Zpět na seznam

NOUZOVÉ AKTIVNÍ BRZDĚNÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na základě informací radaru 1 systém vypočítává vzdálenost, která jej dělí od vozidla jedoucího vpředu a od okolních chodců.

Systém informuje řidiče v případě nebezpečí čelního nárazu a umožňuje provést nezbytné nouzové manévry (sešlápnutí brzdového pedálu nebo otáčení volantem).

V závislosti na rychlosti reakce řidiče systém dokáže pomoci při brzdění s cílem snížit poškození a zabránit nárazu.

Umístění radaru 1

Zajistěte, že oblast radaru nebude zakrytá (špínou, blátem, sněhem nebo nesprávně připevněnou přední registrační značkou), neutrpí náraz, nebude upravována (ani přelakována) či zakryta montáží případného příslušenství na přední část vozidla (na mřížku, na logo apod.).

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Úkon

Rozpoznání vozidel

Za jízdy rychlostí mezi cca 5 km/h a 140 km/h systém v případě nebezpečí srážky s vozidlem jedoucím před vámi (podle typu vozidla):

- upozorní na nebezpečí srážky:

Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka a zazní zvukový signál.

Pokud řidič sešlápne brzdový pedál a systém stále detekuje nebezpečí srážky, varovná kontrolka na přístrojové desce bude i nadále blikat a navíc zazní zvukový signál, dokud systém nepřestane nebezpečí srážky detekovat.

- může vyvolat brzdění:

pokud řidič na upozornění nezareaguje a bude hrozit bezprostřední nebezpečí srážky.

Po zastavení vozidla vlivem aktivního nouzového brzdění musí řidič udržovat vozidlo v klidu použitím brzdového pedálu.

Poznámka: pokud řidič používá ovládací prvky vozidla (volant, pedály atd.) může systém některé činnosti zpozdit nebo je vůbec neaktivovat.

Zvláštní funkce stojících vozidel

Stojící vozidla systém rozpozná, pokud jedete rychlostí od cca 5 km/h do 100 km/h. Systém se neaktivuje a neupozorní na stojící vozidla při překročení rychlosti přibližně 100 km/h.

V závislosti na rychlosti vozidla systém rozpozná pouze vozidla jedoucí v provozu stejným směrem nebo stojící vozidla. Zvláště se může stát, že systém nerozpozná motocykly, jelikož je velmi obtížné předvídat jejich dráhu.

V případě nouzového manévru můžete kdykoliv přestat brzdit:

- sešlápnutím pedálu akcelerace,

nebo

- otočením volantu při uhýbacím manévru.

Aktivace/deaktivace systému

S vozidlem v klidu a při zapnutém zapalování:

- několikrát krátce stiskněte tlačítko 3 nebo 4 pro výběr funkce „Aktivní brzdění“ na displeji 2;

- stiskněte a přidržte tlačítko 3 nebo 4 po dobu cca 3 s a systém deaktivujte.

Kontrolka na přístrojové desce trvale svítí a tím signalizuje, že je systém deaktivován.

Kontrolka na přístrojové desce trvale svítí a tím signalizuje, že je systém deaktivován.

Dalším dlouhým stiskem tlačítka 3 nebo 4 se systém znovu aktivuje. Kontrolka na přístrojové desce zhasne.

Systém se znovu aktivuje při každém dalším zapnutí zapalování vozidla.

Dočasně není k dispozici.

Jakmile systém zjistí, že tato funkce není dočasně k dispozici, rozsvítí se kontrolka na přístrojové desce a zůstane svítit spolu s hlášením „Čelní radar bez viditelnosti“.

Existují dvě možnosti:

- systém je dočasně narušen (radar je např. zakryt nečistotami, blátem, sněhem atd.). V takovém případě zaparkujte vozidlo a vypněte motor. Vyčistěte oblast dosahu radaru. Při příštím spuštění motoru kontrolka zhasne a zpráva zmizí;

- pokud ne, může být příčina jinde. Kontaktujte autorizovaného dealera.

Funkční problémy

Pokud svítící kontrolky na přístrojové desce doprovází hlášení „Zkontrolovat aktivní brzdění“, znamená to poruchu systému. Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Nouzové aktivní brzdění

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem. Aktivace této funkce může být zpožděna nebo přerušena, pokud systém zjistí jasné známky kontroly řidiče nad vozidlem (ovládání volantů, pedálů apod.).

Systém se nemůže aktivovat:

- Pokud se páka převodovky nachází v neutrální poloze nebo byl sešlápnut spojkový pedál přibližně na dix s;

- pokud je parkovací brzda aktivována;

- po spuštění systému dynamické kontroly stability (ESC);

- v zatáčce.

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit poloha radaru, což může ovlivnit jeho výkon. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakýkoliv zásah v okolí radaru (opravy, výměny, opravy laku) musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Případné rušení systému

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- složité prostředí (železný most, tunel apod.);

- špatné povětrnostní podmínky (sníh, kroupy, námraza atd.);

- ...

Za těchto podmínek systém nemusí reagovat nebo může brzdit omylem.

Omezení funkčnosti systému

- Při každém nastartování vozidla systém provede kalibraci podle okolí vozidla a někdy po dobu dvou až pěti minut nefunguje;

- Vozidlo jedoucí v opačném směru nespustí žádnou výstrahu ani žádnou akci spuštění systému.

- Oblast radaru musí zůstat čistá a nesmí se na ní provádět úpravy, aby bylo zajištěno správné fungování systému.

- Systém nemůže reagovat na vozidla malých obrysových rozměrů, například motocykly a jízdní kola, stejně efektivně jako na jiné vozidla.

Za těchto podmínek systém nemusí reagovat nebo může brzdit omylem.

Deaktivace funkce

Tuto funkci musíte vypnout, pokud:

- brzdová světla nefungují;

- přední část vozidla utrpěla náraz nebo byla poškozena;

- vozidlo je taženo (odstranění poruchy).

Pokud se systém chová abnormálně, deaktivujte ho a obraťte se na značkový servis.

Přerušení funkce

Funkci nouzového aktivního brzdění můžete kdykoli přerušit krátkým sešlápnutím pedálu akcelerace nebo prudkým pohybem volantu při úhybném manévru.