Zpět na seznam

UPOZORNĚNÍ NA POKLES TLAKU V PNEUMATIKÁCH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pokud je jím vozidlo vybaveno, upozorňuje tento systém na pokles tlaku v jedné nebo ve více pneumatikách.

Funkční princip

Tento systém rozpozná ztrátu tlaku v jedné z pneumatik měřením rychlosti kol během jízdy.

Kontrolka  1 se rozsvítí a upozorní řidiče na nedostatečný tlak v pneumatice (podhuštěná pneumatika, defekt atd.).

Funkční podmínky

Systém je třeba znovu inicializovat s tlakem nahuštění, který se rovná tlaku zapsanému na štítku s tlaky nahuštění pneumatik, jinak by systém mohl podávat nespolehlivá hlášení v případě výrazného poklesu tlaku. Viz odstavec „Tlak v pneumatikách“ v kapitole 4.

V následujících situacích může systém fungovat zpožděně nebo nesprávně:

- systém nebyl inicializován po novém nahuštění nebo po jiném zákroku na pneumatikách;

- systém byl špatně inicializován: tlaky nahuštění se liší od doporučených tlaků;

- výrazná změna nákladu nebo rozložení nákladu k jedné straně vozidla;

- sportovní jízda s častým zrychlováním;

- jízda po zasněžené nebo kluzké vozovce;

- jízda se sněhovými řetězy;

- montáž pouze jedné nové pneumatiky;

- použití pneumatik, které nejsou homologované značkovými servisy.

-...

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Tato funkce nemůže nahradit řidiče. V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti.

Tlak v pneumatikách včetně rezervního kola kontrolujte jednou měsíčně.

Nastavení doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách

Provádí se v následujících případech:

- po každém novém nahuštění nebo úpravě tlaku v jedné z pneumatik;

- když je třeba změnit doporučený tlak v pneumatikách za účelem přizpůsobení podmínkám používání (na prázdno, plně naložené vozidlo, jízda po dálnici atd.);

- po výměně kola;

- po použití sady pro huštění pneumatik;

- po výměně např. předního kola za zadní (ačkoliv tento postup nedoporučujeme).

Je nutné ji provádět vždy po kontrole tlaku ve všech čtyřech pneumatikách za studena.

Tlaky v pneumatikách musejí odpovídat současnému používání vozidla (prázdné, plně naložené, jízda po dálnici apod.).

Postup inicializace

Zapalování je zapnuto.

- několikrát krátce stiskněte tlačítko 3 nebo 4 pro výběr funkce „TYRE PRESSURE : SET TPW“ na displeji 2;

- stiskněte dlouze (asi na 3 vteřin) jedno z tlačítek 3 nebo 4 pro zahájení inicializace. Zobrazení zprávy „SET TPW LAUNCHED“ po dobu cca pět sekund ukazuje, že požadavek na inicializaci doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách je správně zaregistrován.

Nová inicializace se spustí po několika minutách jízdy.

Zobrazení

Displej 2 na přístrojové desce Vás informuje o případných poruchách nahuštění (podhuštěná pneumatika, defekt pneumatiky atd.).

„INFLATE TIRES AND SET TPW“

Kontrolka se rozsvítí spolu se zprávou „INFLATE TIRES AND SET TPW“. Upozorňují na to, že nejméně jedna z pneumatik je podhuštěná nebo má defekt.

V případě podhuštění dotčenou pneumatiku dohustěte.

V případě defektu pneumatiku vyměňte nebo zavolejte značkový servis.

Za studena zkontrolujte a upravte tlak ve všech čtyřech pneumatikách a spusťte inicializaci doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách. Kontrolka zhasne po zahájení inicializace doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách.

„RECALIBRATE SET TPW“

Kontrolka několik vteřin bliká, potom se rozsvítí nastálo spolu se zprávou „RECALIBRATE SET TPW“.

Ukazují, že požadavek na inicializaci doporučených hodnot tlaku v pneumatikách musí být spuštěn znovu.

„TPW NOT AVAILABLE“

Kontrolka několik vteřin bliká, potom se rozsvítí nastálo spolu se zprávou „TPW NOT AVAILABLE“.

Ukazují, že vozidlo je vybaveno rezervním kolem jiné velikosti, než ostatní čtyři kola, a že je namontováno na vozidlo.

„CHECK TPW“

Kontrolka několik vteřin bliká, potom se rozsvítí nastálo spolu se zprávou „CHECK TPW“.

Tato zpráva je doprovázena kontrolkou ©.

Ukazují poruchu systému, obraťte se na značkový servis.

Úprava tlaku v pneumatikách

Tlak se musí upravovat za studena (viz štítek na boku dveří u řidiče).

Pokud není možné ověřit tlak na studených pneumatikách, zvyšte doporučený tlak o 0,2 až 0,3 bar (3 PSI).

Ze zahřátých pneumatik nikdy nevypouštějte vzduch.

Po každém dohuštění nebo úpravě tlaku v pneumatikách spusťte inicializaci doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách.

Výměna kol a pneumatik

Používejte jen výbavu homologovanou značkou, jinak hrozí, že se systém bude zpožďovat nebo nebude fungovat správně. Viz odstavec „Pneumatiky“ v kapitole 5.

Po každé výměně kola/pneumatiky upravte tlak v pneumatikách a spusťte inicializaci doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách.

Rezervní kolo

Pokud je jím vozidlo vybaveno a je namontován na vozidlo, upravte tlak v pneumatikách a zahajte inicializaci doporučených hodnot tlaku v pneumatikách.

Sprej na opravu pneumatik a souprava pro huštění pneumatik

Používejte jen výbavu homologovanou značkou, jinak hrozí, že se systém bude zpožďovat nebo nebude fungovat správně. Přejděte na odstavec „Sada pro huštění pneumatik“ v kapitole 5.

Po použití sady pro huštění pneumatik upravte tlak v pneumatikách a zahajte inicializaci doporučených hodnot pro tlak v pneumatikách.

Náhlý pokles tlaku v pneumatice (prasknutí pneumatiky) možná systém nezaznamená.