BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pro zajištění Vaší bezpečnosti používejte při každé jízdě bezpečnostní pásy. Navíc je Vaší povinností dodržovat předpisy platné v zemi, v níž se právě nacházíte.

K zajištění správné funkce zadních bezpečnostních pásů zkontrolujte, zda je zadní lavice řádně zajištěna. ZADNÍ LAVICE: funkce.

Nesprávně seřízené nebo překroucené bezpečnostní pásy mohou být příčinou zranění v případě nehody.

Používejte jeden bezpečnostní pás pro jednu osobu, dítě nebo dospělého.

Pásy musí použít i těhotné ženy. V takovém případě dohlédněte, aby kyčelní pás nevyvíjel příliš velký tlak na břicho, aniž by však byla vytvořena nadměrná vůle.

Před jízdou nejprve seřiďte sedadlo řidiče a pak všech spolujezdců a upravte bezpečnostní pásy, abyste dosáhli co největší bezpečnosti.

Seřízení místa řidiče

- Zpříma se posaďte a opřete se o opěradlo (po odložení kabátu, bundy apod.). Je to velmi důležité pro správné držení zad;

- seřiďte polohu sedadla vzhledem k pedálům. Sedadlo musí být posunuto maximálně dozadu při zachování možnosti úplného sešlápnutí pedálů. Opěradlo musí být seřízeno tak, aby paže na volantu zůstaly mírně pokrčené;

- Seřiďte polohu volantu.

Seřízení bezpečnostních pásů

Dobře se opřete o opěradlo.

Hrudní pás 1 musí být co nejblíže dolní části krku, nesmí se ho však dotýkat.

Pánevní pás 2 musí vést naplocho přes stehna a pánev.

Pás musí být co nejblíže k tělu. Příklad: nenoste příliš silné oděvy, nevkládejte žádné předměty apod.

Zajištění

Odviňte pás pomalu a bez rázů a zajistěte připnutí západky 3 do pouzdra 5 (zkontrolujte zajištění tahem za západku 3). V případě zablokování pásu jej vraťte zpět a znovu odviňte.

Je-li pás zablokovaný úplně, pomalu, ale silně za něj zatáhněte a vytáhněte jej asi o 3 cm. Nechte ho navinout zpět a potom ho znovu odviňte.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na značkový servis.

Výstražná kontrolka nezapnutého předního bezpečnostního pásu na displeji 6

Rozsvítí se na centrálním displeji při spouštění motoru a potom, když bezpečnostní pás řidiče není zapnut a vozidlo dosáhne rychlosti přibližně 20 km/h, bliká a na přibližně dvě minuty zazní zvukový signál.

Poznámka: předmět na sedadle spolujezdce může v některých případech spustit výstražnou kontrolku.

Výstraha zapomenutí zapnutí bezpečnostního pásu na zadním sedadle (u některých vozidel)

V závislosti na typu vozidla se na centrálním displeji zobrazí varovná kontrolka ß spolu s obrázkem 7.

Ve všech případech se tyto zprávy objeví při každém:

- spuštění vozidla;

- otevření dveří;

- zapnutí nebo vypnutí zadního bezpečnostního pásu (v tomto případě je informace doprovázena zvukovým signálem trvajícím přibližně jednu minutu).

Poznámka: předmět na sedáku jednoho z předních sedadel může v některých případech spustit výstražnou kontrolku.

Ve všech případech se ujistěte, že cestující vzadu mají správně zapnuté pásy a že uvedený počet zapnutých pásů odpovídá počtu míst obsazených na zadních sedadlech.

O zobrazení 7 :

- zelená kontrolka: bezpečnostní pás je zapnutý;

- červená kontrolka: bezpečnostní pás není zapnutý;

- šedá kontrolka: sedadlo není obsazeno.

Odmykání

Stiskněte tlačítko 4, pás je navinut navíječem. Přidržujte ho.

Nastavení výšky předních bezpečnostních pásů

Výšku pásu nastavíte stisknutím tlačítka 8. Hrudní pás 1 musí procházet tak, jak bylo popsáno dříve. Stiskněte tlačítko 8 a upravte vertikální polohu pásu. Jakmile je seřízení provedeno, zkontrolujte správné zajištění.

Boční zadní bezpečnostní pásy 9

Zajištění, odjištění a seřízení se provádí stejným způsobem jako u předních bezpečnostních pásů.

Střední zadní bezpečnostní pás

Pomalu odviňte pás 10 z jeho umístění a poté zaklapněte západku 11 do příslušného černého pouzdra 13.

Zacvakněte posuvnou západku 12 do příslušného červeného pouzdra 14.

Zkontrolujte správnou polohu a funkci zadních bezpečnostních pásů po každé manipulaci se zadní lavicí.

Následující informace se týkají předních a zadních bezpečnostních pásů vozidla.

- Na prvcích zádržného systému instalovaných při výrobě (bezpečnostní pásy, sedadla a jejich upevnění) nesmí být prováděny žádné úpravy. -Ve zvláštních případech (např. instalace dětské sedačky) se obraťte na značkový servis.

- Nepoužívejte předměty, které by mohly vytvořit na pásech vůli (např. kolíčky na prádlo, spony atd.), protože příliš volně nasazený pás by v případě nehody mohl způsobit vážná zranění.

- Hrudní pás si nikdy nepodvlékejte pod paží ani za zády.

- Nepoužívejte stejný pás pro více než jednu osobu a nikdy neupoutávejte svým pásem miminko nebo dítě sedící na klíně.

- Pás nesmí být překroucený.

- Po nehodě nechte zkontrolovat a v případě potřeby vyměnit bezpečnostní pásy. Stejně tak nechte pás vyměnit, pokud vykazuje známky poškození.

- Při vracení zadní lavice do původní polohy ověřte, zda jsou bezpečnostní pásy a jejich přezky ve správných polohách a zda nic nebrání jejich správné funkci.

- Dbejte na to, aby byla západka pásu zasunuta do správného pouzdra.

- Pozor, aby se do oblasti spony pásu nedostaly žádné předměty, které by mohly překážet při jeho zapnutí.

- Ujistěte se, že pouzdro pro zachycení bezpečnostního pásu je ve správné pozici (nesmí být schované, přimáčknuté, zablokované ani osobami, ani předměty).