Zpět na seznam

ASISTENT PRO UDRŽOVÁNÍ VOZIDLA V JÍZDNÍM PRUHU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pomocí informací z kamery 1 funkce aktivuje opravnou akci řízení systému při přejetí plné nebo přerušované čáry nebo při přiblížení ke krajnici (oddělovač, překážka, chodník, násep apod.) bez aktivace ukazatele směru.

Pohybem volantu je možné kdykoliv opět převzít řízení.

Umístění kamery 1

Čelní sklo nesmí být zakryto (nečistotami, blátem, sněhem, zkondenzovanou vlhkostí atd.).

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Aktivace/deaktivace

Pro aktivaci funkce stiskněte spínač 2 tolikrát, kolikrát je nutné k výběru možnosti „Asistent udržování jízdního pruhu“ na přístrojové desce.

Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Udržování dráhy aktivní“ a rozsvítí se kontrolka „“.

Je-li asistent udržování jízdního pruhu aktivován, automaticky se aktivuje funkce „Upozornění na vyjetí z jízdního pruhu“. UPOZORNĚNÍ NA VYJETÍ Z JÍZDNÍHO PRUHU.

Pro deaktivaci funkce stiskněte spínač 2 tolikrát, kolikrát je nutné pro volbu „Udržování dráhy neaktivní“ na přístrojové desce.

Kontrolka na přístrojové desce zhasne.

Poznámka: deaktivace funkce „Asistent udržování jízdního pruhu“ způsobí deaktivaci funkce „Upozornění na vyjetí z jízdního pruhu“.

Při každém nastartování vozidla funkce pokračuje v režimu uloženém při posledním vypnutí motoru.

Funkce

Při aktivaci funkce se na přístrojové desce šedou barvou zobrazí kontrolka a levá a pravá čára 3.

Funkce je uvedena do provozu, když se rychlost vozidla nachází v rozmezí přibližně od 70 km/h do 180 km/h a pokud se kontrolka a levé a pravé ukazatele 3 zbarví bíle.

Funkce pracuje, pokud vozidlo přejede čáru nebo se přiblíží ke krajnici (oddělovač, překážka, chodník, násep apod.) bez aktivovaného ukazatele směru.

Pokud se tak stane:

- funkce spustí opatření v podobě zásahu do řízení vozidla k opravě jeho dráhy;

- ukazatel 3 na straně přejeté čáry se na přístrojové desce zbarví žlutě.

Poznámka: V zatáčkách tato funkce umožňuje jejich trochu ostřejší průjezd.

Pokud není zásah do systému řízení dostatečný, kontrolka a ukazatel 3 na straně přejeté čáry na přístrojové desce se zbarví červeně spolu s údajem o vibracích volantu.

Zvláštní případy

Při použití této funkce:

- Pokud systém již nedetekuje zásah řidiče na volantu, zobrazí se na přístrojové desce oranžově kontrolka doprovázená zprávou „Nechte ruce na volantu“ a zvukovým signálem.

Zvukový signál doprovází kontrolku a zprávu, dokud řidič nepřevezme kontrolu nad vozem;

- pokud je systém příliš dlouho aktivní, zazní zvukový signál spolu s blikáním bočních ukazatelů 3 na boku vozidla, dokud řidič nepřevezme kontrolu nad vozem.

Korekci dráhy můžete kdykoliv přerušit otočením volantu.

Dočasně není k dispozici

- Velmi rychlé přejetí čáry;

- trvalá jízda na čáře;

- přibližně čtyři sekundy po změně jízdního pruhu;

- ostré zatáčky;

- nestejnoměrná viditelnost;

- aktivace jednoho z ukazatelů směru;

- prudké zrychlení;

- nouzové brzdění;

-...

V případě, že není funkce k dispozici, zobrazí se přístrojové desce šedou barvou na kontrolka a výstražná světla korekce vlevo/vpravo 3.

Podmínky zabraňující spuštění systému

Systém se nemůže aktivovat v případě, že:

- zpětný chod byl zařazen;

- zorné pole kamery je blokováno;

- zobrazí se kontrolka û.

Na přístrojové desce se šedě zobrazí kontrolka a výstražná světla korekce vlevo/vpravo.

Nastavení

Vozidla vybavená multimediální obrazovkou.

Informace o přístupu k nastavení funkce na multimediální obrazovce 4 naleznete v návodu k multimediální výbavě:

- „Intenzita vibrování“: nastavení intenzity vibrací volantu;

- „Výstraha“: můžete nastavit úroveň citlivosti detekce čar. Za tímto účelem vyberte:

- „Late”: rozpoznání čáry při přejíždění;

- „Standardní“ rozpoznání blížící se čáry;

- „Early“: rozpoznání čáry v blízkosti.

Nastavení (pokračování)

Vozidla bez multimediální obrazovky

- Po zastavení vozidla mačkejte spínač 5, dokud se neotevře karta „Vozidlo“;

- opakovaně stiskněte ovládání 6 nebo 7 pro otevření nabídky „Nastavení“. Stiskněte spínač 8 OK.

- opakovaně stiskněte ovládání 6 nebo 7 pro otevření nabídky „POMOC PŘI ŘÍZENÍ“. Stiskněte spínač 8 OK.

- opakovaně stiskněte ovládání 6 nebo 7 pro otevření nabídky „Udržování dráhy citlivost“. Stiskněte spínač 8 OK.

- pomocí krátkých postupných stisknutí tlačítek 6 nebo 7 upravte nastavení. Stiskněte tlačítko 8 OK.

Funkční problémy

Jakmile systém objeví provozní poruchu, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Zkontrolovat čelní kameru“ doprovázená kontrolkou ©.

Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit poloha kamery, což může následně ovlivnit její funkčnost. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoliv úkony, které se týkají bezprostředního okolí kamery (opravy, úpravy čelního skla atd.), musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Případné rušení systému

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- zašpinění předního skla (štěrkem, ledem, sněhem, kondenzací apod.);

- členité prostředí (tunel atd.);

- špatné počasí (sníh, hustý déšť, krupobití, námraza atd.);

- snížená viditelnost (noc, mlha atd.);

- značení na silnici je nepravidelné nebo obtížně rozpoznatelné (např. částečně smazané, s nadměrnými mezerami, vozovka je poškozená);

- oslnění (prudké sluneční světlo, oslnění od světlometů protijedoucích vozidel atd.);

- úzké, klikaté nebo křivolaké silnice (ostré zatáčky atd.);

- malá vzdálenost od vozidla jedoucího v před vámi.

V takovém případě nemusí asistent pro udržování vozidla v jízdním pruhu reagovat správně, případně vůbec.

Nebezpečí nechtěné, chybné, či dokonce nulové korekce dráhy.

Deaktivace funkce

Tuto funkci musíte vypnout, pokud:

- došlo k poškození okolí kamery (na čelním skle či v okolí vnitřního zpětného zrcátka);

- při kluzké vozovce (sníh, námraza, mokrá vozovka, štěrk atd.);

- snížená viditelnost (noc, mlha atd.);

- pokud je čelní sklo prasklé nebo deformované (čelní sklo v tomto místě neopravujte a svěřte jeho výměnu autorizovanému servisu);

- za vozidlo je připojen přívěs nebo karavan;

- pokud vozidlo vjíždí do místa s komplikovaným vodorovným značením (např. „práce na silnici“ atd.).

POUŽÍVÁNÍ ASISTENČNÍHO SYSTÉMU UDRŽOVÁNÍ V JÍZDNÍM PRUHU

POUŽÍVÁNÍ UPOZORŇOVÁNÍ NA OPUŠTĚNÍ JÍZDNÍHO PRUHU