Zpět na seznam

SADA PRO NAHUŠTĚNÍ PNEUMATIK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sada umožňuje opravu běhounu pneumatiky A poškozeného předmětem o rozměrech menších než 4 milimetry. Neumožňuje opravu všech defektů, jako např. trhliny větší než 4 milimetry nebo otvory v bočnicích B pneumatiky...

Zkontrolujte, zda je ráfek v dobrém stavu.

Pokud je těleso, které způsobilo defekt, stále v pneumatice, neodstraňujte jej.

Sadu pro hustění pneumatik nepoužívejte, pokud je pneumatika poškozena v následku jízdy s defektem.

Před každým zásahem zkontrolujte boční části pneumatik.

Jízda s nedostatečně nahuštěnými, či dokonce splasklými (nebo propíchnutými) pneumatikami může ohrozit bezpečnost jízdy a znemožnit následnou opravu.

Tato oprava je dočasná.

Pneumatika, u které došlo k defektu, musí být vždy zkontrolována (a případně opravena) odborníkem v co nejkratší době.

Při výměně pneumatiky opravené pomocí této sady musíte o této skutečnosti informovat odborníka.

Při jízdě můžete cítit vibrace způsobené přítomností přípravku v pneumatice.

Tato sada má homologaci pouze pro huštění pneumatik vozidla původně vybaveného touto sadou.

V žádném případě nesmí být použita pro huštění pneumatik jiného vozidla nebo jakéhokoli jiného nafukovacího předmětu (plovacího pásu, nafukovací lodi atd.).

Při manipulaci s lahvičkou s přípravkem pro opravu se vyvarujte kontaktu s kůží. Pokud dojde k potřísnění, postižené místo okamžitě důkladně opláchněte vodou.

Sadu pro opravu pneumatik nenechávejte v dosahu dětí.

Nikdy neodhazujte prázdnou lahvičku do přírody. Odevzdejte ji zástupci značky nebo instituci pověřené jejím sběrem.

Lahvička má omezenou životnost, která je vyznačena na jejím štítku. Zkontrolujte datum životnosti.

Pro výměnu husticího potrubí a lahvičky s opravným přípravkem se obraťte na zástupce značky.

V případě defektu použijte sadu umístěnou v zavazadlovém prostoru pod kobercovou krytinou.

S běžícím motorem, zataženou parkovací brzdou,

- Odpojte příslušenství ze zásuvky příslušenství vozidla;

- viz informace k sadě kompresoru pro huštění umístěné v zavazadlovém prostoru vozidla a následující pokyny;

- nahustěte pneumatiku na předepsaný tlak (přejděte na odstavec „Tlak v pneumatikách“);

- nejdéle po 10 minutách zastavte huštění a zkontrolujte tlak (na manometru 1).

Poznámka: Během vyprazdňování láhve (přibližně 30 sekund) manometr 1 krátce indikuje tlak až 6 barů a poté tlak klesne.

- upravte tlak: pro zvýšení proveďte huštění pomocí sady. Pro snížení tlaku stiskněte tlačítko 2.

Pokud po 10 minutách nelze dosáhnout doporučeného tlaku 1,8 baru, není oprava možná. S vozidlem nejezděte. Obraťte se na značkový servis.

V případě zastavení na krajnici je nutné upozornit ostatní účastníky silničního provozu o přítomnosti odstaveného vozidla pomocí signalizačního trojúhelníku nebo jiného vybavení předepsaného místní legislativou v zemi, v níž se nacházíte.

Před použitím sady zaparkujte vozidlo v dostatečné vzdálenosti od silničního provozu, spusťte nouzový signál a zatáhněte ruční brzdu, nechte vystoupit všechny cestující z vozidla a držte je v bezpečné vzdálenosti od silničního provozu.

Jakmile je pneumatika řádně nahuštěna, soupravu odpojte: pomalu odšroubujte koncovku husticí hadičky 3, abyste zabránili jakémukoliv rozstřiku produktu, a uložte kontejner do plastového obalu pro zabránění úniku produktu.

- Na viditelné místo pro řidiče na přístrojové desce nalepte štítek s jízdními omezeními;

- uložte sadu;

- po prvním nahuštění z pneumatiky stále uniká vzduch. K utěsnění otvoru je třeba ujet krátkou vzdálenost;

- Ihned se rozjeďte rychlostí 20 až 60 km/h a po ujetí 3 kilometrů se dosáhne rovnoměrného rozprostření prostředku v pneumatice. Potom zastavte a zkontrolujte tlak;

- Pokud je tlak vyšší než 1,3 baru, ale nižší než předepsaný tlak (viz štítek nalepený na boční hraně dveří u řidiče), tlak v pneumatice upravte. V opačném případě se obraťte na značkový servis: oprava pneumatiky není možná.

Pokyny pro použití sady

Sada nesmí být spuštěna déle než 10 minut.

Lahev po prvním použití vyměňte, i když v ní zbývá tekutina.

Pozor, chybějící nebo špatně zašroubovaný uzávěr ventilu může snížit těsnění pneumatik a mít za následek tlakové ztráty.

Vždy používejte stejné uzávěry ventilů jako ty, které byly použity a našroubovány na vozidlo původně.

Po provedení opravy pomocí této sady je zakázáno jet rychlostí nad 200 km. Navíc jste povinni jet nižší rychlostí, v žádném případě nepřekračujte rychlost 80 km/h. Tyto pokyny Vám připomíná štítek, který jste povinni nalepit na viditelné místo přístrojové desky.

Podle země nebo místních předpisů musí být pneumatika opravená pomocí husticí sady vyměněna.

HUSTICÍ SOUPRAVA A POJISTKY

I když toto video nepopisuje konkrétně vaše vozidlo, uváděné principy jsou zcela shodné