Zpět na seznam

NOUZOVÉ AKTIVNÍ BRZDĚNÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pomocí informací z radaru 2 a kamery 1 systém určuje vzdálenost od vozidla před vámi a od chodců v okolí.

Systém informuje řidiče v případě nebezpečí čelního nárazu a umožňuje provést nezbytné nouzové manévry (sešlápnutí brzdového pedálu a/nebo otáčení volantem).

V závislosti na reaktivitě řidiče může systém pomoci při brzdění za účelem omezení škod nebo nárazu zabránit.

Umístění kamery 1

Čelní sklo nesmí být zakryto (nečistotami, blátem, sněhem, zkondenzovanou vlhkostí atd.).

Umístění radaru 2

Zajistěte, že oblast radaru nebude zakrytá (špínou, blátem, sněhem nebo nesprávně připevněnou přední registrační značkou), neutrpí náraz, nebude upravována (ani přelakována) či zakryta montáží případného příslušenství na přední část vozidla (na mřížku, na logo apod.).

Tento systém může v případě potřeby dosáhnout maximálního zabrzdění vozidla, až dokud se zcela nezastaví.

Z bezpečnostních důvodů při jízdě vždy používejte bezpečnostní pásy a ujistěte se, že je vozidlo naloženo tak, aby nemohlo dojít k vymrštění předmětů na cestující.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Úkon

Rozpoznání vozidel

V případě nebezpečí kolize s vozidlem vpředu systém při jízdě:

- upozorní na nebezpečí kolize: je-li rychlost vozidla mezi 7 km/h a 170 km/h, zobrazí se na přístrojové desce červená zpráva „Brzděte“ 3 doprovázená zvukovou výstrahou.

Pokud řidič sešlápne brzdový pedál a systém stále detekuje nebezpečí kolize, brzdění je zesíleno;

- brzdění může být aktivováno: když se vozidlo pohybuje pomaleji než cca 120 km/h, pokud řidič po varování nereaguje a pokud je riziko kolize bezprostřední.

Po zastavení vozidla vlivem aktivního nouzového brzdění musí řidič udržovat vozidlo v klidu použitím brzdového pedálu.

Poznámka: pokud řidič používá ovládací prvky vozidla (volant, pedály atd.) může systém některé činnosti zpozdit nebo je vůbec neaktivovat.

Zvláštnosti upozornění

V závislosti na rychlosti se mohou upozornění a brzdění aktivovat současně.

Zvláštní funkce stojících vozidel

Stojící vozidla jsou rozpoznána, když vaše vozidlo jede rychlostí od přibližně 7 km/h do 80 km/h. Systém se neaktivuje a nevydá upozornění pro stojící vozidla při překročení rychlosti přibližně 80 km/h.

V případě nouzového manévru můžete kdykoliv přestat brzdit:

- sešlápnutím pedálu akcelerace,

nebo

- otočením volantu při uhýbacím manévru.

V případě detekce chodců a cyklistů

(podle typu vozidla)

Pokud se při jízdě vyskytne riziko kolize s cyklistou nebo chodcem, systém:

- upozorní na nebezpečí kolize: je-li rychlost vozidla mezi 7 km/h a 170 km/h, zobrazí se na přístrojové desce červená zpráva „Brzděte“ 3 doprovázená zvukovou výstrahou.

Pokud řidič sešlápne brzdový pedál a systém stále detekuje nebezpečí kolize, brzdění je zesíleno;

- aktivace brzdění: pokud řidič po varování nereaguje a pokud je riziko kolize bezprostřední.

Po zastavení vozidla vlivem aktivního nouzového brzdění musí řidič udržovat vozidlo v klidu použitím brzdového pedálu.

Poznámka: pokud řidič používá ovládací prvky vozidla (volant, pedály atd.) může systém některé činnosti zpozdit nebo je vůbec neaktivovat.

Zvláštnosti upozornění

V závislosti na rychlosti se mohou upozornění a brzdění aktivovat současně.

V případě nouzového manévru můžete kdykoliv přestat brzdit:

- sešlápnutím pedálu akcelerace,

nebo

- otočením volantu při uhýbacím manévru.

Aktivace/deaktivace systému na multimediální obrazovce 4

Informace o aktivaci nebo deaktivaci této funkce naleznete v návodu k multimediálnímu systému.

Vyberte „ON“ nebo „OFF“.

Aktivace/deaktivace systému v nabídce nastavení vozidla

- Když vozidlo stojí, stiskněte přepínač 5 tolikrát, kolikrát je třeba pro otevření karty „Vozidlo“;

- opakovaně stiskněte ovládání 6nebo 7 pro otevření nabídky „Nastavení“. Stiskněte spínač 8 OK;

- opakovaně stiskněte ovládání 6nebo 7 pro otevření nabídky „POMOC PŘI ŘÍZENÍ“. Stiskněte spínač 8 OK;

- opakovaně stiskněte ovladač 6 nebo 7 k otevření nabídky „Aktivní brzdění“ a stiskněte přepínač 8 OK.

Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce stiskněte znovu spínač 8 OK:

= funkce aktivována

< funkce deaktivována

Po vypnutí systému se rozsvítí kontrolka nebo, u některých typů vozidel, kontrolka na přístrojové desce.

Systém se znovu aktivuje při každém dalším zapalování vozidla.

Dočasně není k dispozici.

Pokud systém zjistí dočasnou poruchu, rozsvítí se kontrolka nebo, u některých typů vozidel, kontrolka na přístrojové desce.

Možné příčiny:

- systém je dočasně oslepen (oslnění sluncem, tlumená světla, nepříznivé počasí atd.). Systém bude znovu fungovat po zlepšení podmínek viditelnosti;

- systém je dočasně přerušen (např. je čelní sklo nebo přední či zadní nárazník zakrytý nečistotami, blátem, sněhem, zamlžením skel atd.). V takovém případě zaparkujte vozidlo a vypněte motor. Očistěte čelní sklo a přední nárazník. Při příštím spuštění motoru kontrolka zhasne a zpráva zmizí.

Pokud tomu tak není, může být příčinou něco jiného. Obraťte se na autorizovaný servis.

Funkční problémy

Rozsvícená kontrolka © a nebo, v závislosti na typu vozidla, kontrolka na přístrojové desce informuje, že systém zjistil provozní poruchu. Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Nouzové aktivní brzdění

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem. Aktivace této funkce může být zpožděna nebo přerušena, pokud systém zjistí jasné známky kontroly řidiče nad vozidlem (ovládání volantů, pedálů apod.).

Systém se nemůže aktivovat:

- pokud je páka převodovky v poloze neutrálu nebo mrtvého bodu;

- pokud je parkovací brzda aktivována;

- po spuštění programu dynamické kontroly stability (ESC).

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit zarovnání radaru a/nebo kamery, což může následně ovlivnit jejich funkčnost. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoli zásahy v okolí radaru a/nebo kamery (opravy, výměny, úpravy čelního skla atd.) musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Případné rušení systému

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- složité prostředí (železný most, tunel apod.);

- špatné povětrnostní podmínky (sníh, kroupy, námraza atd.);

- snížená viditelnost (noc, mlha atd.);

- špatný kontrast mezi předmětem (vozidlo, chodec atd.) a jeho okolím (např. chodec s bílým oblečením v zasněženém prostředí apod.);

- oslnění (prudké sluneční světlo, oslnění od světlometů protijedoucích vozidel atd.);

- zašpinění předního skla (štěrkem, ledem, sněhem, kondenzací apod.);

- ...

Za těchto podmínek systém někdy řidiče nevaruje nebo někdy brzdí omylem.

Omezení funkčnosti systému

- Při každém nastartování vozidla systém provede kalibraci podle okolí vozidla a může být neaktivní po dobu přibližně dvou až pěti minut;

- Vozidlo jedoucí v opačném směru nespustí žádnou výstrahu ani neovlivní provoz systému;

- V zájmu zajištění správné funkce systému musí oblasti radaru a kamery zůstat čisté a je zakázáno na nich provádět jakékoliv úpravy.

- Systém nemusí reagovat na vozidla malých obrysových rozměrů, jako jsou motocykly, stejně efektivně jako na jiné vozidla;

- Systém nemusí fungovat správně, pokud je povrch vozovky kluzký (sníh, déšť, námraza apod);

- Pro zajištění správného fungování systému je nutné, aby systém dokázal rozpoznat kompletní obrys chodce. Systém tedy není schopen detekovat:

- chodce ve tmě nebo za špatných podmínek osvětlení,

- částečně viditelné chodce,

- chodce, kteří jsou nižší než přibližně 80 cm,

- chodce, kteří nesou velké předměty.

- ...

Za těchto podmínek systém někdy řidiče nevaruje nebo někdy brzdí omylem.

Deaktivace funkce

Tuto funkci musíte vypnout, pokud:

- brzdová světla nefungují;

- došlo k poškození okolí kamery (na čelním skle či v okolí vnitřního zpětného zrcátka);

- byla poškozena přední část vozidla (náraz, škrábance na radaru atd.);

- vozidlo je taženo (odstranění poruchy);

- pokud je čelní sklo prasklé nebo deformované (čelní sklo v tomto místě neopravujte a svěřte jeho výměnu schválenému prodejci);

- nejedete po dlážděné silnici.

Pokud se systém chová abnormálně, deaktivujte ho a obraťte se na značkový servis.

Přerušení funkce

Funkci aktivního brzdění můžete kdykoli přerušit rychlým stisknutím pedálu akcelerace nebo prudkým pohybem volantu při uhýbacím manévru.