Zpět na seznam

SADA PRO HUŠTĚNÍ PNEUMATIK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sada umožňuje opravu běhounu pneumatiky A poškozeného předmětem o rozměrech menších než 4 milimetry. Neumožňuje opravu všech defektů, jako např. trhliny větší než 4 milimetry nebo otvory v bočnicích B pneumatiky...

Zkontrolujte, zda je ráfek v dobrém stavu.

Pokud je těleso, které způsobilo defekt, stále v pneumatice, neodstraňujte jej.

Sadu pro hustění pneumatik nepoužívejte, pokud je pneumatika poškozena v následku jízdy s defektem.

Před každým zásahem zkontrolujte boční části pneumatik.

Jízda s nedostatečně nahuštěnými, či dokonce splasklými (nebo propíchnutými) pneumatikami může ohrozit bezpečnost jízdy a znemožnit následnou opravu.

Tato oprava je dočasná.

Pneumatika, u které došlo k defektu, musí být vždy zkontrolována (a případně opravena) odborníkem v co nejkratší době.

Při výměně pneumatiky opravené pomocí této sady musíte o této skutečnosti informovat odborníka.

Při jízdě můžete cítit vibrace způsobené přítomností přípravku v pneumatice.

Tato sada má homologaci pouze pro huštění pneumatik vozidla původně vybaveného touto sadou.

V žádném případě nesmí být použita pro huštění pneumatik jiného vozidla nebo jakéhokoli jiného nafukovacího předmětu (plovacího pásu, nafukovací lodi atd.).

Při manipulaci s lahvičkou s přípravkem pro opravu se vyvarujte kontaktu s kůží. Pokud dojde k potřísnění, postižené místo okamžitě důkladně opláchněte vodou.

Sadu pro opravu pneumatik nenechávejte v dosahu dětí.

Nikdy neodhazujte prázdnou lahvičku do přírody. Odevzdejte ji zástupci značky nebo instituci pověřené jejím sběrem.

Lahvička má omezenou životnost, která je vyznačena na jejím štítku. Zkontrolujte datum životnosti.

Pro výměnu husticího potrubí a lahvičky s opravným přípravkem se obraťte na zástupce značky.

U některých typů vozidel v případě defektu použijte sadu umístěnou v zavazadlovém prostoru nebo pod kobercovou krytinou zavazadlového prostoru.

Vozidlo vybavené upozorněním na pokles tlaku vzduchu v pneumatikách

Nejsou-li pneumatiky dostatečně nahuštěny (defekt, nízký tlak atd.), rozsvítí se varovná kontrolka na přístrojové desce. Viz „Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách“ v kapitole 2.

S běžícím motorem, zataženou parkovací brzdou,

- Odpojte veškeré příslušenství dříve připojené do zásuvky příslušenství vozidla.

- Viz informace k sadě kompresoru pro huštění umístěné v zavazadlovém prostoru vozidla a následující pokyny.

- Nahustěte pneumatiku na předepsaný tlak (přejděte na odstavec „Tlak v pneumatikách“).

- po uplynutí maximálně 15 minut zastavte huštění a zkontrolujte tlak (pomocí manometru 1);

Poznámka: Během vyprazdňování láhve (přibližně 30 sekund) manometr 1 krátce indikuje tlak až 6 barů a poté tlak klesne.

- Upravte tlak: pro zvýšení proveďte huštění pomocí sady. Pro snížení tlaku stiskněte tlačítko 2.

Není-li dosaženo tlaku minimálně 1,8 bar po 15 minutách, oprava není možná, nepokračujte v jízdě a obraťte se na značkový servis.

Před použitím sady zaparkujte vozidlo v dostatečné vzdálenosti od silničního provozu, spusťte nouzový signál a zatáhněte ruční brzdu, nechte vystoupit všechny cestující z vozidla a držte je v bezpečné vzdálenosti od silničního provozu.

V případě parkování na krajnici je nutné upozornit ostatní účastníky silničního provozu o přítomnosti Vašeho odstaveného vozidla pomocí signalizačního trojúhelníku nebo dalšího vybavení předepsaného místní legislativou v zemi, v níž se nacházíte.

Jakmile je pneumatika řádně nahuštěna, soupravu odpojte: pomalu odšroubujte koncovku husticí hadičky 3, abyste zabránili jakémukoliv rozstřiku produktu, a uložte kontejner do plastového obalu pro zabránění úniku produktu.

- Na viditelné místo pro řidiče na přístrojové desce nalepte štítek s jízdními omezeními.

- Uložte sadu.

- Na konci prvního nahuštění pneumatika stále uniká, pro ucpání defektu je nutno jet.

- Ihned nastartujte a jeďte rychlostí 20 až 60 km/h tak, aby se prostředek v pneumatice rovnoměrně rozprostřel, po 3 kilometrech zastavte a zkontrolujte tlak.

- Pokud je tlak vyšší než 1,3 baru avšak nižší než tlak předepsaný, dohustěte jej na předepsanou hodnotu (údaje naleznete na štítku na boku dveří řidiče). Pokud je tlak nižší než 1,3 baru, obraťte na značkový servis: oprava není možná.

Pokyny pro použití sady

Sada nesmí být spuštěna déle než 15 minut.

Lahev po prvním použití vyměňte, i když v ní zbývá tekutina.

v případě potřeby prudkého zabrzdění by se mohly dostat pod pedály, a zabránit tak jejich použití.

Pozor, chybějící nebo špatně zašroubovaný uzávěr ventilu může snížit těsnění pneumatik a mít za následek tlakové ztráty.

Vždy používejte stejné uzávěry ventilů jako ty, které byly použity a našroubovány na vozidlo původně.

Po provedení opravy pomocí této sady je zakázáno jet rychlostí nad 200 km. Navíc jste povinni jet nižší rychlostí, v žádném případě nepřekračujte rychlost 80 km/h. Tyto pokyny Vám připomíná štítek, který jste povinni nalepit na viditelné místo přístrojové desky.

Podle země nebo místních předpisů musí být pneumatika opravená pomocí husticí sady vyměněna.