Zpět na seznam

ASISTENT PRO DÁLNICE A KOLONY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Asistent pro dálnice a kolony je asistenční systém určený pro jízdu na dlouhé vzdálenosti, včetně jízdy v hustém provozu a v kolonách.

U některých vozidel je součástí tohoto systému také funkce „Stop and Go Adaptivní regulace rychlostiADAPTIVNÍ REGULÁTOR RYCHLOSTI a funkce „Navádění do středu pruhu“.

Když jsou tyto dvě funkce aktivovány současně, systém umožňuje řidiči:

- udržovat rychlost vozidla podle dříve uložené rychlosti;

- upravovat vzdálenost mezi vlastním a vpředu jedoucím vozidlem;

- vést vozidlo do středu pruhu.

Důležité: Nohy musíte mít stále u pedálů a ruce položené na volantu, abyste byli připraveni reagovat na jakoukoli situaci.

Funkce „Adaptivní regulace rychlosti Stop and Go

Na základě údajů z radaru nebo kamery vám funkce adaptivní regulace rychlosti Stop and Go umožňuje udržovat vybranou rychlost (tzv. regulovanou rychlost) a přitom si zachovat bezpečnou vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi ve stejném jízdním pruhu.

Pokud vpředu jedoucí vozidlo zastaví, adaptivní regulace rychlosti Stop and Go může vaše vozidlo zcela zastavit a následně znovu rozjet.

Systém ovládá zrychlování a zpomalování vozidla pomocí motoru a brzdového systému.

Funkci „Adaptivní regulace rychlosti Stop and Go“ je možné aktivovat při rychlosti 0 až 170 km/h, a to v závislosti na podmínkách na silnici (provoz, počasí atd.).

Představuje ji následující symbol ADAPTIVNÍ REGULÁTOR RYCHLOSTI.

Poznámka:

- řidič musí dodržovat maximální povolenou rychlost a bezpečné vzdálenosti platné v zemi, ve které zrovna řídí;

- adaptivní regulátor rychlosti Stop and Go může brzdit vozidlo až do třetiny jeho brzdové kapacity. V závislosti na situaci se může stát, že řidič musí brzdit silněji.

Adaptivní regulace rychlosti Stop and Go nespouští nouzové brzdění a jeho schopnost brzdit je omezená.

Funkce „Navádění do středu pruhu“

Pomocí informací z kamery navádí funkce „Navádění do středu pruhu“ systém řízení, aby nasměrovala vozidlo do středu jízdního pruhu. Tato funkce je dostupná pouze v případě zapnuté Adaptivní regulace rychlosti Stop and Go. ADAPTIVNÍ REGULÁTOR RYCHLOSTI.

Pokud to umožňují podmínky, je funkce aktivní v rozmezí:

- Přibližně 0 km/h až 160 km/h s vozidlem před vámi;

nebo

- průměrně 60 km/h až 160 km/h bez vozidla před vámi.

Funkce „Navádění do středu pruhu“ slouží ke zvýšení pohodlí. Představuje ho symbol

Poznámka: V případě prudké zatáčky jsou možnosti boční korekce pro udržení v pruhu omezené a je nutné, aby řidič okamžitě volantem korigoval řízení.

Další informace

Podle typu vozidla je možné funkci „Asistent pro dálnice a kolony“ používat i s jinými funkcemi podpory řízení.

Upozornění:

- aktivací omezovače rychlosti se systém deaktivuje;

- systém nelze aktivovat když je zapnutá funkce Parkovací asistent;

- při aktivaci funkce „Navádění do středu pruhu“ se pozastaví funkce „Upozornění na vyjetí z jízdního pruhu“ nebo „Jízda v pruhu“, pokud byly tyto funkce zapnuty. Funkce se mohou opět spustit, rozhodneli se řidič „Navádění do středu pruhu“ vypnout.

Řídicí jednotka 1

Přijímá informace z radaru a kamery a určuje dráhu a rychlost vozidla (zrychlování nebo brzdění). Řídí mimo jiné také aktivaci/deaktivaci systému (otevření dveří atd.).

Kamera 2

Rozpoznává značení na zemi a polohu vozidla v různých jízdních pruzích. Doplňuje informace přenášené radarem 6.

Čelní sklo nesmí být zakryto (nečistotami, blátem, sněhem atd.).

Automatická parkovací brzda 3

Za určitých podmínek udržuje vozidlo na místě.

Posilovač řízení 4

Na základě informací přenášených řídicí jednotkou 1 ovládá přední kola a pomáhá s dosažením zamýšlené trajektorie vozidla. Rovněž umožňuje rozpoznání toho, zda má řidič ruce na volantu.

Řídicí jednotka motoru 5

Řídí motor a zasílá mu informace o požadovaném zrychlení.

Radar 6

Vypočítává vzdálenost mezi vaším a vpředu jedoucím vozidlem.

Maximální dosah systému je přibližně 150 metrů. To se může lišit podle stavu vozovky (reliéf terénu, povětrnostní podmínky atd.)

Zajistěte, aby oblast radaru nebyla blokovaná (špínou, blátem, sněhem nebo nesprávně připevněnou přední registrační značkou), neutrpěla náraz, nebyla upravovaná (ani přelakovávaná) či zakrytá montáží případného příslušenství na přední část vozidla (na mřížce či na logu apod.).

Aktivní řízení vozidla 7

Tento systém zasílá informace o dynamice vozidla do řídicí jednotky 1 (rychlost, příčné zrychlení atd.) a ovládá brzdový systém za účelem zpomalení vozidla nebo jeho udržení na místě.

V zájmu zajištění správné funkce systému musí oblasti radaru a kamery zůstat čisté a je zakázáno na nich provádět jakékoliv úpravy.

Ovládání

8 Nastavení bezpečného odstupu

9 Přepnutí aktivních funkcí do pohotovostního režimu (s uložením regulované rychlosti) (0).

10 Hlavní spínač pro zapnutí/vypnutí adaptivního tempomatu .

11 Spínač pro zapnutí/vypnutí funkce Navádění do středu pruhu .

12 Spínač pro aktivaci, uložení a snížení regulované rychlosti (SET/-).

13 Spínač k aktivaci a zvýšení udržované rychlosti nebo k vyvolání uložené rychlosti tempomatu (RES/+).

Zobrazení na přístrojové desce

14 Varovná kontrolka funkce „Adaptivní regulace rychlosti Stop and Go“.

15 Výstražná kontrolka funkce Navádění do středu pruhu .

16 Vozidlo vpředu

17 Levý a pravý směrový ukazatel

18 Uložený bezpečný odstup

19 Uložená regulovaná rychlost.

20 Výstražná kontrolka detekce nepřítomnosti rukou na volantu .

Volant 21

Řidič musí mít ruce neustále na volantu. Při vyvinutí velké síly na volant během jeho otáčení se funkce Navádění do „středu pruhu“ přepne do pohotovostního režimu, aby řidič mohl znovu nabýt kontrolu nad vozidlem.

Za určitých podmínek (ostré zatáčky atd.) může volant začít vibrovat, čímž řidiče upozorní, že musí znovu získat kontrolu nad vozidlem.

Pokud řidič nemanipuluje s volantem (nejsou detekovány žádné ruce), funkce Navádění do „středu pruhu“ je deaktivována po několika výstrahách.

Aktivování funkce Navádění do středu pruhu

Po aktivování funkce Adaptivní regulace rychlosti Stop and Go ADAPTIVNÍ REGULÁTOR RYCHLOSTI stiskněte tlačítko 11, abyste aktivovali funkci Navádění do středu pruhu.

Na přístrojové desce se aktivace funkce potvrdí zprávou „Vystředění pruhu aktivní“ (Navádění do středu pruhu aktivováno) a zobrazením symbolu 15 a kontrolky .

Poznámka: při používání funkce Navádění do středu pruhu musíte mít ruce na volantu. Symbol svítí na potvrzení toho, že funkce je aktivovaná.

Zelená varovná kontrolka 15 a levý a pravý ukazatel čar 17 zobrazující se na přístrojové desce potvrzují, že funkce je aktivovaná a navádí vaše vozidlo do středu pruhu.

Poznámka: pokud stisknete tlačítko 11, když Stop and Go není aktivován adaptivní tempomat, na přístrojové desce se zobrazí zpráva: „První aktivujte Adapt. tempomat“.

Funkce Navádění do středu pruhu v pohotovostním režimu

Funkce Navádění do středu pruhu se automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud:

- Stop and Go adaptivní tempomat je přepnut do pohotovostního režimu ADAPTIVNÍ REGULÁTOR RYCHLOSTI;

- už systém nerozpoznává čáry nebo rozpoznává pouze jednu čáru ve vašem pruhu;

- pruh je příliš úzký nebo široký;

- systém nezjistí ruce na volantu;

- je zatáčka příliš ostrá;

- rychlost vozidla překročí cca 160 km/h;

- rychlost vozidla je nižší než přibližně 60 km/h a nejede před ním jiné vozidlo;

- se vozidlo dotkne čáry nebo ji přejede;

- je systém dočasně vyřazen z provozu (např.: kamera je zakryta špínou, blátem, sněhem, kondenzací apod.).

Funkci Navádění do středu pruhu uvádějí do pohotovostního režimu také některé úkony řidiče:

- aktivace směrových světel;

- při manipulaci s volantem se používá příliš velká síla.

Uvedení funkce do pohotovostního stavu je potvrzeno zobrazením kontrolky 15 a levého a pravého ukazatele čar 17 v šedé barvě na přístrojové desce v šedé barvě.

Jakmile jsou splněny podmínky, funkce znovu navádí vozidlo do středu pruhu. Kontrolka 15 a levý a pravý ukazatel čar 17 se zobrazí na přístrojové desce zeleně.

Upozornění „Ruce na volant“

Když funkce Navádění do středu pruhu přestane rozpoznávat ruce na volantu, spustí několik úrovní“ upozornění:

- po 15 sekundách se na přístrojové desce žlutě zobrazí zpráva: „Nechte ruce na volantu“ 22;

Otočením volantu můžete kdykoli ovlivnit dráhu vozidla.

Důležité: Nohy musíte mít stále u pedálů a ruce položené na volantu, abyste byli připraveni reagovat na jakoukoli situaci.

- přibližně po 30 sekundách se na přístrojové desce zobrazí zpráva: „Nechte ruce na volantu“ 22 a rozsvítí se červená kontrolka 20 v doprovodu stále hlasitějšího zvukového signálu;

- přibližně po 45 sekundách přejdou audio zdroje do pohotovostního režimu, zvukový signál zní nepřerušeně, varovná kontrolka 20 zmizí a na přístrojové desce se objeví červená zpráva: „Vystředění pruhu neaktivní“ 22: funkce Navádění do středu pruhu je deaktivována.

Poznámka: v některých situacích může funkce Navádění do středu pruhu přestat rozpoznávat ruce na volantu a může aktivovat zvukový signál:

- vozidlo jede dlouhým rovným úsekem a řidič má ruce nehybně na volantu;

- řidič drží volant velmi zlehka;

-...

Pokud se v důsledku nerozpoznání řidičových rukou na volantu deaktivuje funkce Navádění do středu pruhu, zůstává funkce Stop and Go Adaptivní regulace rychlosti aktivní.

Pokud systém znovu rozpozná přítomnost řidičových rukou během prvních dvou úrovní upozornění, upozornění vypne. Funkce bude dále navádět vozidlo do středu pruhu.

V případě prudké zatáčky

V prudké zatáčce, a v závislosti na rychlosti vozidla, budou boční udržovací schopnosti funkce omezené a budou vyžadovat okamžitý zásah řidiče pomocí volantu, aby mohla funkce dále navádět vozidlo do středu jízdního pruhu.

Pokud řidič nezasáhne, funkce vyšle pomocí vibrace volantu signál, že vozidlo brzy přejede čáru a že je potřeba, aby řidič okamžitě zasáhl.

Kontrolka 15 a levý nebo pravý ukazatel čar 17 se zobrazí červeně na přístrojové desce.

Pokud vozidlo úplně přejede čáru a vybočí z jízdního pruhu, funkce Navádění do středu pruhu se přepne do pohotovostního režimu. Uvedení funkce do pohotovostního stavu je potvrzeno zobrazením kontrolky 15 a levého a pravého ukazatele čar 17 v šedé barvě na přístrojové desce v šedé barvě.

Deaktivování funkce Navádění do středu pruhu

Funkce Navádění do středu pruhu se deaktivuje, když:

- stisknete spínač 11. Deaktivaci funkce potvrzuje zpráva „Vystředění pruhu neaktivní“, která se objeví na přístrojové desce;

Poznámka: jedním stisknutím spínače 11 se deaktivuje funkce „Navádění do středu pruhu”, nicméně není dotčena funkce adaptivní tempomat Stop and Go.

- funkce Stop and Go adaptivního tempomatu je deaktivována ADAPTIVNÍ REGULÁTOR RYCHLOSTI;

Poznámka: jedním stisknutím 10 tlačítka se deaktivuje jak funkce „Stop and Go adaptivní tempomat”, tak i funkce „navádění do středu pruhu“.

- systém již nebude rozpoznávat řidičovy ruce na volantu po dobu delší než přibližně 45 sekund.

Kontrolka 15 a levý a pravý ukazatel čar 17 na přístrojové desce zhasnou.

Dočasná nedostupnost

Radar dokáže rozpoznávat vozidla před vámi. Systém nemůže fungovat správně, pokud je detekční oblast radaru cloněná nebo je-li rušen jeho signál.

Pokud je detekční oblast radaru cloněná nebo je rušen radarový signál, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Čelní radar bez viditelnosti“ a funkce „adaptivní regulace rychlosti Stop and Go“ je přerušena.

Zelená kontrolka zmizí, což signalizuje, že funkce se automaticky deaktivovala.

Zajistěte, aby oblast radaru nebyla blokovaná (špínou, blátem, sněhem nebo nesprávně připevněnou přední registrační značkou), neutrpěla náraz, nebyla upravovaná (ani přelakovávaná) či zakrytá montáží případného příslušenství na přední část vozidla (na mřížce či na logu apod.).

Vlivem podmínek může v některých místech dojít k narušení funkce, například:

- v suchých oblastech, tunelech, na dlouhých mostech nebo na silnicích s nízkým provozem a bez vyznačených pruhů, značek nebo lemujících stromů;

- u letiště nebo vojenského areálu.

Aby funkce pracovala správně, musíte takové oblasti opustit.

V každém případě, pokud zpráva nezmizí po opětovném nastartování motoru, obraťte se na značkový servis.

Funkční problémy

Pokud systém zjistí poruchu funkce Navádění do středu pruhu, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Zkontrolovat vystředění pruhu“ a funkce se vypne.

Funkce Adaptivní regulace rychlosti Stop and Go zůstává v provozu.

Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

V případě zjištění provozní poruchy funkce „adaptivní tempomatStop and Go“ se na přístrojové desce zobrazí zpráva „Zkontrolovat adapt. tempomat“ a funkce „adaptivní tempomatStop and Go“ i funkce „navádění do středu pruhu“ se přeruší.

Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Pokud systém zjistí provozní poruchu u jedné nebo více součástí funkce „Asistent pro dálnice a kolony“, rozsvítí se na přístrojové desce kontrolka © a podle druhu poruchy se zobrazí zpráva:

- „Zkontrolovat čelní kameru“;

- „Zkontrolovat čelní radar“;

- „Zkontrolovat kameru/radar“;

- „Zkontrolovat vozidlo“.

Dvě funkce, tj. „Adaptivní regulace rychlosti Stop and Go“ a „Navádění do středu pruhu“, jsou přerušeny.

Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Funkce „Asistent pro dálnice a kolony“ je dodatečnou pomůckou při jízdě.

V žádném případě nezbavuje řidiče povinnosti věnovat v plné míře pozornost jízdě a dodržovat povolenou rychlost a bezpečnou vzdálenost.

Řidič musí mít vždy kontrolu nad vozidlem.

Řidič musí vždy přizpůsobit rychlost a směr jízdy prostředí a podmínkám provozu.

„Asistent pro dálnice a kolony“ používá funkci „Adaptivní regulace rychlosti Stop and Go“ a funkci „Navádění do středu pruhu“. Smí být použita pouze na dálnici či silnici s více jízdními pruhy (s fyzicky oddělenými směry jízdy).

Nesmí být používána, pokud je velký provoz, na křivolaké nebo namrzlé vozovce (námraza, mokrá vozovka, štěrk) nebo za nepříznivého počasí (mlha, déšť, boční vítr atd.).

Hrozí nebezpečí nehody.

Funkce „Asistent pro dálnice a kolony“ představuje dodatečnou pomůcku při jízdě. V žádném případě nezbavuje řidiče povinnosti věnovat v plné míře pozornost jízdě a dodržovat povolenou rychlost i bezpečnou vzdálenost.

Řidič musí mít vždy kontrolu nad vozidlem.

Řidič musí vždy přizpůsobit směr a rychlost jízdy prostředí a podmínkám provozu nezávisle na údajích systému.

S výjimkou linií, které vymezují pruhy, systém nedokáže rozpoznat dopravní indikátory (semafory, značky, přechody pro chodce atd.). Systém na ně neupozorňuje ani nereaguje.

Funkce „Asistent pro dálnice a kolony “ používá funkce Adaptivní regulace rychlosti (tempomatu) Stop and Go a Navádění do středu pruhu. Tento systém nemůže být v žádném případě považován za detektor překážky nebo za protisrážkový systém.

Funkce Asistent pro dálnice a kolony musí být používána pouze na dálnici nebo vícepruhové silnici s fyzickým oddělením směrů jízdy.

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit zarovnání radaru a/nebo kamery, což může následně ovlivnit jejich funkčnost. Deaktivujte systém a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoli zásahy v blízkosti radaru nebo kamery (výměny, opravy, úpravy čelního skla, lakování atd.) musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Deaktivace systému

Tento systém musíte deaktivovat, pokud:

- vozidlo jede po křivolaké vozovce;

- vozidlo je taženo (odstranění poruchy);

- řídíte vozidlo s rezervním kolem;

- za vozidlo je připojen přívěs nebo karavan;

- řídíte vozidlo v tunelu nebo v blízkosti kovové struktury;

- vozidlo přijede k mýtné bráně, úseku s probíhajícími pracemi nebo k úzkému jízdnímu pruhu;

- řídíte vozidlo do nebo z velmi prudkého svahu;

- je špatná viditelnost (oslňující slunce, mlha atd.);

- je nepříznivé počasí (déšť, sníh, boční vítr atd.);

- řídíte vozidlo po kluzké vozovce (déšť, sníh, štěrk atd.);

- oblast kamery byla poškozena (např. na vnitřní nebo vnější straně čelního skla);

- čelní sklo je prasklé nebo zdeformované;

- dojde k poškození v oblasti radaru (nárazy apod.);

Pokud se systém chová abnormálně, deaktivujte ho a obraťte se na značkový servis.

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- zanesené čelní sklo nebo oblast snímače (nečistoty, led, sníh, kondenzace apod.). Často kontrolujte čistotu a stav čelního skla, předních stěračů a předního nárazníku;

- členité prostředí (tunel atd.);

- špatné počasí (sníh, hustý déšť, námraza atd.);

- snížená viditelnost (noc, mlha atd.);

- nedostatečný kontrast mezi vpředu jedoucím vozidlem a jeho okolím (např. bílé vozidlo během sněžení atd.);

- oslnění (prudké sluneční světlo, oslnění od světlometů protijedoucích vozidel atd.);

- úzká nebo křivolaká silnice plná zatáček (ostré zatáčky atd.);

- systém vyhodnotí dehtové pruhy jako dopravní čáry;

- zúžení/rozšíření jízdních pruhů;

- značení na silnici, které je poškozené, nedostatečně kontrastní nebo má velké rozestupy (částečně přerušené čáry apod.);

- vícero dopravních značek podél silnice (práce na silnici, sjíždějící silnice napojené na sousední dálnice, pevné rameno atd.)

- pomalejší vozidlo s velkým rozdílem v rychlosti;

- použití koberečků neuzpůsobených pro vozidlo. Na straně řidiče používejte povinně pouze kobereček odpovídající vozidlu, který se upevňuje na předinstalované prvky, a pravidelně kontrolujte jeho dobré uchycení. Nedávejte více koberečků na sebe. Nebezpečí zablokování pedálů.

V těchto případech může systém zasáhnout nesprávně.

- Nebezpečí nechtěného brzdění nebo zrychlení.

- Nebezpečí nechtěné, chybné, či dokonce nulové korekce dráhy.

Funkci systému může narušit mnoho nepředvídaných situací. Určité předměty nebo vozidla, která se mohou objevit v oblasti detekce kamery nebo radaru, může systém vyhodnotit nesprávně a případně reagovat nevhodným zrychlením nebo brzděním.

Musíte být vždy ve střehu, pokud jde o náhlé události, ke kterým může dojít během jízdy. Vždy si udržujte kontrolu nad vozidlem tak, že držíte nohy stále blízko pedálů a rukama držíte volant, abyste mohli zareagovat v jakékoli situaci.

POUŽÍVÁNÍ ADAPTIVNÍHO TEMPOMATU