Zpět na seznam

AUTOMATICKÁ PARKOVACÍ BRZDA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Asistovaná funkce

Zatažení automatické parkovací brzdy

Při zastaveném vozidle lze elektronickou parkovací brzdu použít ke znehybnění vozidla:

- stisknutím tlačítka spuštění/zastavení motoru 1;

nebo

- když není bezpečnostní pás řidiče zapnutý;

nebo

- při otevření dveří řidiče;

nebo

- pokud je zařazena poloha P.

Ve všech ostatních případech, například když se motor zastavil nebo je v pohotovostním režimu kvůli systému Stop and Start FUNKCE STOP AND START se automatická parkovací brzda automaticky neaktivuje. Musíte tedy použít ruční režim.

U modelů pro některé konkrétní země není funkce asistovaného zatažení brzdy aktivována. Přejděte na odstavec „Ruční funkce“.

Zatažení elektronické parkovací brzdy je potvrzeno zprávou „Parkovací brzda zatažena“ a kontrolkou } na přístrojové desce a rozsvícením kontrolky 3 na spínači 2.

Po vypnutí motoru kontrolka 3 zhasne několik minut po zatažení automatické parkovací brzdy a kontrolka } zhasne při zamknutí vozidla.

Elektronickou parkovací brzdu lze použít k znehybnění vozidla. Před tím, než opustíte vozidlo, zkontrolujte řádné zatažení pomocné parkovací brzdy. Zatažení signalizuje na přístrojové desce kontrolka 3 na spínači 2 a kontrolka } rozsvícená až do zamknutí dveří. V závislosti na vozidle se v horní části čelního skla nachází nálepka, která vám tuto skutečnost připomíná.

Automatická funkce (pokračování)

Poznámka: v některých situacích (poruchy automatické parkovací brzdy, ruční povolení parkovací brzdy atd.), se ozve zvukový signál a na přístrojovém panelu se zobrazí zpráva „Zatáhnout parkovací brzdu“ s varováním, že automatická parkovací brzda byla uvolněna.

- motor běží: při otevření dveří řidiče;

- motor zastaven (např. v případě zhasnutí motoru): při otevření předních dveří.

V takovém případě zatáhněte za spínač 2 a následně jej uvolněte, abyste zatáhli automatickou parkovací brzdu.

Asistované uvolnění parkovací brzdy

Brzda se uvolní při akceleraci během rozjezdu vozidla.

Ruční funkce

Automatickou parkovací brzdu můžete aktivovat ručně.

Ruční zatažení elektronické parkovací brzdy

Zatáhněte za spínač 2. Kontrolka 3 a kontrolka } na přístrojové desce se rozsvítí.

Ruční uvolnění elektronické parkovací brzdy

Stiskněte spínač 1 bez sešlápnutí pedálů a zapněte zapalování. Sešlápněte brzdový pedál a pak stiskněte spínač 2: na přístrojovém panelu zhasnou kontrolka 3 na spínači a kontrolka }.

Okamžité zastavení

Ruční aktivace automatické parkovací brzdy (při stání na červenou nebo při stojícím vozidle s běžícím motorem atd.): zatáhněte a uvolněte spínač 2. Uvolnění brzdy je provedeno automaticky při opětném rozjezdu vozidla.

Zvláštní případy

Pro parkování na svahu nebo např. s přívěsem zatáhněte za spínač 2 na několik sekund, abyste dosáhli maximální zabrzdění.

Pro parkování s uvolněnou pomocnou parkovací brzdou (například při námraze):

- zařaďte polohu P: hnací kola budou mechanicky zajištěna z hnací hřídele;

- zastavte motor stisknutím tlačítka 1 pro spuštění/vypnutí motoru;

- uvolněte bezpečnostní pás řidiče;

- otevřete dveře řidiče;

- ručně uvolněte elektronickou parkovací brzdu (viz informace v části „Ruční uvolnění elektronické parkovací brzdy“ na předchozí stránce).

Objeví-li se zpráva „NEBEZPEČÍ elektro porucha“ nebo „Zkontrolujte akumulátor“, zatáhněte před vypnutím motoru ručně elektronickou parkovací brzdu zatažením za spínač 2 nebo zařazením polohy P.

Nebezpečí ztráty znehybnění vozidla.

Kontaktujte značkový servis.

Viz předchozí oprava téhož textu (= Pokud nejsou údaje na přístrojové desce čitelné, jedná se o poruchu. V takovém případě okamžitě vozidlo odstavte v souladu s podmínkami silničního provozu. Zajistěte, že vozidlo je správně zaparkováno a obraťte se na značkový servis).

Při otevřených nebo špatně zavřených dveřích řidiče a běžícím motoru je z bezpečnostních důvodů automatické uvolnění deaktivováno (aby bylo zamezeno samovolnému rozjetí vozidla bez řidiče). Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Manuálně uvolnit parkovací brzdu“ ve chvíli, kdy řidič sešlápne pedál akcelerace.

Nikdy neopouštějte vozidlo bez zařazení P a vypnutí motoru. Pokud totiž vozidlo stojí, motor běží a je zařazena rychlost, může se vozidlo rozjet.

Hrozí nebezpečí nehody.

Provozní závady

- V případě závady se na přístrojové desce zobrazí kontrolka © spolu se zprávou „Zkontrolovat parkovací brzdu“, v určitých případech spolu s kontrolkou }.

Urychleně se obraťte na značkový servis.

- V případě závady automatické parkovací brzdy se kontrolka ® rozsvítí spolu se zprávou „Brzdový systém porucha“ a se zazněním zvukového signálu, v určitých případech ještě spolu s kontrolkou }.

Indikuje nutnost okamžitého zastavení vozidla v souladu s podmínkami silničního provozu.

Je proto nutné znehybnit vozidlo zařazením polohy P. Pokud to sklon svahu vyžaduje, vozidlo podložte.