Zpět na seznam

OMEZOVAČ RYCHLOSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Omezovač rychlosti je funkce, která Vám pomůže, abyste nepřekračovali zvolenou rychlost jízdy zvanou omezená rychlost.

Ovládání

1 Aktivace, uložení do paměti a vzestupná změna omezené rychlosti (+).

2 Sestupná změna omezené rychlosti (-).

3 Přechod funkce do pohotovostního režimu (s uložením omezené rychlosti do paměti) (O).

4 Aktivace s vyvoláním rychlosti omezovače uložené do paměti (R).

5 Hlavní spínač pro zapnutí a vypnutí.

Zapnutí

Stiskněte spínač 5 na straně . Kontrolka 6 se rozsvítí oranžově a na přístrojové desce se objeví zpráva „Omezovač rychl.“ spolu s čárkami udávajícími, že omezovač rychlosti je funkční a čeká na uložení omezené rychlosti.

Chcete-li uložit aktuální rychlost, stiskněte spínač 1 (+): hodnota omezení rychlosti nahradí pomlčky.

Minimální uložená rychlost je 30 km/h.

Způsob jízdy

Když je omezená rychlost uložena v paměti, až do dosažení této rychlosti je řízení obdobné jako u vozu, který není vybaven omezovačem rychlosti.

Jakmile dosáhnete uložené rychlosti, jaké-koli stisknutí pedálu akcelerace neumožní překročení naprogramované rychlosti, kromě případu potřeby (viz odstavec „Překročení omezené rychlosti“).

Změna omezené rychlosti

Omezenou rychlost můžete měnit postupnými stisknutími:

- spínače 1 (+) pro zvýšení rychlosti,

- spínače 2 (-) pro snížení rychlosti.

Funkce omezovače rychlosti v žádném případě nepůsobí na brzdový systém.

Překročení omezené rychlosti

Omezenou rychlost lze v naléhavých případech kdykoliv překročit: zcela a důrazně sešlápněte pedál akcelerace (až do překročení tuhého bodu pedálu).

Při překračování rychlosti údaj o omezené rychlosti bliká na přístrojové desce a zní zvukový signál.

Potom v rámci možností, uvolněte pedál akcelerace: funkce omezovače rychlosti se obnoví, jakmile dosáhnete nižší rychlosti, než byla rychlost uložená do paměti.

Neschopnost systému dodržet omezenou rychlost

Při jízdě ze strmého svahu není systém schopen omezenou rychlost udržovat: v paměti zadaná rychlost bliká na přístrojové desce červeně a v pravidelných intervalech zní zvukový signál, aby vás o tom informoval.

Vypnutí funkce

Funkce omezovače rychlosti je uvedena do pohotovostního režimu po stisknutí spínače 3(O). V takovém případě zůstává omezení rychlosti uloženo v paměti a zpráva „V paměti“ spolu s údajem o této rychlosti se zobrazí na přístrojové desce.

Vyvolání omezené rychlosti z paměti

Je-li rychlost uložena do paměti, je možné ji vyvolat stisknutím spínače 4 (R).

Vypnutí funkce

Pokud stiskněte spínač 5, funkce omezovače rychlosti je pozastavena. V tomto případě již není žádná rychlost uložena do paměti. Zhasnutí oranžové kontrolky na ovládacím panelu vypnutí funkce potvrzuje.

Je-li omezovač v režimu stand-by, stisknutí spínače 1 (+) ho znovu aktivuje bez ohledu na rychlost uloženou v paměti. Použije se rychlost, kterou se vozidlo pohybuje.