Zpět na seznam

DEFEKT, REZERVNÍ KOLO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Píchnutí pneumatiky

Podle vozidla je k dispozici rezervní kolo nebo souprava pro nahuštění pneumatik (přečtěte si následující stránky).

Vozidlo vybavené upozorněním na pokles tlaku vzduchu v pneumatikách

Nejsou-li pneumatiky dostatečně nahuštěné (defekt, nízký tlak, atd.), rozsvítí se kontrolka na přístrojové desce. Viz „Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách“ v kapitole 2.

V případě zastavení na krajnici je nutné upozornit ostatní účastníky silničního provozu o přítomnosti odstaveného vozidla pomocí signalizačního trojúhelníku nebo jiného vybavení předepsaného místní legislativou v zemi, v níž se nacházíte.

Pokud je rezervní kolo uloženo ve vozidle mnoho let, nechte ve svém servisu zkontrolovat, zda zůstává ve funkčním stavu a může být bez nebezpečí použito.

Vozidlo vybavené rezervním kolem rozdílným než ostatní čtyři kola:

- Nikdy nemontujte na stejné vozidlo více než jedno rezervní kolo.

- Protože je defektní kolo širší než rezervní kolo, bude světlá výška vozidla snížená.

- Co nejdříve proveďte výměnu rezervního kola za kolo identické jako kolo původní.

- Během doby použití, která musí být dočasná, nesmí rychlost jízdy přesáhnout rychlost uvedenou na etiketě, která je umístěná na kole.

- Montáž tohoto kola může změnit obvyklé chování Vašeho vozidla. Vyhýbejte se prudkým akceleracím nebo deceleracím a snižte rychlost v zatáčkách.

- Pokud musíte použít sněhové řetězy, namontujte rezervní kolo na zadní nápravu a zkontrolujte tlak v pneumatikách.

Rezervní kolo

- Otevřete zadní výklopné dveře;

- nadzvedněte kobercovou krytinu;

- zvedněte kryt 1 a potom ho sejměte;

- vyndejte blok nářadí tak, že jej nadzvednete pomocí jeho rukojetí;

U takto vybavených vozidel dejte pozor, abyste po sejmutí krytu 1 a sady nářadí nepoškodili subwoofer 3. Mohlo by dojít k narušení správné funkce subwooferu.

Štítek 2 Vám připomíná funkci vrátku rezervního kola.

- odšroubujte matici 4 proti směru hodinových ručiček až do jejího úplného vystoupení, potom položte dlaň na oblast A rukojeti 5 a tlačte ji k přední části vozidla. Kolo klesne;

- přitáhněte kolo k sobě;

- kolo nechte položené a odepněte kabel 6 z jeho umístění 7.

Nyní můžete kolo vyjmout z jeho držáku.

Když tlačíte na rukojeť 5, kolo spadne pod vozidlo a hrozí zranění.

Proto dbejte na to, aby se všechny osoby vzdálily od spodní části vozidla.

Nedotýkejte se výfuku, hrozí Vám popálení.

Zpětná instalace kola

Pro provedení tohoto úkonu musí být lanko odvinuto.

Pokud se lanko navinulo samo, musíte jej znovu odvinout následujícím způsobem:

- zatáhněte za rukojeť pro odvinutí kabelu;

- stiskněte tlačítko umístěné pod rukojetí 5 pro udržení lanka odvinutého, poté jej trošku zatlačte směrem dolů;

- odeberte lanko pod vozidlem.

Nyní můžete opět namontovat kolo.

Po výměně kola umístěte demontované kolo do držáku 8 ventilem směrem k zemi. Připněte lanko 6 do jeho uložení 7 a potom zatlačte kolo pod zavazadlový prostor.

Dbejte na umístění jazýčku 9 směrem k zadní části vozidla.

Postavte se za vozidlo a potáhněte za rukojeť 5 pro zvednutí kola až do jeho upevnění pod vozidlo.

Na vozidlo není možné instalovat kolo větší velikosti než 15“.

Dbejte na to, aby nikdo nestrkal prsty do blízkosti kabelu, pokud pohybujete klikou: hrozí poranění.

Zablokování systému

- Stiskněte matici 4 a otáčejte jí, dokud se neuvolní. Je třeba několik otáček. Tento úkon je nutný pro bezpečné a pevné připevnění kola.

- Umístěte rukojeť 5 zpět do jeho umístění.

- Upevněte blok nářadí.

- umístěte zpět kryt 1 zasuňte ho a vraťte koberec zavazadlového prostoru zpět.

Poznámka: Pokud se blok nářadí neupevní, zkontrolujte utažení matice 4 a správné umístění rukojeti 5.

Zvláštnosti

Držák rezervního kola musí být stále přítomen, i když v něm není kolo. Jinak je zde totiž nebezpečí vniknutí vody.

Pokud jej musíte vyjmout a není v něm kolo, zatlačte doprostřed držáku kola směrem k zemi a zároveň zatlačte na rukojeť 5.

U takto vybavených vozidel dejte pozor, abyste po výměně sady nářadí a krytu 1 nepoškodili subwoofer 3. Mohlo by dojít k narušení správné funkce subwooferu.

Systém může být používán pouze s koly, která mělo vozidlo při dodání nebo stejnými.

V rámci bezpečnosti upevnění kola dodržujte bezpodmínečně postup utažení matice.