BEZPEČNOST DĚTÍ: deaktivace, aktivace airbagu předního spolujezdce airbag

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Deaktivace airbag spolujezdce vpředu

Před instalací dětské sedačky na sedadlo předního spolujezdce:

- zkontrolujte, zda lze na toto sedadlo dětskou sedačku instalovat;

- Je nezbytné deaktivovat airbagpro dětské sedačky zády ke směru jízdy.

Pokud chcete deaktivovatairbag : při zastaveném vozidle s vypnutým zapalováním stiskněte a otočte zámek 1 do polohy OFF.

Při zapnutém zapalování bezpodmínečně zkontrolujte, zda kontrolka ¹ skutečně svítí ve zpětném zrcátku 2.

Tato kontrolka zůstane trvale rozsvícena, aby bylo potvrzeno, že můžete instalovat dětskou sedačku.

Aktivaci nebo deaktivaci airbag předního spolujezdce provádějte, jen když vozidlo stojí a je vypnuté zapalování.

V případě manipulace během jízdy se rozsvítí kontrolky å©.

Abyste zjistili, v jakém stavu se airbag nachází podle polohy zámku, vypněte zapalování a poté jej znovu zapněte.

VÝSTRAHA

Z důvodu neslučitelnosti spuštění airbagu spolujezdce vpředu a umístěním dětské sedačky zády ke směru jízdy, NIKDY neinstalujte dětský zádržný systém zády ke směru jízdy na přední sedadlo spolujezdce, které je vybaveno AKTIVOVANÝM čelním AIRBAG EM. To by mohlo způsobit SMRT DÍTĚTE nebo VÁŽNÁ ZRANĚNÍ.

Tyto instrukce Vám připomíná označení na přístrojové desce a štítky A na každé straně sluneční clony spolujezdce 3 (například výše uvedený štítek).

VÝSTRAHA

Z důvodu neslučitelnosti spuštění airbagu spolujezdce vpředu a umístěním dětské sedačky zády ke směru jízdy, NIKDY neinstalujte dětský zádržný systém zády ke směru jízdy na přední sedadlo spolujezdce, které je vybaveno AKTIVOVANÝM čelním AIRBAGEM. To by mohlo způsobit SMRT DÍTĚTE nebo VÁŽNÁ ZRANĚNÍ.

Aktivace airbag spolujezdce vpředu

Když odstraníte dětskou sedačku ze sedadla předního spolujezdce, opět airbag aktivujte, abyste zajistili ochranu spolujezdce vpředu v případě nárazu.

Pro opětovnou aktivaci airbag: při zastaveném vozidles vypnutým zapalováním stlačte a otočte zámek 1 do polohy ON.

Při zapnutém zapalování bezpodmínečně zkontrolujte, zda je kontrolka ] zhasnutá a zda se kontrolka na zpětném zrcátku 2 rozsvítí vždy po nastartování asi na 1 minutu.

airbag předního spolujezdce je aktivovaný.

Provozní závady

V případě poruchy systému aktivace/deaktivace airbag spolujezdce vpředu je instalace dětské sedačky zády ke směru jízdy na sedadlo předního spolujezdce zakázána.

Rovněž se nedoporučuje použít toto místo pro spolujezdce.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Aktivaci nebo deaktivaci airbag předního spolujezdce provádějte, jen když vozidlo stojí a je vypnuté zapalování.

V případě manipulace během jízdy se rozsvítí kontrolky å©.

Abyste zjistili, v jakém stavu se airbag nachází podle polohy zámku, vypněte zapalování a poté jej znovu zapněte.