Zpět na seznam

ZAŘÍZENÍ PRO KOREKCI A ASISTENCI ŘÍZENÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Podle typu vozidla mohou být tvořena:

- protiblokovacího systému kol (ABS);

- dynamické kontroly stability (ESC) s kontrolou nedotáčivosti a protiprokluzovým systémem;

- asistence řízení s přívěsem;

- brzdového asistenta;

- kontroly přilnavosti;

- pomocného systému pro rozjezd do svahu.

Protiblokovací systém (ABS)

Při intenzivním brzdění umožňuje ABS předejít zablokování kol a tedy zvládnout brzdnou dráhu a udržet si kontrolu nad vozidlem.

Za těchto podmínek jsou během brzdění možné vyhýbací manévry. Navíc tento systém umožňuje optimalizovat brzdné dráhy především na málo přilnavém povrchu (vlhká silnice atd.).

Každá aktivace zařízení se projeví zachvěním brzdového pedálu. ABS v žádném případě nezlepšuje „fyzikální“ vlastnosti spojené s přilnavostí pneumatik na vozovce. Je tedy třeba nadále povinně dodržovat pravidla opatrnosti (vzdálenost mezi vozidly atd.).

Anomálie funkce:

- Rozsvítí se kontrolky © a x na přístrojové desce se zobrazí zprávy „Zkontrolovat ABS“, „CHECK BRAKING SYSTEM“ a u určitých typů vozidla i zpráva „Zkontrolovat ESC“: dojde k deaktivaci systému ABS, ESC a asistenta nouzového brzdění. Brzdění je i nadále zajištěno;

- Rozsvítí se kontrolky x, D, © a ® a na přístrojové desce se zobrazí zpráva „BRAKING SYSTEM FAULT“: tato signalizace značí poruchu brzdného systému.

V obou případech kontaktujte svého zástupce značky.

V případě nouze se doporučuje silně a souvisle sešlápnout pedál. Není třeba brzdit přerušovaně. ABS moduluje použitou sílu v brzdovém systému.

Brzdění je částečně zajištěno. Je však nebezpečné prudce brzdit, je nezbytné vozidlo ihned zastavit v souladu s podmínkami silničního provozu. Kontaktujte značkový servis.

Dynamická kontrola stability (ESC) s kontrolou nedotáčivosti a protiprokluzový systém

Dynamická kontrola stability ESC

Tento systém pomáhá kontrolovat dráhu vozidla v kritických jízdních podmínkách (vyhnutí se překážce, ztráta přilnavosti v zatáčce apod.).

Funkční princip

Snímač na volantu umožňuje zjistit jízdní dráhu požadovanou řidičem.

Ostatní snímače rozmístěné ve vozidle měří skutečnou dráhu.

Tento systém porovnává vůli řidiče se skutečnou dráhou vozidla, kterou v případě potřeby upravuje působením na brzdy některých kol a/nebo na výkon motoru. Když je systém v činnosti, bliká na přístrojové desce kontrolka .

Kontrola nedotáčení

Tento systém optimalizuje působení ESC v případě výrazného nedotáčení (ztráta přilnavosti přední nápravy).

Protiprokluzový systém

Tento systém umožňuje omezit prokluz hnacích kol při rozjíždění, zrychlení nebo zpomalení.

Funkční princip

Pomocí snímačů kol systém stále měří a porovnává rychlost hnacích kol a zpomaluje je. Má-li kolo tendenci prokluzovat, systém ho brzdí, dokud jeho rychlost není kompatibilní s úrovní přilnavosti pod kolem.

Systém působí rovněž na otáčky motoru podle přilnavosti povrchu pod koly, nezávisle na sešlápnutí pedálu akcelerace.

Funkční porucha

Pokud systém zjistí provozní poruchu, rozsvítí se kontrolky © a a u určitých typů vozidla se na přístrojové desce zobrazí zpráva „Zkontrolovat ESC“. V takovém případě se ESC a protiprokluzový systém deaktivují.

Obraťte se na značkový servis.

Tyto funkce jsou dodatečnou pomocí v případě kritické jízdy, aby umožnily upravit chování vozidla podle požadavků na jízdu.

Tyto funkce nemohou nahradit řidiče. Nezvyšují limity vozidla a neměly by vás vybízet k rychlejší a riskantnější jízdě. Při manévrech nemůžou tedy v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče (řidič musí být vždy připraven na náhlé události, ke kterým může během jízdy dojít).

Systém pro nouzové brzdění

Jedná se o doplňkový systém k ABS, který pomáhá zkrátit brzdnou dráhu vozidla.

Funkční princip

Tento systém umožňuje detekovat situaci nouzového brzdění při sešlápnutí brzdového pedálu. V tomto případě vyvine posilovač brzd maximální účinek a může spustit regulaci ABS.

Brzdění ABS je prováděno, dokud není uvolněn brzdový pedál.

Rozsvícení nouzových světel

Podle verze vozidla se mohou při velkém zpomalení rozsvítit nouzová světla.

Předjímání brzdění

Podle typu vozidla, jakmile rychle uvolníte pedál akcelerace, systém předjímá brzdění, aby zmenšil brzdnou dráhu.

Při použití regulátoru rychlosti:

- pokud použijete pedál akcelerace, jakmile ho uvolníte, systém se může spustit,

- pokud nepoužijete pedál akcelerace, systém se nespustí.

Funkční porucha

Jakmile systém objeví provozní poruchu, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „CHECK BRAKING SYSTEM“ doprovázená kontrolkou ©.

Obraťte se na značkový servis.

Tyto funkce jsou dodatečnou pomocí v případě kritické jízdy, aby umožnily upravit chování vozidla podle požadavků na jízdu.

Tyto funkce nemohou nahradit řidiče. Nezvyšují limity vozidla a neměly by vás vybízet k rychlejší a riskantnější jízdě. Při manévrech nemůžou tedy v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče (řidič musí být vždy připraven na náhlé události, ke kterým může během jízdy dojít).

Kontrola přilnavosti

Pokud je jí vozidlo vybaveno, umožňuje kontrola přilnavosti zjednodušit kontrolu nad vozidlem na vozovkách se sníženou přilnavostí (sypké povrchy apod.).

Pneumatiky

Při výměně pneumatik mohou být na vozidlo montovány pouze pneumatiky stejné značky, rozměru, typu a struktury.

Musí být: buď stejné jako původní nebo odpovídat pneumatikám předepsaným zástupcem značky.

Režim „Silnice“

Při nastartování vozidla se kontrolka integrovaná v tlačítku 1 rozsvítí a na přístrojové desce se zobrazí zpráva „STANDARD ROAD MODE ON“.

Tato poloha umožňuje optimální použití při normálních jízdních podmínkách (sucho, vlhko, slabé sněžení atd.).

Režim „Silnice“ používá funkce protiprokluzového systému.

Režim „Sypký povrch“

Otočte ovladačem 1: rozsvítí se integrovaná kontrolka a zároveň se na přístrojové desce zobrazí zpráva „NON GRIP ROAD MODE ON“.

Tato poloha umožňuje optimální použití při sypkém jízdním povrchu (bahno, písek, suché listí apod.). Režim „Sypký povrch“ používá funkce protiprokluzového systému. Systém se automaticky přepne do režimu „Silnice“ při dosažení zhruba 40 km/h a kontrolka integrovaná v tlačítku 1 se rozsvítí.

Režim „Expert“

Otočte ovladačem 1: rozsvítí se integrovaná kontrolka a zároveň se na přístrojové desce zobrazí zpráva „ALL ROADSMODE ON“.

V této poloze má řidič režim motoru plně pod kontrolou. Systém se automaticky přepne do režimu „Silnice“ při dosažení zhruba 40 km/h a kontrolka integrovaná v tlačítku 1 se rozsvítí.

Pomocný systém rozjezdu do svahu

V závislosti na sklonu svahu tento systém pomáhá řidiči při rozjezdu do kopce. Zamezí couvnutí vozidla tak, že dle sklonu zajistí automatické zatažení brzd ve chvíli, kdy řidič uvolní brzdový pedál, aby sešlápl pedál akcelerace.

Funkce systému

Systém funguje, pouze pokud je rychlostní páka v jiné než neutrální poloze (poloha jiná než N nebo P u automatických převodovek) a pokud vozidlo zcela stojí (sešlápnutí brzdového pedálu)

Systém vozidlo zadrží cca na 2 sekundy. Poté se brzdy postupně uvolní (vozidlo se rozjede v závislosti na charakteristice svahu).

Pomocný systém rozjezdu do svahu nemůže za všech okolností zabránit couvnutí vozidla (je-li sklon příliš prudký atd.).

Řidič může v případě potřeby sešlápnout brzdový pedál, a tak zabránit couvnutí.

Pomocný systém rozjezdu ve svahu nesmí být používán při dlouhodobém zastavení: v tomto případě použijte brzdový pedál.

Tato funkce není navržena pro trvalé zabrzdění vozidla.

V případě potřeby použijte pro zastavení vozidla brzdový pedál.

Řidič musí obzvlášť zachovávat bdělost při jízdě na kluzkém či málo přilnavém povrchu.

Mohlo by dojít k vážným zraněním.