Zpět na seznam

FUNKCE STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tento systém umožňuje snížit spotřebu paliva a množství výfukových plynů způsobujících skleníkový efekt. Po rozjetí vozidla se systém automaticky aktivuje. Během jízdy systém zastaví motor (pohotovostní režim) kdykoliv vozidlo zastaví (dopravní zácpa, zastavení na červenou,...).

Podmínky pro uvedení do pohotovostního režimu

Vozidlo před posledním zastavením jelo.

Pro vozidla vybavená automatickou převodovkou:

- převodovka je v poloze D, M nebo N;

a

- pedál brzdy je sešlápnutý (dostatečně silně);

a

- pedál akcelerace není sešlápnutý;

a

- rychlost je nulová po dobu cca 1 sekundy.

Motor zůstává v pohotovostním režimu, pokud je převodovka v poloze P anebo v poloze N se zataženou parkovací brzdou, brzdový pedál je uvolněný.

Pro vozidla vybavená manuální převodovkou:

- převodovka je na neutrálu;

a

- spojkový pedál je volný.

Pokud kontrolka bliká, znamená to, že pedál spojky není dostatečně uvolněný.

a

- rychlost vozidla je nižší než cca 3 km/h.

U všech typů vozidel se rozsvítí kontrolka na přístrojové desce a upozorní vás na pohotovostní režim motoru.

Vybavení vozidla zůstává během pohotovostního režimu motoru plně funkční.

V případě zablokování motoru během fungování systému sešlápněte na doraz spojku pro opětovné nastartování motoru.

Neuvádějte vozidlo do pohybu, pokud je motor ve volnoběhu (na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka ).

Než vystoupíte z vozidla, je nezbytné přerušit kontakt stisknutím tlačítka vypnutí motoru (viz odstavec „Spouštění a vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Zabránění uvedení motoru do pohotovostního režimu

V určitých situacích, jako například uprostřed křižovatky, lze zachovat motor v běhu, aby bylo možno rychle pokračovat v jízdě.

Pro vozidla vybavená automatickou převodovkou:

Udržte vozidlo stojící mírně stlačeným brzdovým pedálem

Pro vozidla vybavená manuální převodovkou:

Nechte spojkový pedál sešlápnutý

Ukončení pohotovostního režimu motoru

Pro vozidla vybavená automatickou převodovkou:

- brzdový pedál je uvolněný, převodovka je v poloze D nebo M, případně

- pedál brzdy je uvolněný, převodovka v poloze N a ruční brzda je uvolněná, nebo

- pedál brzdy je znovu sešlápnutý a převodovka je v poloze P, nebo v poloze N a parkovací brzda zatažena, nebo

- je převodovka v poloze R, nebo

- je sešlápnutý pedál akcelerace.

Pro vozidla vybavená manuální převodovkou:

- rychlost na neutrálu a spojka lehce stisknutá, nebo

- zařazený rychlostní stupeň a pedál spojky zcela stisknutý.

Zvláštnost: v závislosti na typu vozidla se na přístrojové desce na několik sekund zobrazí kontrolka Ä, pokud vypnete zapalování, když je motor v pohotovostním režimu.

Pro vozidla vybavená manuální převodovkou

Opětovné startování se může přerušit, pokud je pedál spojky uvolněn příliš rychle a je zařazen rychlostní stupeň.

Chcete-li doplnit palivo, musí být motor vypnutý (nikoli v pohotovostním režimu): vypněte motor stisknutím tlačítka pro zastavení motoru (viz odstavec „Spuštění a vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Podmínky pro neuvedení motoru do pohotovostního režimu

Některé podmínky nedovolují systému uvést motor do pohotovostního režimu, na příklad:

- zpětný chod byl zařazen;

- kapota motoru není zavřená;

- dveře u řidiče nejsou zavřené;

- bezpečnostní pás řidiče není zapnutý;

- venkovní teplota je příliš nízká nebo vysoká;

- akumulátor není dostatečně nabitý;

- rozdíl mezi vnitřní teplotou ve vozidle a nastavenou hodnotou teploty automatické klimatizace je příliš velký;

- nadmořská výška je příliš vysoká;

- Sklon je příliš prudký pro vozidla vybavená automatickou převodovkou;

- funkce „jasné vidění“ je aktivována (viz odstavec „automatická klimatizace“ v kapitole 3);

- teplota motoru není dostatečná;

- systém odstraňování emisí se regeneruje;

nebo

-...

Kontrolka se zobrazí na přístrojové desce. To znamená, že motor nemůže přejít do pohotovostního stavu.

Deaktivujte funkci Stop and Start při jakémkoliv zásahu do motorového prostoru.

Zvláštní případy

Pokud je motor v pohotovostním režimu (dopravní zácpa, zastavení na semaforu apod.) a řidič si odepne pás, otevře své dveře nebo se zvedne ze sedadla, kontakt se přeruší.

Pro opětovné spuštění motoru a reaktivaci systému Stop and Start stiskněte startovací tlačítko (viz odstavec „Spouštění a vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Zvláštnosti automatického opětovného spouštění motoru

Za určitých podmínek může motor bez zásahu řidiče znovu nastartovat pro zajištění vaší bezpečnosti a vašeho pohodlí.

K tomu může dojít, když:

- venkovní teplota je příliš nízká nebo vysoká;

- funkce „jasné vidění“ je aktivována (viz odstavec „automatická klimatizace“ v kapitole 3);

- akumulátor není dostatečně nabitý;

- rychlost vozidla je vyšší než 5 km/h (jízda z kopce,...);

- opakované sešlápnutí pedálu brzdy nebo potřeba fungování brzdného systému;

-...

Deaktivace, aktivace funkce

Stisknutím tlačítka 1 funkci deaktivujete. Zpráva „Stop & Start neaktivní“ se objeví na přístrojové desce a kontrolka 2 integrovaná ve spínači se rozsvítí.

Dalším stisknutím se systém znovu aktivuje. Zpráva „Stop & Start aktivní“ se ukáže na přístrojové desce a rozsvícená kontrolka 2 spojená se spínačem 1 zhasne.

Systém se automaticky reaktivuje při každém dobrovolném nastartování vozidla při zmáčknutí startovacího tlačítka (viz odstavec „Spouštění a vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Provozní závady

Když se na přístrojové desce objeví zpráva „Zkontrolovat Stop & Start“ spolu s rozsvícenou kontrolkou 2 spojenou se spínačem 1, je systém deaktivován.

Obraťte se na značkový servis.

Poznámka : pokud je motor v pohotovostním režimu, stisknutím spínače 1 se motor automaticky znovu spustí.

V případě nouzového zastavení můžete motor znovu nastartovat sešlápnutím pedálu spojky, pokud je aktivní funkce Stop and Start.

Než vystoupíte z vozidla, je nezbytné přerušit kontakt stisknutím tlačítka vypnutí motoru (viz odstavec „Spouštění a vypnutí motoru“ v kapitole 2).