SVĚTELNÉ KONTROLKY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zobrazení dále popsaných informací ZÁVISÍ NA VYBAVENÍ VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

Přístrojová deska AB nebo C: rozsvítí se při zapnutí zapalování. Stiskněte nebo zdvihněte přepínač 1 tolikrát, kolikrát je nutné k úpravě intenzity.

Někdy je zobrazení varovné kontrolky doprovázeno zprávou na přístrojové desce.

Kontrolka © vyžaduje co nejrychlejší návštěvu značkového servisu a opatrnou jízdu. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla

Kontrolka ® signalizuje nutnost z bezpečnostních důvodů okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravní situací. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu. Kontaktujte značkový servis.

Pokud nejsou údaje na přístrojové desce čitelné, jedná se o poruchu. V takovém případě okamžitě vozidlo odstavte v souladu s podmínkami silničního provozu. Zajistěte, že vozidlo je správně zaparkováno a obraťte se na značkový servis.

Zobrazení dále popsaných informací ZÁVISÍ NA VYBAVENÍ VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

š Kontrolka obrysových světel

á Kontrolka dálkových světel

k Kontrolka tlumených světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka automatických dálkových světel VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ A SIGNALIZACE

Kontrolka levých směrových světel

˜ Kontrolka pravých směrových světel

å Směrové světloairbag

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí nebo se rozsvítí při běžícím motoru, signalizuje poruchu systému.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

® Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a zhasne, jakmile se rozběhne motor. Rozsvítí se společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávou a je doprovázena pípnutím.

Signalizuje Vám v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti nutnost okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravními podmínkami. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu.

Kontaktujte značkový servis.

D Kontrolka závady na brzdovém okruhu

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí při brzdění společně s kontrolkou ® a zazněním pípnutí, signalizuje nízkou hladinu v okruzích nebo poruchu na brzdovém systému.

Okamžitě zastavte vozidlo a obraťte se na zástupce značky.

Ú Kontrolka dobíjení akumulátoru

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zároveň se ozve zvukový signál, indikuje příliš vysoké nebo nízké napětí elektrického obvodu.

Zastavte a kontaktujte značkový servis.

À Kontrolka tlaku oleje

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zazní zvukový signál, ihned zastavte vozidlo a vypněte zapalování.

Zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je hladina normální, rozsvícená kontrolka souvisí s něčím jiným.

Kontaktujte značkový servis.

U Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ®, indikuje poruchu systému.

Kontaktujte značkový servis.

Varování systému „AUTOHOLD FUNKCE „AUTOHOLD“

© Výstražná kontrolka

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a zhasne, jakmile se rozběhne motor. Může se rozsvítit společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávami na přístrojové desce. Znamená to, že musíte co nejdříve velmi opatrně dojet do značkového servisu. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla.

Výstražná kontrolka

Pokud se během jízdy objeví v červené a je doprovázena ® kontrolkou, musíte pro vaši bezpečnost zastavit, jakmile to podmínky provozu dovolí. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu. Kontaktujte značkový servis. Pokud se během jízdy zobrazí žlutě a je doprovázena © výstražnou kontrolku, navštivte co nejdříve autorizovaného prodejce. Mezitím jezděte opatrně. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla

} Kontrolka zatažení ruční brzdy nebo automatické parkovací brzdy PÁKA PŘEVODOVKY, RUČNÍ BRZDA AUTOMATICKÁ PARKOVACÍ BRZDA

 Ukazatele změny rychlosti

Při rozsvícení se doporučuje zařadit vyšší (šipka nahoru) nebo nižší rychlostní stupeň (šipka dolů).DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO

Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Kontrolka se může rozsvítit v několika případech: ZAŘÍZENÍ PRO KOREKCI A ASISTENCI ŘÍZENÍ.

Výstražná kontrolka nedostupnosti dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

2 Kontrolka otevření dveří

x Kontrolka protiblokovacího systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy, signalizuje poruchu protiblokovacího systému.

Brzdění je pak zajišťováno stejně jako u vozidla bez systému ABS. Urychleně se obraťte na značkový servis.

Kontrolka systému částicového filtru ZVLÁŠTNOSTI VOZIDEL SE ZÁŽEHOVÝM MOTOREM ZVLÁŠTNÍ PRVEK VZNĚTOVÝCH VERZÍ: částicový filtr

Kontrolka hladiny činidel a poruch v systému čištění výfukových plynů NÁDRŽ NA ČINIDLO

Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách UPOZORNĚNÍ NA POKLES TLAKU V PNEUMATIKÁCH

É Kontrolka žhavení (u verze se vznětovým motorem)

Musí se rozsvítit při zapnutí zapalování. Indikuje, že jsou aktivovány žhavicí svíčky.

Zhasne, když je žhavení dokončeno. Může být spuštěn motor.

Ä Kontrolka systému odstraňování emisí

U vozidel, která jsou jím vybavena, se tato kontrolka rozsvítí při spuštění motoru a, v závislosti na typu vozidla, při vypnutém zapalování, pokud je motor v pohotovostním režimu. FUNKCE STOP AND START Následně zhasne.

- Pokud nezhasne, kontaktujte co nejdříve značkový servis.

- Pokud bliká, snižte otáčky motoru, dokud blikání neustane. Kontaktujte co nejdříve značkový servis. DOPORUČENÍ PRO ÚDRŽBU A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ.

L Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva

Rozsvítí se oranžově při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se kontrolka za jízdy rozsvítí oranžově a zazní zvukový signál, co nejdříve doplňte palivo. Zbývá vám palivo na ujetí ještě cca 50 km.

Kontrolka režimu ECO

Rozsvítí se při aktivním režimu ECO DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO.

Kontrolka volnoběhu

Rozsvítí se v režimu ECO, když je v uživatelském nastavení aktivován (ON) parametr „volnoběh v režimu ECO“. DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO.

Tato kontrolka se rozsvítí při aktivaci funkce:

- šedivě, když vozidlo není v režimu volnoběhu;

- zeleně nebo, v závislosti na typu vozidla, když je vozidlo v režimu volnoběhu (automatický neutrál).

Ô Kontrolka teploty chladicí kapaliny

Při zapnutí zapalování nebo spuštění motoru se rozsvítí modře.

Pokud se rozsvítí červeně, zastavte vozidlo a nechte běžet motor ve volnoběhu jednu nebo dvě minuty.

Teplota by měla klesnout a kontrolka znovu svítit modře. Pokud neklesne, zastavte motor. Počkejte, dokud nevychladne, a zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka omezovače rychlosti OMEZOVAČ RYCHLOSTI

Ï Kontrolka regulátoru rychlosti REGULÁTOR RYCHLOSTI

Kontrolka adaptivní regulace rychlosti Stop and Go ADAPTIVNÍ REGULACE RYCHLOSTI STOP AND GO

Kontrolka pohotovostního režimu motoru FUNKCE STOP AND START

Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru FUNKCE STOP AND START

Ó Kontrolka nohy na brzdovém pedálu

Rozsvítí se, pokud je vyžadováno sešlápnutí brzdového pedálu. AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA, ELEKTRONICKÁ PÁKA.

Kontrolka asistovaného parkování ASISTOVANÉ PARKOVÁNÍ

Kontrolka signalizující překročení rychlosti DISPLEJE A UKAZATELE

Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu UPOZORNĚNÍ NA VYJETÍ Z JÍZDNÍHO PRUHU

Kontrolka systému asistenta jízdního pruhu ASISTENT PRO UDRŽOVÁNÍ VOZIDLA V JÍZDNÍM PRUHU

 (V závislosti na typu vozidla) Kontrolka selhání nebo nedostupnosti aktivního nouzového brzdění NOUZOVÉ AKTIVNÍ BRZDĚNÍ

Kontrolka signalizuje přítomnost rukou na volantu. ASISTENT PRO UDRŽOVÁNÍ VOZIDLA V JÍZDNÍM PRUHU

Na displeji D

Airbag spolujezdce - Airbag ON BEZPEČNOST DĚTÍ: deaktivace, aktivace airbag předního spolujezdce

¹ Airbag spolujezdce - Airbag OFF BEZPEČNOST DĚTÍ: deaktivace, aktivace airbag předního spolujezdce

ß Výstražné kontrolky nezapnutých bezpečnostních pásů BEZPEČNOSTNÍ PÁSY.