Zpět na seznam

OMEZOVAČ RYCHLOSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Omezovač rychlosti je funkce, která Vám pomůže, abyste nepřekračovali zvolenou rychlost jízdy zvanou omezená rychlost.

Ovládání

1 Hlavní spínač pro zapnutí a vypnutí.

2 Aktivace, uložení do paměti a vzestupná změna omezené rychlosti (+).

3 Snížení omezené rychlosti (-).

4 Aktivace s vyvoláním rychlosti omezovače uložené do paměti (R).

5 Přechod funkce do pohotovostního režimu (s uložením omezené rychlosti do paměti) (O).

Zapnutí

Stiskněte spínač 1 na straně . Kontrolka 6 se rozsvítí oranžově a na ovládacím panelu se objeví zpráva „OMEZ RYCHLOSTI“ spolu s čárkami udávajícími, že funkce omezovače rychlosti je zapnutá a čeká na uložení omezené rychlosti.

Pro uložení současné rychlosti stiskněte spínač 2 (+): omezená rychlost se zobrazí místo čárek.

Minimální uložená rychlost bude 30 km/h.

Způsob jízdy

Když je omezená rychlost uložena v paměti, až do dosažení této rychlosti je řízení obdobné jako u vozu, který není vybaven omezovačem rychlosti.

Jakmile dosáhnete uložené rychlosti, další sešlápnutí pedálu plynu neumožní překročení programované rychlosti, s výjimkou naléhavých případů (viz odstavec „Překročení omezené rychlosti“).

Změna omezené rychlosti

Omezenou rychlost můžete měnit postupnými stisknutími:

- spínače 2 (+) pro zvýšení rychlosti;

- spínače 3 (-) pro snížení rychlosti.

Překročení omezené rychlosti

Omezenou rychlost lze kdykoliv překročit, a to následujícím způsobem: zcela a důrazně sešlápněte pedál akcelerace (až do překročení „tuhého bodu“ pedálu).

Během překročení omezené rychlosti na přístrojové desce bliká hodnota doporučené rychlosti.

Poté uvolněte pedál akcelerace: funkce omezovače rychlosti se obnoví, jakmile dosáhnete nižší rychlosti, než byla rychlost uložená do paměti.

Neschopnost systému dodržet omezenou rychlost

Při jízdě ze strmého svahu není systém schopen omezení rychlosti dodržovat: nastavená rychlost bliká na přístrojové desce červeně a u některých vozidel v pravidelných intervalech zaznívá zvukový signál jako výstraha.

Funkce omezovače rychlosti v žádném případě nepůsobí na brzdový systém.

Vypnutí funkce

Funkci omezovače rychlosti uvedete do pohotovostního režimu stisknutím spínače 5 (O). V takovém případě omezená rychlost zůstává uložena v paměti a zpráva „V PAMETI“ spolu s údajem o této rychlosti se zobrazí na přístrojové desce.

Vyvolání omezené rychlosti z paměti

Je-li rychlost uložena do paměti, je možné ji vyvolat stisknutím spínače 4 (R).

Je-li omezovač v pohotovostním režimu, stisknutí spínače 2 (+) znovu aktivuje jeho funkci, aniž by byla brána v úvahu rychlost uložená do paměti: zaznamenána je rychlost, kterou vozidlo právě jede.

Vypnutí funkce

Funkce omezovače rychlosti je přerušena, stisknete-li spínač 1, v tomto případě již není v paměti uložena žádná rychlost. Zhasnutí oranžové kontrolky na přístrojové desce vypnutí funkce potvrdí.