Zpět na seznam

NOUZOVÉ AKTIVNÍ BRZDĚNÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pomocí informací z radaru 2 a kamery 1 systém určuje vzdálenost od vašeho vozidla:

- od vpředu jedoucího vozidla ve stejném pruhu;

nebo

- a okolními chodci a cyklisty.

Systém informuje řidiče v případě nebezpečí čelního nárazu a umožňuje provést nezbytné nouzové manévry (sešlápnutí brzdového pedálu a/nebo otáčení volantem).

V závislosti na reaktivitě řidiče může systém pomoci při brzdění za účelem omezení škod nebo nárazu zabránit.

Poznámka: dbejte na to, aby nebylo čelní sklo a přední nárazník zakryté (nečistoty, bláto, sníh, zamlžování skel, státní poznávací značky atd.).

Umístění kamery 1

Čelní sklo nesmí být zakryto (nečistotami, blátem, sněhem, zkondenzovanou vlhkostí atd.).

Umístění radaru 2

Zajistěte, že oblast radaru nebude zakrytá (špínou, blátem, sněhem nebo nesprávně připevněnou přední registrační značkou), neutrpí náraz, nebude upravována (ani přelakována) či zakryta montáží případného příslušenství na přední část vozidla (na mřížku, na logo apod.).

Tento systém může v případě potřeby dosáhnout maximálního zabrzdění vozidla, až dokud se zcela nezastaví.

Z bezpečnostních důvodů při jízdě vždy používejte bezpečnostní pásy a ujistěte se, že je vozidlo naloženo tak, aby nemohlo dojít k vymrštění předmětů na cestující.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Úkon

Rozpoznání vozidel

V případě nebezpečí kolize s vozidlem vpředu systém při jízdě:

- upozorní na nebezpečí srážky:

Pokud je rychlost vozidla mezi přibližně 7 km/h a 170 km/h, zobrazí se červeně zpráva „Brzděte“ na přístrojové desce 3 za doprovodu pípnutí.

Pokud řidič sešlápne brzdový pedál a pokud systém stále detekuje nebezpečí srážky, brzdění je zesíleno.

- může vyvolat brzdění:

když je rychlost vozidla nižší než cca 120 km/h, pokud řidič po varování nereaguje a pokud je riziko kolize bezprostřední.

Pokud aktivní nouzové brzdění způsobilo zastavení vozidla, zůstane vozidlo na krátkou dobu stát. Po uplynutí tohoto časového limitu musí řidič udržet vozidlo zastavené, přičemž musí držet nohu na brzdovém pedálu.

Poznámka: pokud řidič používá ovládací prvky vozidla (volant, pedály atd.) může systém některé činnosti zpozdit nebo je vůbec neaktivovat.

Zvláštnosti upozornění

V závislosti na rychlosti se mohou upozornění a brzdění aktivovat současně.

Zvláštní funkce stojících vozidel

Stojící vozidla jsou rozpoznána, když vaše vozidlo jede rychlostí od přibližně 7 km/h do 80 km/h. Systém se neaktivuje a nevydá upozornění pro stojící vozidla při překročení rychlosti přibližně 80 km/h.

V případě nouzového manévru můžete kdykoliv přestat brzdit:

- sešlápnutím pedálu akcelerace,

nebo

- otočením volantu při uhýbacím manévru.

V případě detekce chodců a cyklistů

(podle typu vozidla)

Za jízdy rychlostí mezi 7 km/h a 80 km/h, v případě nebezpečí srážky s cyklistou nebo chodcem, systém:

- vás varuje před rizikem srážky: červenou varovnou kontrolkou nebo, podle typu vozidla,3 a „Brzděte“ zprávou zobrazenou na přístrojové desce doprovázenou zvukovým signálem.

Pokud řidič sešlápne brzdový pedál a systém stále detekuje riziko kolize, může se brzdná síla zvýšit, pokud činnost řidiče nestačí k zabránění kolizi.

- může aktivovat brždění: pokud řidič po varování nereaguje a pokud je riziko kolize bezprostřední.

Pokud aktivní nouzové brzdění způsobilo zastavení vozidla, zůstane vozidlo na krátkou dobu stát. Po uplynutí tohoto časového limitu musí řidič udržet vozidlo zastavené, přičemž musí držet nohu na brzdovém pedálu.

Poznámka: pokud řidič používá ovládací prvky vozidla (volant, pedály atd.) může systém některé činnosti zpozdit nebo je vůbec neaktivovat.

Zvláštnosti upozornění

V závislosti na rychlosti se mohou upozornění a brzdění aktivovat současně.

V případě nouzového manévru můžete kdykoliv přestat brzdit:

- sešlápnutím pedálu akcelerace,

nebo

- otočením volantu při uhýbacím manévru.

Aktivace, deaktivace systému

Vozidla vybavená multimediální obrazovkou 4

Informace o aktivaci nebo deaktivaci této funkce naleznete v návodu k multimediálnímu systému.

Vyberte „ON“ nebo „OFF“.

U vozidel bez multimediální obrazovky

- Po zastavení vozidla mačkejte spínač 5, dokud se neotevře karta „Vozidlo“;

- opakovaně stiskněte ovládání 6 nebo 7 pro otevření nabídky „Nastavení“. Stiskněte spínač 8 OK.

- opakovaně stiskněte ovládání 6 nebo 7 pro otevření nabídky „POMOC PŘI ŘÍZENÍ“. Stiskněte spínač 8 OK.

- Opakovaně stiskněte ovladač 6 nebo 7 k otevření nabídky „Aktivní brzdění“ a stiskněte přepínač 8 OK.

Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce stiskněte znovu spínač 8 OK:

= funkce aktivována

< funkce deaktivována

Po vypnutí systému se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka nebo, podle typu vozidla, kontrolka .

Systém se znovu aktivuje při každém dalším zapalování vozidla.

Dočasně není k dispozici.

Pokud systém zjistí dočasnou poruchu, rozsvítí se na přístrojové desce kontrolka nebo, podle typu vozidla, kontrolka .

Možné příčiny:

- systém je dočasně oslepen (oslnění sluncem, tlumená světla, nepříznivé počasí atd.). Systém bude znovu fungovat po zlepšení podmínek viditelnosti;

- systém je dočasně přerušen (např. čelní sklo, mřížka předního nárazníku nebo logo jsou zakryty nečistotami, blátem, sněhem, kondenzací atd.). V takovém případě odstavte vozidlo a vypněte motor. Vyčistěte čelní sklo, přední nárazník nebo logo. Při příštím nastartování motoru po pěti nebo deseti minutách jízdy varovná kontrolka a hlášení zmizí.

Pokud tomu tak není, může být příčinou něco jiného. Obraťte se na autorizovaný servis.

Funkční problémy

Když funkce detekuje provozní poruchu, rozsvítí se na přístrojové desce žluté varovné kontrolky © a nebo se (podle typu vozidla) objeví na přístrojové desce žlutý symbol doprovázený jednou z následujících zpráv: „Zkontrolovat čelní kameru“ nebo „Zkontrolovat čelní radar“ nebo „Zkontrolovat kameru/radar“.

Obraťte se na autorizovaný servis.

Nouzové aktivní brzdění

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem. Aktivace této funkce může být zpožděna nebo přerušena, pokud systém zjistí jasné známky kontroly řidiče nad vozidlem (ovládání volantů, pedálů apod.).

Systém se nemůže aktivovat:

- pokud se páka převodovky nachází v neutrální poloze nebo byl sešlápnut spojkový pedál během přibližně 10 sekund;

- pokud je parkovací brzda aktivována;

- po spuštění programu dynamické kontroly stability (ESC).

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit zarovnání radaru a/nebo kamery, což může následně ovlivnit jejich funkčnost. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoli zásahy v okolí radaru a/nebo kamery (opravy, výměny, úpravy čelního skla atd.) musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Případné rušení systému

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- složité prostředí (železný most, tunel apod.);

- špatné povětrnostní podmínky (sníh, kroupy, námraza atd.);

- snížená viditelnost (noc, mlha atd.);

- špatný kontrast mezi předmětem (vozidlo, chodec atd.) a jeho okolím (např. chodec s bílým oblečením v zasněženém prostředí apod.);

- oslnění (prudké sluneční světlo, oslnění od světlometů protijedoucích vozidel atd.);

- překážka na čelním skle nebo v oblasti radarového snímače (špína, led, sníh, kondenzace atd.);

- ...

Za těchto podmínek systém nemusí reagovat, může varovat řidiče nebo může brzdit omylem.

Omezení funkčnosti systému

- Při každém nastartování vozidla systém provede kalibraci podle okolí vozidla a může být neaktivní po dobu přibližně dvou až pěti minut;

- Vozidlo jedoucí v opačném směru nespustí žádnou výstrahu ani neovlivní provoz systému;

- V zájmu zajištění správné funkce systému musí oblasti radaru a kamery zůstat čisté a je zakázáno na nich provádět jakékoliv úpravy;

- Systém nemusí reagovat na vozidla malých obrysových rozměrů, jako jsou motocykly, stejně efektivně jako na jiné vozidla;

- Systém nemusí fungovat správně, pokud je povrch vozovky kluzký (sníh, déšť, námraza apod);

- Pro zajištění správného fungování systému je nutné, aby systém dokázal rozpoznat kompletní obrys chodce. Systém tedy není schopen detekovat:

- chodce ve tmě nebo za špatných podmínek osvětlení,

- částečně viditelné chodce,

- chodce, kteří jsou nižší než přibližně 80 cm,

- chodce, kteří nesou velké předměty.

- ...

Za těchto podmínek systém nemusí reagovat, může varovat řidiče nebo může brzdit omylem.

Deaktivace funkce

Tuto funkci musíte vypnout, pokud:

- brzdová světla nefungují;

- oblast kamery byla poškozena (např. na vnitřní nebo vnější straně čelního skla);

- byla poškozena přední část vozidla (náraz, škrábance na radaru atd.);

- vozidlo je taženo (odstranění poruchy);

- pokud je čelní sklo prasklé nebo deformované (čelní sklo v tomto místě neopravujte a svěřte jeho výměnu schválenému prodejci);

- nejedete po dlážděné silnici.

Pokud se systém chová abnormálně, deaktivujte ho a obraťte se na značkový servis.

Přerušení funkce

Funkci nouzového aktivního brzdění můžete kdykoli přerušit krátkým sešlápnutím pedálu akcelerace nebo prudkým pohybem volantu při úhybném manévru.

POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU AKTIVNÍHO NOUZOVÉHO BRZDĚNÍ