Zpět na seznam

AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE: Ovládání A

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovládání A

Pro přístup k ovládání multifunkčního displeje 1 stiskněte oblast 14. Přítomnost ovládání popsaných dále závisí na verzi vozidla.

27 Nastavení doporučené teploty na levé a pravé straně.

3 Odmrazování/odmlžování zadního okna a, podle typu vozidla, zpětných zrcátek.

48910 Automatické režimy.

5 Recirkulace vzduchu.

6 Funkce „zvýšení viditelnosti“.

1118 Rychlost ventilace.

12 Rozvod vzduchu v kabině vozidla.

13 Zobrazení teplot na levé a pravé straně.

14 Oblast zobrazení nastavení klimatizace.

15 Funkce DUAL.

16 Funkce automatické recirkulace.

17 Klimatizace.

19 Vypnutí systému.

Automatický režim

Automatická klimatizace je systém zaručující (kromě jeho používání v extrémních podmínkách) optimální komfort ve vnitřním prostoru vozidla, udržení potřebné úrovně viditelnosti a zároveň optimalizaci spotřeby. Systém působí na rychlost větrání, rozvod vzduchu, recirkulaci vzduchu, spuštění nebo zastavení klimatizace a teplotu vzduchu.

Tento režim se skládá ze tří volitelných programů:

NORMAL : optimalizuje dosažení zvolené úrovně pohodlí podle vnějších podmínek. Stiskněte tlačítko 4 nebo tlačítko 9.

SOFT: dosáhne požadované úrovně pohodlí jemněji a tiše. Stiskněte tlačítko 8.

FAST: zvýší proudění vzduchu kabinou. Tento režim se doporučuje zejména pro optimální pohodlí na zadních sedadlech. Stiskněte tlačítko 10.

Některá tlačítka mají kontrolku, která udává stav funkce.

Změna rychlosti ventilace

V automatickém režimu systém řídí rychlost proudění vzduchu optimálně pro dosažení a udržení požadované teploty.

Rychlost ventilace lze i nadále upravovat tlačítky 1118 nebo přejížděním prstem v oblasti 20.

Seřízení teploty

Existují dva typy nastavování:

- jednotné nastavení kabiny vozidla;

- DUAL nastavení funkce pro nezávislou regulaci levé a pravé strany.

Jednotné nastavení kabiny vozidla

Pomocí ovladače 7.

Nastavení funkce DUAL

Pro aktivaci funkce stiskněte tlačítko 15. Pro nastavení levé strany použijte ovladač 7, pro nastavení pravé použijte ovladač 2.

Poznámka: Konfigurace klimatizace závisí na režimu vybraném v menu „Multi-Sense“ (viz odstavec „Multi-Sense“ v kapitole 3).

Zobrazené hodnoty teplot znázorňují zvolenou úroveň.

Při rozjezdu vozidla skutečnost, že se zobrazená hodnota zvyšuje nebo snižuje, v žádném případě neumožňuje rychleji dosáhnout úrovně pohodlí. Systém stále optimalizuje pokles nebo vzestup teploty (ventilace se nespustí chvilkově na maximální rychlost - postupně stoupá), což může trvat několik sekund až několik minut.

Obecně, kromě zvláštních případů, musí zůstat větrací otvory palubní desky stále otevřeny.

Funkce „Zvýšení viditelnosti“

Tato funkce zajišťuje rychlé odmrazování a odmlžování předního skla a zadního okna, předních bočních oken a vnějších zpětných zrcátek (u některých vozidel). Ovládá automatické zapnutí klimatizace a odmrazování zadního okna, a podle typu vozidla i elektrické odmrazování čelního skla.

Stiskněte tlačítko 6, rozsvítí se zabudovaná kontrolka.

Stiskněte tlačítko 3, tím zastavíte fungování odmrazování zadního okna a zabudovaná kontrolka zhasne.

Nastavení rychlosti ventilace: Použijte tlačítka 11 či 18 nebo přejíždějte prstem v oblasti 20.

Pro vypnutí této funkce můžete:

- tlačítko 4;

- znovu tlačítko 6;

- jedno z tlačítek 89 nebo 10.

Zapnutí nebo vypnutí klimatizace

V automatickém režimu systém řídí zapnutí nebo vypnutí klimatizace v závislosti na venkovních klimatických podmínkách.

Stiskněte tlačítko 17 pro:

- spusťte klimatizaci (kontrolka v zóně 14 se rozsvítí),

- vypněte klimatizaci (kontrolka v zóně 14 zhasne).

Vypnutí systému

Stiskněte tlačítko 19 pro aktivaci nebo deaktivaci systému (provozní kontrolka tlačítka 19 informuje o stavu systému).

Odmrazování a odmlžování zadního okna

Stiskněte tlačítko 3, rozsvítí se zabudovaná kontrolka. Tato funkce umožňuje rychlé odmlžování zadního okna a elektrických zpětných zrcátek s odmrazováním (u vozidel, která jsou jimi vybavena).

Pro vypnutí této funkce znovu stiskněte tlačítko 3. Při poruše se odmlžování automaticky vypne.

Přednostně používejte jeden z automatických programů NORMAL, SOFT nebo FAST.

V automatickém režimu (kontrolka tlačítka 4 je rozsvícená) jsou všechny funkce klimatizace kontrolovány systémem.

Přesto můžete změnit volbu nastavenou systémem. V takovém případě kontrolka tlačítka 4 zhasne.

Pro návrat do automatického režimu stiskněte jeden z programů NORMAL 9, SOFT 8 nebo FAST10, popř. tlačítko 4.

Změna rozvodu vzduchu v kabině

Tiskněte tlačítka 12 pro výběr výdechů (zobrazí se kontrolka v oblasti 14):

Ø Proud vzduchu je především směrován do štěrbin pro odmlžování předního skla a předních bočních odmlžovacích štěrbin.

½ Proud vzduchu je především směrován do větracích otvorů přístrojové desky.

¿ Proud vzduchu je směrován hlavně do prostorů pro nohy.

Recyklace vzduchu

Tato funkce je řízena automaticky, ale můžete ji také aktivovat manuálně.

Poznámka:

- během recyklace je vzduch odebírán v kabině vozidla a je recyklován bez sání vnějšího vzduchu;

- recirkulace vzduchu umožňuje izolovat vnitřní prostor vozu od vnějšího prostředí (např. při jízdě v oblastech se znečištěným vzduchem apod.) a rychleji ochlazovat teplotu v kabině vozidla.

Automatické používání

Stiskněte tlačítko 16 (rozsvítí se kontrolka v oblasti 14).

Manuální použití

Stisknutí tlačítka 5 umožňuje spustit recyklaci vzduchu.

Dlouhodobé použití této polohy může vést k vytvoření pachů způsobených neobnovováním vzduchu a rovněž k zamlžování skel.

Jakmile již není recyklace vzduchu nutná, doporučujeme přejít do automatického režimu novým stisknutím tlačítka 16 nebo tlačítka 5.

Pro vypnutí této funkce znovu stiskněte tlačítko 16 nebo tlačítko 5.

Odmlžování/odmrazování má ve všech případech přednost před recyklací vzduchu.

PREZENTACE INTERIÉRU : KLIMATIZACE