Zpět na seznam

HLADINA MOTOROVÉHO OLEJE: doplňování hladiny, plnění

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Doplnění a naplnění

Vozidlo musí stát na rovném povrchu, motor musí být vypnutý a studený (například ráno před prvním spuštěním motoru).

- Odšroubujte uzávěr 1.

- Doplňte hladinu oleje (objem mezi úrovněmi „mini“ a „maxi“ měrky 2 činí 1,5 až 2 litry podle typu motoru, jedná se o informativní údaj).

- Počkejte přibližně 10 minut, abyste umožnili zatečení oleje.

- Zkontrolujte hladinu pomocí měrky 2 (jak bylo vysvětleno dříve).

Po úspěšném provedení tohoto úkonu vložte měrku dovnitř až nadoraz nebo uzávěr-měrku zcela zašroubujte.

Nepřekročte rysku „maxi“ a nezapomeňte umístit zpět uzávěr 1 a měrku 2.

Doporučujeme Vám použít při doplňování a plnění oleje trychtýř, aby nedošlo k potřísnění okolí.

Před jakýmkoliv zásahem do motorového prostoru bezpodmínečně vypněte zapalování (přejděte na odstavec „Spuštění, vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Překročení maximální hladiny motorového oleje

V žádném případě nesmí být překročena maximální hladina: mohlo by to vést k poškození motoru a katalyzátoru.

Je-li maximální hladina překročena, nestartujte vozidlo a zavolejte značkový servis.

V případě abnormálního nebo opakovaného snížení hladiny oleje kontaktujte značkový servis.

Při provádění úkonů pod kapotou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze Vypnuto.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Doplňování oleje: při doplňování dejte pozor, aby nedošlo k potřísnění součástí motoru olejem - mohl by vzniknout požár. Nezapomeňte správně zavřít uzávěr, jinak by hrozil požár při výstřiku oleje na horké součásti motoru.

Nikdy nenechávejte motor běžet v uzavřeném prostoru, výfukové plyny jsou toxické.