Zpět na seznam

STĚRAČE, PŘEDNÍ OSTŘIKOVAČE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vozidlo vybavené přerušovaným předním stíráním

A speciální stírání

Krátký impulz spustí pohyb stěračů tam a zpět.

B vypnutí;

C přerušované stírání

Mezi dvěma stíracími cykly se stěrače na několik sekund zastaví. Interval mezi stíráním lze změnit otočením kroužku 2.

D pomalé souvislé stírání

E nesouvislé rychlé stírání

Zvláštnost

Za jízdy každé zastavení vozidla sníží rychlost stírání. Z rychlého souvislého stírání přejde na pomalé souvislé stírání. Když se vozidlo rozjede, vrátí se rychlost stírání na původně zvolený stupeň.

Každá manipulace s páčkou 1 má přednost - ruší tedy automatickou volbu.

Polohy ACD jsou dostupné pouze při zapnutém zapalování. Poloha E je dostupná pouze při běžícím motoru.

Účinnost stírátka stěrače

Kontrolujte stav stírátek stěračů. Jejich životnost závisí na Vás:

- musí zůstat čistá: čistěte proto stírátka a zadní sklo pravidelně mýdlovou vodou;

- stěrač nepoužívejte, pokud je zadní sklo suché;

- pokud byl stěrač delší dobu mimo provoz, odlepte jej od zadního skla.

V každém případě je ihned vyměňte, pokud si všimněte, že jejich účinnost klesá - přibližně jednou za rok (odkazujeme vás na odstavec „Stírátka stěračů: výměna“ v části 5).

Na co dát pozor při používání stěračů

- Za mrazivého či sněživého počasí očistěte před spuštěním stěrače sklo (riziko přehřátí motoru);

- ujistěte se, že pohybu stírátka nebude bránit žádný předmět.

Vozidlo vybavené předními stěrači se snímačem deště

Snímač deště je umístěn na čelním skle před vnitřním zpětným zrcátkem.

A speciální stírání

Krátký impulz spustí pohyb stěračů tam a zpět.

B vypnutí;

C funkce automatického stírání

Pokud je zvolena tato poloha, detekuje systém dopad vody na přední sklo a spustí stírání na přiměřenou rychlost. Je možné změnit práh spuštění a čas mezi stíráními otočením kroužku 2:

- F : minimální citlivost

- G : maximální citlivost

Čím vyšší je citlivost, tím rychleji stěrače reagují a frekvence stírání stoupá.

Po aktivaci automatického stírání nebo zvýšení citlivosti stěrače vykonají pohyb tam a zpět.

Poznámka:

- snímač deště je pouze pomocná funkce. V případě snížené viditelnosti musí řidič stěrač aktivovat ručně.

- Za mlhy nebo sněžení není automatické stírání systematické a zůstává pod Vaší kontrolou.

- v případě teploty pod nulou není automatické stírání aktivní při nastartování vozidla. Aktivuje se automaticky, jakmile vozidlo překročí určitou rychlost (přibližně 8 km/h).

- Neaktivujte automatické stírání za suchého počasí.

- Před aktivací automatického stírání úplně odstraňte námrazu z čelního skla.

Funkční porucha

V případě poruchy automatického stírání stěrač funguje na v režimu přerušovaného stírání. Kontaktujte značkový servis.

Funkce snímače deště může být narušena v případě:

- poškozené stěrače čelního skla; tenká vrstva vody nebo stopy zanechané stírátky v oblasti detekce snímače mohou prodloužit dobu reakce automatických stěračů nebo zvýšit frekvenci stírání;

- čelní sklo s jakýmkoli odštěpkem nebo prasklinou na úrovni snímače, případně čelní sklo znečištěné prachem, nečistotami, hmyzem, námrazou, zbytky vosku a vodoodpudivými chemickými látkami; stěrač čelního skla nebude tak citlivý, případně nebude reagovat vůbec.

D pomalé souvislé stírání

E nesouvislé rychlé stírání

Zvláštnost

Za jízdy každé zastavení vozidla sníží rychlost stírání. Z rychlého souvislého stírání přejde na pomalé souvislé stírání. Když se vozidlo rozjede, vrátí se rychlost stírání na původně zvolený stupeň.

Každá manipulace s páčkou 1 má přednost - ruší tedy automatickou volbu.

Opatření

- V případě námrazy před prvním spuštěním stěračů zkontrolujte, zda stírátka nejsou přilepená. Pokud aktivujete stěrače, když jsou stírátka přimrzlá, může dojít k poškození stírátek i motoru stěračů.

- Neaktivujte stěrače na suchých oknech, dochází tak k opotřebení nebo předčasnému poškození stírátek.

Polohy AD jsou dostupné pouze při zapnutém zapalování. Polohy CE jsou dostupné pouze při běžícím motoru.

Zvláštní poloha čištění před stíráním (servisní poloha)

Tato poloha umožňuje zvednutí stírátek, abyste je mohli oddálit od čelního skla.

Může být užitečná:

- čištění stírátek;

- uvolnění stírátek od čelního skla během zimního času;

- při výměně stírátek (viz odstavec „Stírátka stěračů“ v kapitole 5).

Při zapnutém zapalování a vypnutém motoru zcela stlačte páčku stěrače (poloha rychlé souvislé stírání), stírátka stěračů se zastaví v poloze oddálené od kapoty.

Pro navrácení stírátek do původní polohy se nejprve přesvědčte, že byla zcela sklopena na čelní sklo, a poté uveďte páku do polohy B (zastavení) při spuštěném motoru.

Před zapnutím zapalování sklopte stěrače na přední sklo. V opačném případě hrozí při jejich zapnutí poškození stěračů nebo kapoty.

Poznámka

Pro opětovné umístění stírátek do správné polohy po zásahu se ujistěte, že stírátka spočívají na čelním skle, zapněte zapalování a stiskněte ovladač stěračů.

Před každým zásahem na čelním skle (mytí vozidla, odmrazování, čištění čelního skla atd.) uveďte páčku 1 do polohy B (vypnutí).

Riziko zranění a/nebo poškození.

Jsou-li na čelním skle překážky (nečistoty, sníh, led apod.), odstraňte je (včetně středové oblasti za vnitřním zpětným zrcátkem) dříve, než stěrače uvedete do provozu (riziko přehřátí motorku).

Pokud pohybu stírátka brání překážka, stírátko se může zastavit. Odstraňte překážku a znovu aktivujte stěrače pomocí páčky stírání.

Ostřikovač

Zapněte zapalování, zatáhněte za páčku 1 a pak ji uvolněte.

Krátké stisknutí spustí kromě ostřikovače také pohyb stěrače tam a zpět.

Delší stisknutí spustí kromě ostřikovače také tři pohyby stěrače tam a zpět, po kterých za několik sekund následuje pohyb čtvrtý.

Poznámka

Při teplotě pod nulou může kapalina ostřikovače zamrznout na čelním skle a snižovat tak viditelnost. Zahřejte čelní sklo pomocí ovládání odmlžování, a poté jej vyčistěte.

Při provádění úkonů pod kapotou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze B (vypnuto).

Mohlo by tak dojít ke zraněním.

Ostřikovače světlometů

Při rozsvícených světlometech

U vozidel, která jsou takto vybavena, za běžícího motoru držte páčku 1 vytaženou směrem k sobě cca 2 sekundy, tím spustíte ostřikovače světlometů současně s ostřikovačem.

Ostřikovače světlometů jsou také aktivovány třemi prodlouženými stisky ovládání ostřikovače předního skla.

Poznámka

Aby bylo zajištěno správné fungování ostřikovače světlometů v zimním období, odstraňte sníh z ozdobných krytů ostřikovacích trysek a odmrazte je pomocí odmrazovacího aerosolu.

V každém případě se doporučuje pravidelně odstraňovat nečistoty ulpívající na sklech světlometů.

Dosáhnete-li minimální hladiny kapaliny ostřikovače, okruh ostřikovače se může přerušit.

Doplňte kapalinu do ostřikovače a poté jej spusťte při běžícím motoru, aby se okruh znovu zaplnil.

Při provádění úkonů pod kapotou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze B (vypnuto).

Mohlo by tak dojít ke zraněním.