BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pro zajištění Vaší bezpečnosti používejte při všech jízdách bezpečnostní pásy. Navíc je Vaší povinností dodržovat předpisy platné v zemi, v níž se právě nacházíte.

Nesprávně seřízené nebo překroucené bezpečnostní pásy mohou být příčinou zranění v případě nehody.

Používejte jeden bezpečnostní pás pro jednu osobu, dítě nebo dospělého.

Pásy musí použít i těhotné ženy. V takovém případě dohlédněte, aby kyčelní pás nevyvíjel příliš velký tlak na břicho, aniž by však byla vytvořena nadměrná vůle.

Před jízdou nejprve seřiďte sedadlo řidiče a pak všech spolujezdců a upravte bezpečnostní pásy, abyste dosáhli co největší bezpečnosti.

Seřízení místa řidiče

- Zpříma se posaďte a opřete se o opěradlo (po odložení kabátu, bundy apod.). Je to velmi důležité pro správné držení zad;

- seřiďte polohu sedadla vzhledem k pedálům. Sedadlo musí být posunuto co nejvíce dozadu při zachování možnosti úplně sešlápnout spojkový pedál. Opěradlo musí být seřízeno tak, aby paže na volantu zůstaly mírně pokrčené;

- seřiďte si polohu opěrky hlavy. Pro zajištění maximální bezpečnosti musí být vzdálenost mezi hlavou a opěrkou hlavy minimální;

- seřiďte výšku sedáku. Toto seřízení umožní optimalizovat Váš zorný úhel;

- Seřiďte polohu volantu.

Seřízení bezpečnostních pásů

Dobře se opřete o opěradlo.

Hrudní pás 1 musí být co nejblíže dolní části krku, nesmí se však o ni opírat.

Kyčelní pás 2 musí naplocho spočívat na stehnech proti pánvi.

Bezpečnostní pás musí co nejtěsněji přiléhat k tělu. Příklad: Vyhněte se příliš silným oděvům, vloženým předmětům apod.

Zajištění

Odviňte pás pomalu a bez rázů a zajistěte připnutí západky 3 do pouzdra 5 (zkontrolujte zajištění tahem za západku 3).

V případě zablokování pásu jej vraťte zpět a znovu odviňte.

Je-li pás zablokovaný úplně, pomalu, ale silně zatáhněte za pás, abyste vytáhli asi 3 cm. Nechte ho navinout zpět a potom ho znovu odviňte.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na značkový servis.

Sedadlo vybavené jednou nebo dvěma loketními opěrkami

Dbejte na to, aby pás procházel pod loketní opěrkou 6, zkontrolujte zaklapnutí spony 3 do zámku 5.

Snižte loketní opěrku 7 na straně dveří (pohybem A).

Vytáhněte pás pomalu a bez rázů.

Protáhněte pánevní pás pod loketní opěrkou 7 a hrudní pás nad opěrkou 7.

Zkontrolujte zaklapnutí spony do pouzdra (upevnění zkontrolujte zatažením za sponu).

ß Výstražná kontrolka zapnutí bezpečnostních pásů vpředu

Zobrazí se na centrálním displeji při spuštění motoru, pokud není zapnutý bezpečnostní pás řidiče (je-li sedadlo obsazené). Pokud není bezpečnostní pás zapnutý a vozidlo jede rychlostí přes 20 km/h, zabliká kontrolka a po dobu 120 s se ozývá zvukový signál.

U některých vozidel bliká, pokud není zapnutý pás spolujezdce.

Odmykání

Stiskněte tlačítko 4, pás je navinut navíječem. Přidržujte ho.

Nastavení výšky předních bezpečnostních pásů

Pro nastavení výšky pásu použijte tlačítko 8 a pás nastavte tak, aby hrudní pás procházel tak, jak je uvedeno výše;

Stiskněte tlačítko 8 a upravte vertikální polohu pásu.

Jakmile je seřízení provedeno, zkontrolujte správné zajištění.

- Na prvcích zádržného systému instalovaných při výrobě nesmí být prováděny žádné úpravy: na bezpečnostních pásech a sedadlech, ani na jejich upevněních. Ve zvláštních případech (např. instalace dětské sedačky) se obraťte na značkový servis.

- Nepoužívejte předměty, které by mohly vytvořit na pásech vůli (např. kolíčky na prádlo, spony atd.), protože příliš volně nasazený pás by v případě nehody mohl způsobit vážná zranění.

- Hrudní pás nikdy nepodvlékejte pod paží ani za zády.

- Nepoužívejte stejný pás pro více než jednu osobu a nikdy neupoutávejte svým pásem miminko nebo dítě sedící na klíně.

- Pás nesmí být překroucen.

- Po nehodě nechte zkontrolovat a v případě potřeby vyměnit bezpečnostní pásy. Stejně tak nechte pás vyměnit, pokud vykazuje známky snížené funkčnosti.

- Dbejte na to, aby byla západka pásu zasunuta do správného pouzdra.

- Pozor, aby se do prostoru zámku bezpečnostního pásu nedostaly žádné předměty, které by mohly překážet jeho zapnutí.

- Ujistěte se, že pouzdro pro zachycení bezpečnostního pásu je ve správné pozici (nesmí být schované, přimáčknuté, zablokované apod. ani osobami, ani předměty).