Zpět na seznam

AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Řadicí páka 1

P: parkování

R: zpětný chod

N: neutrál

D: automatický režim

M: ruční režim

+: vyšší rychlostní stupeň

-: nižší rychlostní stupeň

Zařazený rychlostní stupeň se zobrazuje na přístrojové desce B a na displeji A.

Poznámka: stisknutím tlačítka 2 přejdete z polohy D nebo N do polohy R nebo P.

Úkon

Uveďte řadicí páku 1 do polohy P a spusťte motor.

Pro přestavení páky z polohy P je nezbytné před stisknutím tlačítka pro odjištění 2 sešlápnout brzdový pedál.

Při sešlápnutém brzdovém pedálu (kontrolka c na displeji zhasne) přesuňte páku z polohy P.

Stupeň D nebo R zařazujte jen tehdy, když vozidlo stojí a je sešlápnutý brzdový pedál, uvolněný plynový pedál a motor běží.

Jízda v automatickém režimu

Nastavte páku 1 do polohy D.

Ve většině dopravních podmínek, se kterými se setkáte, nebudete muset s pákou dále manipulovat: rychlostní stupně se řadí automaticky a ve správný okamžik při odpovídajících otáčkách motoru, protože „automatika“ zohledňuje zatížení vozidla, profil vozovky a zvolený styl jízdy.

Hospodárná jízda

Při jízdě po silnici nechávejte páku vždy v poloze D, udržujte pedál akcelerace mírně sešlápnutý, rychlostní stupně se při nižších otáčkách zařadí automaticky.

Zrychlení a podřazení

Důrazně a nadoraz sešlápněte pedál akcelerace (až do překročení tuhého bodu pedálu).

To v mezích možností motoru umožní podřadit na optimální rychlostní stupeň.

Jízda v ručním režimu

Přesuňte řadicí páku 1 do polohy D a poté ji posuňte směrem doprava do polohy M.

Postupné pohyby páky umožní ručně řadit rychlostní stupně:

- pro zařazení nižších rychlostních stupňů pohybujte pákou směrem dopředu;

- pro zařazení vyšších rychlostních stupňů pohybujte pákou směrem dozadu.

Na displeji přístrojové desky se zobrazí zařazený rychlostní stupeň.

Zvláštní případy

V některých jízdních situacích (vyžadujících např. ochranu motoru, spuštění dynamické kontroly jízdy ESC atd.) může automatizovaný systém samostatně zařadit rychlostní stupeň.

Stejně tak, aby bylo zamezeno „nesprávným manévrům“, může být změna převodového stupně „automatikou“ odmítnuta: v takovém případě Vás na to upozorní blikání zobrazení rychlostního stupně po dobu několika sekund.

Výjimečné situace

- Pokud profil silnice a zatáčky neumožní udržovat automatický režim (např. v horách), doporučujeme přejít na ruční režim. Důvodem je předcházení postupnému řazení rychlostních stupňů, požadovaných „automatikou“ při jízdě do svahu, a dosažení brzdění motorem, v případě sjíždění z dlouhých svahů.

- Při chladném počasí, abyste předešli zhasnutí motoru, počkejte před opuštěním polohy P nebo N několik sekund a přesuňte páku do polohy D nebo R.

Před opuštěním vozidla zkontrolujte, zda je kontrolka P na přístrojové desce aktivní.

Nebezpečí ztráty znehybnění vozidla.

Při zastavení ve svahu nenechávejte nohu na plynu.

Hrozí nebezpečí přehřátí automatické převodovky.

Zaparkování vozidla

Když se vozidlo zastaví, držte nohu na brzdovém pedálu a přemístěte páku do polohy P: poháněná kola jsou mechanicky blokována hnacím hřídelem.

Zkontrolujte, zda je zatažena automatická parkovací brzda.

Z bezpečnostních důvodů nikdy nevypínejte zapalování před úplným zastavením vozidla.

V případě nárazu na podvozek vozidla při parkovacím manévru (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete vozidlo poškodit (např. deformace nápravy).

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.

Pravidelnost údržby

Informaci, zda automatická převodovka vyžaduje pravidelnou údržbu naleznete v servisní knížce vašeho vozidla nebo se obraťte na autorizovaného prodejce značky.

Pokud servis nevyžaduje, není třeba dolévat olej.

Funkční problémy

- Pokud se během jízdy na přístrojové desce zobrazí zpráva „Zkontrolovat převodovku“, znamená to poruchu. Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

- Pokud se během jízdy na přístrojové desce zobrazí zpráva „Přehřátí převodovky“, co nejdříve zastavte, aby převodovka vychladla, a vyčkejte, dokud zpráva nezmizí.

- Odstranění poruchy u vozidla s automatickou převodovkou: přejděte na odstavec „Odtahování“ kapitoly 5.

Pokud je aktivována, tak v případě, že je páka zaseknutá v poloze P, sešlápněte brzdový pedál. Páku je možné uvolnit ručně. To uděláte tak, že odepnete manžetu páky a do otvoru 3 (umístěného vpravo od páky) vsunete nástroj (pevnou tyčku) a současně stisknete tlačítko 2. Tím páku odblokujete.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.