Zpět na seznam

ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Systém rozpoznává značky s udáním omezené rychlosti na kraji silnice a zobrazuje omezenou rychlost na přístrojové desce.

Využívá především informace, které dodává kamera 1 upevněná na čelním skle za zpětným zrcátkem.

Poznámka: ujistěte se, že čelní sklo není znečištěné (nečistoty, bláto, sníh zamlžení atd.).

U vozidel, která jsou jím vybavena, systém také používá informace z navigačního systému.

Je-li omezovač rychlosti aktivní, můžete přizpůsobit doporučené omezení rychlosti zobrazené systémem.

Pokud je omezená rychlost překročena, panel obrazovky se změní a upozorní řidiče.

U vozidel vybavených navigačním systémem, jež se pohybují v zemi, která užívá jiné jednotky měření rychlosti než vozidlo, systém zobrazí značku omezení rychlosti v jednotkách dané země a současně omezení rychlosti převedené do jednotek přístrojové desky vozidla.

V zemích, kde se na určitých typech vozovek za deště snižuje povolená rychlost, může systém u vozidel vybavených navigačním systémem upravit omezenou rychlost po několika sekundách stírání čelního skla.

Zvláštní situace

Systém nebere v úvahu výjimečná omezení jako například dny s omezením kvůli znečištění ovzduší.

Aktivace/deaktivace systému

Vozidla vybavená multimediální obrazovkou 2

Informace o aktivaci nebo deaktivaci této funkce naleznete v návodu k multimediálnímu systému.

Vyberte „ON“ nebo „OFF“.

S aktivní funkcí můžete v závislosti na místních předpisech aktivovat možnost „Zobrazení nebezpečného úseku“. Systém vás upozorní na vzdálenost, která vás od této oblasti odděluje, a poté na to, že se v ní nacházíte.

Vozidla bez multimediální obrazovky

- Po zastavení vozidla mačkejte spínač 3, dokud se neotevře karta „Vozidlo“;

- mačkejte ovladač 4 nebo 5, dokud se neotevře „Nastavení“, a pak stiskněte 6 OK;

- mačkejte ovladač 4 nebo 5, dokud se neotevře „POMOC PŘI ŘÍZENÍ“, a pak stiskněte 6 OK;

- mačkejte ovladač 4 nebo 5, dokud se neotevře „Rychlostní alarm“, a pak stiskněte 6 OK;

- funkci aktivujete nebo deaktivujete stiskem spínače 6 OK:

= funkce aktivována

< funkce deaktivována

Úkon

Kontrolky

Funkce zobrazí následující kontrolky:

7 Značky omezující rychlost.

8 Další dopravní značení (začátek nebo konec oblasti „Zákazu předjíždění“, omezení rychlosti z důvodu kluzké vozovky, v rychlost při jízdě s karavanem, omezení rychlosti s délkou platnosti apod.).

V případě překročení omezené rychlosti bliká kroužek okolo panelu (kontrolka 7) spolu se zvukovým signálem k upozornění řidiče.

Změna omezené rychlosti

Pokud je nastavená hodnota omezení rychlosti jiná, než rozpoznaná hodnota rychlosti, stiskněte a podržte následující spínače:

- 9 (RES/+) pro zvýšení nastavené rychlosti na rozpoznanou rychlost;

- 10 (SET/-) pro snížení nastavené rychlosti na rozpoznanou rychlost.

Funkční problémy

Systém nemůže rozpoznat omezení rychlosti pokud:

- čelní sklo není čisté;

- kamera je oslněna sluncem;

- viditelnost není dostatečná (noc, mlha, apod.);

- značky jsou nečitelné (sníh apod.) nebo zakryté (jinými vozidly nebo stromy);

- informace podávané navigačním systémem nejsou aktuální.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Řidič musí vždy přizpůsobit rychlost vozidla podmínkám provozu nezávisle na údajích systému.

Systém detekuje značky omezení rychlosti a nedetekuje další značky (např. vjezd/výjezd do/z městských oblastí atd.).

Systém nemusí detekovat všechny značky omezení rychlosti nebo je může nesprávně interpretovat.

Řidič přitom nesmí ignorovat značky, které systém nerozpozná, a musí se především řídit dopravními značkami a nařízeními pravidel silničního provozu.

Při špatné viditelnosti (mlha, sníh, námraza apod.) systém nemůže řidiče upozorňovat na příslušná omezení.

Řidič musí vždy přizpůsobit rychlost vozidla podmínkám provozu nezávisle na údajích systému.

POUŽÍVÁNÍ UPOZORŇOVÁNÍ NA NADMĚRNOU RYCHLOST S ROZPOZNÁVÁNÍM DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ