Zpět na seznam

REGULÁTOR RYCHLOSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulátor rychlosti je funkce, pomocí které můžete udržet Vaši jízdní rychlost na Vámi zvolené konstantní úrovni, která se nazývá regulovaná rychlost.

Tato regulovaná rychlost je plynule nastavitelná od rychlosti 30 km/h.

Funkce regulátoru rychlosti nepůsobí nijak na brzdný systém.

Ovládání

1 Aktivace, uložení do paměti a vzestupná změna regulované rychlosti (+).

2 Snížení regulované rychlosti (-).

3 Přechod funkce do pohotovostního režimu (s uložením regulované rychlosti do paměti) (O).

4 Aktivace s vyvoláním regulované rychlosti z paměti (R).

5 Hlavní spínač pro zapnutí a vypnutí.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce nemůže nahradit řidiče.

Nemůže však v žádném případě nahradit zodpovědnost za dodržení povolené rychlosti ani vést ke snížení bdělosti řidiče (buďte za všech okolností připraveni brzdit), natož nahradit zodpovědnost řidiče.

Regulátor rychlosti nesmí být používán, pokud je velký provoz, na křivolaké nebo namrzlé vozovce (námraza, mokrá vozovka, štěrk) a za nepříznivého počasí (mlha, déšť, boční vítr atd.).

Hrozí nebezpečí nehody.

Zapnutí

Stiskněte spínač 5 na straně .

Kontrolka 6 se rozsvítí zeleně a na ovládacím panelu se objeví zpráva „Tempomat“ doprovázená čárkami, což udává, že funkce regulátoru je funkční a čeká na uložení nastavené rychlosti.

Nastavení regulace rychlosti

Při stabilní rychlosti vyšší než cca 30 km/h stiskněte spínač 1 (+) nebo 2 (-): funkce je aktivována a aktuální rychlost bude uložena do paměti.

Regulovaná rychlost nahradí čárky a je potvrzena rozsvícením zelené kontrolky 7 spolu s kontrolkou 6.

Způsob jízdy

Jakmile je jedna regulovaná rychlost uložena do paměti a regulace je aktivována, můžete sundat nohu z plynu.

V každém případě musíte mít i tak nohy stále poblíž pedálů a být stále připraveni reagovat na případné nouzové situace.

Změna regulované rychlosti

Regulovanou rychlost můžete měnit postupnými stisknutími:

- spínač 1 (+) ke zvýšení rychlosti;

- spínač 2 (-) ke snížení rychlosti.

Funkce regulátoru rychlosti nepůsobí nijak na brzdný systém.

Překročení regulované rychlosti

Sešlápnutím pedálu akcelerace můžete v naléhavých případech regulovanou rychlost kdykoliv překročit. Během překročení omezené rychlosti na přístrojové desce bliká hodnota regulované rychlosti.

Poté uvolněte pedál akcelerace: po několika vteřinách vozidlo opět přejde do původní regulované rychlosti.

Neschopnost systému dodržet regulovanou rychlost

V případě prudkého klesání nemůže systém regulovanou rychlost udržet - uložená rychlost bliká na ovládacím panelu, abyste o tom byli informováni.

Vypnutí funkce

Funkce je uvedena do pohotovostního režimu po stisknutí:

- tlačítko 3 (O);

- sešlápnutím brzdového pedálu;

- Sešlápněte spojku nebo zařaďte neutrál, pokud je vozidlo vybaveno robotizovanou převodovkou.

Ve všech těchto třech případech zůstává regulovaná rychlost uložena do paměti a na přístrojové desce se zobrazí zpráva „V paměti“.

Stav stand-by je potvrzen zhasnutím zelené kontrolky .

Vyvolání regulované rychlosti

Je-li rychlost uložena do paměti, je možné ji vyvolat, pak máte jistotu, že je přizpůsobena podmínkám provozu (provoz, stav vozovky, meteorologické podmínky…).

Je-li rychlost vozidla vyšší než 30 km/h, stiskněte spínač 4 (R).

Při vyvolání rychlosti uložené do paměti je aktivace regulátoru potvrzena rozsvícením kontrolky .

Poznámka: Je-li předtím uložená rychlost podstatně vyšší než rychlost běžná, vozidlo prudce zrychlí až k této hranici.

Je-li funkce regulátoru pozastavena, stiskem spínače 1 (+) se funkce regulátoru znovu aktivuje, aniž by byla brána v úvahu rychlost uložená do paměti - v úvahu se bere rychlost, kterou vozidlo jede.

Vypnutí funkce

Funkce regulátoru rychlosti se deaktivuje, pokud stisknete spínač 5. V tomto případě již není žádná rychlost uložena do paměti.

Zhasnutí kontrolek na ovládacím panelu vypnutí funkce potvrzuje.

Pozastavení nebo vypnutí funkce regulátoru rychlosti nezpůsobí rychlé snížení rychlosti: je potřeba sešlápnout brzdový pedál.