SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s klíčem

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Spuštění motoru

Pro spuštění motoru:

U vozidel s automatickou převodovkou dejte páku do polohy P.

Vozidla se zážehovým motorem

- Aktivujte spouštěč, aniž byste šlápli na plyn.

- Jakmile se motor spustí, klíč uvolněte.

É Vozidla se vznětovým motorem

- Otočte klíčem zapalování do polohy „ON2 a držte jej v této poloze, dokud nezhasne kontrolka žhavení;

- Otočte klíč do polohy „START3 bez sešlápnutí plynového pedálu;

- Jakmile se motor spustí, klíč uvolněte.

Zvláštní poznámka: při spouštění motoru za velmi nízké venkovní teploty (nižší než −10 °C): sešlápněte pedál spojky a držte jej sešlápnutý, dokud motor nenastartuje.

Vypnutí motoru

Při volnoběhu motoru otočte klíčem do polohy „LOCK0.

Poznámka: u vozidel s mechanickou převodovkou se v případě zhasnutí motoru na přístrojové desce zobrazí zpráva „Sešlápnout pedál spojky“. Pro opětovné spuštění motoru zcela sešlápněte spojkový pedál.

Nikdy nevypínejte zapalování před úplným zastavením vozidla. Vypnutí motoru vede k nefunkčnosti posilovačů (brzd, řízení atd.) a prvků pasivní bezpečnosti (airbagsy, předpínače atd.).

Nikdy nespouštějte motor vozidla ve volnoběhu, stojí-li ve svahu. Nebezpečí vyřazení posilovače řízení z provozu. Hrozí nebezpečí nehody.

Odpovědnost řidiče během parkování nebo odstavení vozidla

Nikdy neopouštějte vozidlo, zůstane-li ve vozidle dítě, nesamostatný dospělý nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu.

Mohlo by dojít k jeho ohrožení nebo ohrožení jiných osob např. nastartováním motoru, ovládáním vybavení, jako například ovládání oken, nebo zamčení dveří.

Navíc, za teplého a slunečného počasí vnitřní teplota v kabině velice rychle stoupá.

NEBEZPEČÍ SMRTI NEBO VÁŽNÝCH PORANĚNÍ.

Verze LPG

Motor se spouští vždy použitím benzínu.

Pokud je palivová nádrž prázdná, vozidlo nelze nastartovat nebo jet pouze v režimu LPG .

Při provozu na směs LPG a benzínu je nutná přítomnost benzínu (ke startování, k prudké akceleraci, při nízkých teplotách apod.).

Pokud se na přístrojové desce rozsvítí oranžová varovná kontrolka a ozve se pípnutí, co nejdříve doplňte palivo.

Pro více informací o verzích LPG ZVLÁŠTNOSTI VERZÍ NA LPG.

Nikdy nevypínejte zapalování před úplným zastavením vozidla. Vypnutí motoru vede k nefunkčnosti posilovačů (brzd, řízení atd.) a prvků pasivní bezpečnosti (airbags, předpínače atd.).

Nezastavujte vozidlo a nenechávejte běžet motor na místech, kde by se hořlavé materiály, jako jsou tráva nebo listy, mohly dostat do styku s horkým výfukovým systémem.

Odpovědnost řidiče během parkování nebo odstavení vozidla

Nikdy neopouštějte vozidlo, zůstává-li ve voze zvíře, dítě nebo nesoběstačná osoba, a to ani na krátkou dobu.

Mohli by způsobit ohrožení sebe nebo jiných osob nastartováním motoru, ovládáním vybavení, např. elektrických oken, nebo zamčením dveří apod.

Pamatujte, prosím, že za teplého a slunečného počasí vnitřní teplota v kabině velice rychle stoupá.

NEBEZPEČÍ SMRTI NEBO VÁŽNÝCH PORANĚNÍ.