Zpět na seznam

REGULÁTOR RYCHLOSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulátor rychlosti je funkce, pomocí které můžete udržet Vaši jízdní rychlost na Vámi zvolené konstantní úrovni, která se nazývá regulovaná rychlost.

Tato regulovaná rychlost je plynule nastavitelná od rychlosti 30 km/h.

Ovládání

1 Vypínač tempomatu.

2 Spínač k aktivaci a snížení udržované rychlosti (SET/-).

3 Spínač k aktivaci a zvýšení udržované rychlosti nebo k vyvolání uložené rychlosti tempomatu (RES/+).

4 Přechod funkce do pohotovostního režimu (s uložením regulované rychlosti do paměti) (O).

5 Vypínač omezovače rychlosti.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

V žádném případě nezbavuje řidiče povinnosti dodržovat povolenou rychlost nebo věnovat v plné míře pozornost jízdě.

Řidič musí mít vždy kontrolu nad vozidlem.

Regulátor rychlosti nesmí být používán, pokud je velký provoz, na křivolaké nebo namrzlé vozovce (námraza, mokrá vozovka, štěrk) a za nepříznivého počasí (mlha, déšť, boční vítr atd.).

Hrozí nebezpečí nehody.

Zapnutí

Aktivujte spínač 1.

Varovná kontrolka 6 se zobrazí šedou barvou.

Zpráva „Tempomat aktivní“ se zobrazí na přístrojové desce spolu s čárkami udávajícími, že je funkce tempomatu v provozu a čeká na uložení udržované rychlosti.

Nastavení regulace rychlosti

Když se vozidlo pohybuje stabilní rychlostí vyšší než přibližně 30 km/h, stiskněte spínač 2 (SET/-) nebo spínač 3 (RES/+): Funkce se aktivuje a zohlední se aktuální rychlost.

Udržovaná rychlost nahradí čárky. Tempomat je potvrzen, když se uložená rychlost a kontrolka zobrazí zeleně 6.

Pokud se pokusíte aktivovat funkci při rychlosti nižší než 30 km/h, zobrazí se zpráva „Neplatná rychl.“ a funkce zůstane neaktivní.

Způsob jízdy

Jakmile je jedna regulovaná rychlost zaregistrovaná a tempomat je aktivován, můžete sundat nohu z plynu.

V každém případě musíte mít i tak nohy stále poblíž pedálů a být stále připraveni reagovat na případné nouzové situace.

Změna regulované rychlosti

Regulovanou rychlost můžete měnit postupnými stisknutími:

- spínače 2 (SET/-) ke snížení rychlosti;

- spínače 3 (RES/+) pro zvýšení rychlosti.

Poznámka: dlouze stiskněte a podržte jeden ze spínačů pro postupnou změnu rychlosti.

Překročení regulované rychlosti

Sešlápnutím pedálu akcelerace můžete v případě potřeby regulovanou rychlost kdykoliv překročit. Během překročení omezené rychlosti na přístrojové desce červeně bliká hodnota udržované rychlosti.

Poté uvolněte pedál akcelerace: po několika vteřinách vozidlo opět přejde do původní regulované rychlosti.

Tato funkce neumožňuje udržet regulovanou rychlost

Při jízdě ze strmého svahu není systém schopen nastavenou rychlost udržovat: v paměti zadaná rychlost bliká na přístrojové desce červeně a v pravidelných intervalech zní zvukový signál, aby vás o tom informoval.

Pokud již není tempomat k dispozici (po několika pokusech o jeho aktivaci), obraťte se na značkový servis.

Vypnutí funkce

Funkce je uvedena do pohotovostního režimu po stisknutí:

- spínač 4 (O);

- brzdový pedál;

- spojkový pedál nebo přeřazení na neutrál u vozidla s automatickou převodovkou;

- u některých typů vozidel po delší dobu spojkový pedál nebo po delší dobu poloha neutrálu.

Udržovaná rychlost se uloží do paměti a zobrazí šedou barvou na přístrojové desce.

Vyvolání regulované rychlosti

Je-li rychlost uložena do paměti, je možné ji vyvolat, pak máte jistotu, že je přizpůsobena podmínkám provozu (provoz, stav vozovky, meteorologické podmínky…). Je-li rychlost vozidla vyšší než 30 km/h, stiskněte spínač 3 (RES/+).

Po uložení rychlosti do paměti je aktivace tempomatu potvrzena zobrazením udržované rychlosti zeleně a, v závislosti na typu vozidla, se zobrazí kontrolka 6.

Poznámka: je-li předtím uložená rychlost podstatně vyšší než rychlost aktuální, vozidlo prudce zrychlí až k této hranici.

Je-li funkce regulátoru pozastavena, stisknutí spínače 2 (SET/-) funkci regulátoru znovu aktivuje, aniž by byla brána v úvahu rychlost uložená do paměti - v úvahu se bere rychlost, kterou vozidlo jede.

Vypnutí funkce

Funkce tempomatu je přerušena:

- stisknutím spínače 1. v tomto případě již není žádná rychlost uložena do paměti;

- stisknutím spínače 5. V tomto případě se zvolí omezovač rychlosti a nedojde k uložení rychlosti.

Kontrolka 6 zmizí z přístrojové desky, což znamená, že funkce již není aktivní.

Pozastavení nebo vypnutí funkce regulátoru rychlosti nezpůsobí rychlé snížení rychlosti: je potřeba sešlápnout brzdový pedál.

POUŽÍVÁNÍ OMEZOVAČE RYCHLOSTI A TEMPOMATU