BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pro zajištění Vaší bezpečnosti používejte při všech jízdách bezpečnostní pásy. Navíc je Vaší povinností dodržovat předpisy platné v zemi, v níž se právě nacházíte.

Před jízdou nejprve seřiďte sedadlo řidiče a pak všech spolujezdců a upravte bezpečnostní pásy, abyste dosáhli co největší bezpečnosti.

Seřízení místa řidiče

- Zpříma se posaďte a opřete se o opěradlo (po odložení kabátu, bundy apod.). Je to velmi důležité pro správné držení zad.

- Seřiďte polohu sedadla vzhledem k pedálům. Sedadlo musí být posunuto maximálně dozadu za zachování úplného sešlápnutí spojkového pedálu. Opěradlo musí být seřízeno tak, aby paže zůstaly mírně pokrčeny.

- seřiďte si polohu opěrky hlavy. Pro zajištění maximální bezpečnosti musí být vzdálenost mezi hlavou a opěrkou hlavy minimální;

- Seřiďte výšku sedáku. Toto seřízení umožní optimalizovat Váš zorný úhel.

- Seřiďte polohu volantu.

K zajištění správné funkce zadních bezpečnostních pásů zkontrolujte, zda je zadní lavice řádně zajištěna. ZADNÍ LAVICE.

Nesprávně seřízené nebo překroucené bezpečnostní pásy mohou být příčinou zranění v případě nehody.

Používejte jeden bezpečnostní pás pro jednu osobu, dítě nebo dospělého.

Pásy musí použít i těhotné ženy. V takovém případě dohlédněte, aby kyčelní pás nevyvíjel příliš velký tlak na břicho, aniž by však byla vytvořena nadměrná vůle.

Seřízení bezpečnostních pásů

Dobře se opřete o opěradlo.

Hrudní pás 1 musí být co nejblíže dolní části krku, nesmí se však o ni opírat.

Kyčelní pás 2 musí naplocho spočívat na stehnech proti pánvi.

Bezpečnostní pás musí co nejtěsněji přiléhat k tělu. Příklad: Vyhněte se příliš silným oděvům, vloženým předmětům apod.

Zajištění

Odviňte pás pomalu a bez rázů a zajistěte připnutí západky 3 do pouzdra 5 (zkontrolujte zajištění tahem za západku 3).

V případě zablokování pásu jej vraťte zpět a znovu odviňte.

Je-li pás zablokovaný úplně, pomalu, ale silně za něj zatáhněte a vytáhněte jej asi o 3 cm. Nechte ho navinout zpět a potom ho znovu odviňte.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na značkový servis.

Odmykání

Stiskněte tlačítko 4, pás je navinut navíječem. Přidržujte ho.

ß Výstražná kontrolka nezapnutí bezpečnostního pásu řidiče a podle vozidla bezpečnostního pásu předního spolujezdce.

Zobrazí se na centrálním displeji při spuštění motoru, pokud není zapnutý bezpečnostní pás řidiče nebo předního spolujezdce (je-li sedadlo obsazené). Pokud není jeden z těchto bezpečnostních pásů zapnutý a vozidlo jede rychlostí přes 20 km/h, zabliká kontrolka a po dobu 120 s se ozývá zvukový signál.

Poznámka: předmět na sedadle spolujezdce může v některých případech spustit výstražnou kontrolku.

Výstraha zapomenutí zapnutí bezpečnostního pásu na zadním sedadle (u některých vozidel)

Na centrálním displeji se rozsvítí kontrolka ß při spuštění motoru. Podle typu vozidla se může objevit také obrázek 6, který ukazuje zapnutí či vypnutí zadních bezpečnostních pásů při každém:

- spuštění vozidla;

- otevření dveří;

- zapnutí nebo vypnutí zadního bezpečnostního pásu.

přehrávání 6 obrázku:

- zelená kontrolka: bezpečnostní pás je zapnutý;

- červená kontrolka: bezpečnostní pás není zapnutý;

- šedá kontrolka: sedadlo není obsazeno.

Zadní bezpečnostní pás je nezapnutý nebo se vypne, když vozidlo jede rychlostí nad 20 km/h, začne blikat kontrolka a po dobu 30 nebo 120 s se rozezní zvukový signál (podle typu vozidla).

Ve všech případech se ujistěte, že cestující vzadu mají správně zapnuté pásy a že uvedený počet zapnutých pásů odpovídá počtu míst obsazených na zadních sedadlech.

Poznámka: předmět na sedáku jednoho z předních sedadel může v některých případech spustit výstražnou kontrolku.

Nastavení výšky předních bezpečnostních pásů

Pro nastavení výšky pásu použijte tlačítko 7 a pás nastavte tak, aby hrudní pás procházel tak, jak je uvedeno výše. Stiskněte tlačítko 7 a posuňte pás nahoru nebo dolů. Jakmile je seřízení provedeno, zkontrolujte správné zajištění.

Zadní bezpečnostní pásy 8

Zajištění, odjištění a seřízení se provádí stejným způsobem jako u předních bezpečnostních pásů.

Zkontrolujte správnou polohu a funkci zadních bezpečnostních pásů po každé manipulaci se zadní lavicí.

Následující informace se týkají předních a zadních bezpečnostních pásů vozidla.

- Na prvcích zádržného systému instalovaných při výrobě nesmí být prováděny žádné úpravy: na bezpečnostních pásech a sedadlech, ani na jejich upevněních. Ve zvláštních případech (např. instalace dětské sedačky) se obraťte na značkový servis.

- Nepoužívejte předměty, které by mohly vytvořit na pásech vůli (např. kolíčky na prádlo, spony atd.), protože příliš volně nasazený pás by v případě nehody mohl způsobit vážná zranění.

- Hrudní pás nikdy nepodvlékejte pod paží ani za zády.

- Nepoužívejte stejný pás pro více než jednu osobu a nikdy neupoutávejte svým pásem miminko nebo dítě sedící na klíně.

- Pás nesmí být překroucen.

- Po nehodě nechte zkontrolovat a v případě potřeby vyměnit bezpečnostní pásy. Stejně tak nechte pás vyměnit, pokud vykazuje známky snížené funkčnosti.

- Pokud nastavujete zadní lavici, přesvědčte se, že bezpečnostní pásy a jejich přezky jsou ve správných polohách a že nic nebrání jejich správné funkci.

- Dbejte na to, aby byla západka pásu zasunuta do správného pouzdra.

- Pozor, aby se do oblasti spony pásu nedostaly žádné předměty, které by mohly překážet při jeho zapnutí.

- Ujistěte se, že pouzdro pro zachycení bezpečnostního pásu je ve správné pozici (nesmí být schované, přimáčknuté, zablokované apod. ani osobami, ani předměty).