Odstranění poruchy u vozidla s automatickou převodovkou ODTAH: odstranění poruchy.

V případě nárazu na podvozek vozidla při parkovacím manévru (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete vozidlo poškodit (např. deformací zadní nápravy).

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.